Sbotolau ar Amy Goodwin - Cydlynydd Academaidd a Gwirfoddoli

No ratings yet. Log in to rate.

DEWCH I GWRDD Â THÎM YR UM

Dros yr Haf, mae'n bryd i ni fel Undeb Myfyrwyr edrych yn ôl ar y flwyddyn sydd newydd fod, paratoi i groesawu myfyrwyr newydd a chyfredol i Aber ym mis Medi a rhoi cynlluniau ar waith ar gyfer rhaglen lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer 2020-2021.

Mae misoedd yr haf hefyd yn amser i groesawu a hyfforddi timau swyddogion newydd yn barod ar gyfer y flwyddyn i ddod. Yn cynorthwyo'r tîm swyddogion mae teulu o staff UM sy'n gweithio y tu ôl i'r llenni i sicrhau bod myfyrwyr Aberystwyth yn cael cyfle i garu bywyd myfyrwyr a bod yn barod am unrhyw beth.

Rydym yn bwriadu manteisio ar y cyfle dros yr ychydig fisoedd nesaf i gyflwyno teulu UMAber - sydd i gyd yma i chi os ydych chi angen cymorth, cyngor neu sgwrs.


Sbotolau ar Amy Goodwin - Cydlynydd Academaidd a Gwirfoddoli

 

Ble mae dy gartref?

Aberystwyth, ond dwi'n dod o Ganolbarth Lloegr yn wreiddiol

 

Dyweda ychydig wrthym amdanat ti dy hun:

Rwy'n gyn-fyfyriwr Aber, ond gadewais am 5 mlynedd cyn dod yn ôl! Mae'n rhaid iddo fod yn ddiwrnod gwael os nad ydych yn fy ngweld i’n gwenu! Y rhan fwyaf o'r amser rwy'n berson siriol, yn mwynhau fy swydd a'm gweithgareddau hamdden y tu allan i'r gwaith.

 

Dyma dy bryd bwyd olaf ar y ddaear... beth sydd ar y fwydlen?

Pysgod a Sglodion o’r Siop Tecawé  

 

Y tu allan i'r gwaith, beth wyt ti’n ei wneud yn dy amser hamdden neu hobïau?

Nofio, rhedeg yn y parc, ioga a cherdded mynyddoedd - unrhyw beth yn yr awyr agored ac rwy'n hapus! Rwyf hefyd yn gwirfoddoli gyda Surfers Against Sewage i lanhau’r traethau yn y gymuned leol.

 

Beth wyt ti’n ei garu am weithio yn Aberystwyth?

Fy mod i'n gallu gweld y môr bob dydd!

 

Pe bai ti ddim yn dy rôl gyda’r UM... beth fyddet ti’n ei wneud?

Byddwn i wrth fy modd bod yn Fiolegydd Morol, yn byw mewn paradwys drofannol

 

Pa ran / rhannau o dy swydd wyt ti’n eu mwynhau fwyaf?

Cydlynu a gweithio ochr-yn-ochr â'r Gwirfoddolwyr y Tîm-A dros gyfnod y Glas, yn ogystal â threfnu cyfleoedd gwirfoddoli sy'n dod â myfyrwyr a mudiadau ynghyd er budd y gymuned, yr amgylchedd neu achos penodol.

 

Cyn gweithio yma, oeddet ti wedi cael llawer o gysylltiad ag undeb y myfyrwyr neu grwpiau myfyrwyr?

Roeddwn i'n arfer gweithio yn Undeb Myfyrwyr Lancaster fel Cydlynydd Gwirfoddolwyr Ysgolion, a phan oeddwn i yn y Brifysgol roeddwn yn Llywydd y Tîm Hoci Tan-ddwr.

 

Mae UMAber… yn ofalgar, ymroddedig, cydweithredol ac yn lle pleserus iawn i weithio ynddo!

Nid yw UMAber… yn far!

 

Nid yw'r Haf yn 'amser tawel' i Undebau Myfyrwyr... beth wyt ti’n mynd i fod yn brysur yn gweithio arno dros yr Haf?

Paratoi’r Tîm-A ar gyfer cyfnod y Glas, Llawlyfr yr UM ar gyfer gwirfoddolwyr, Hyfforddiant a digwyddiadau ar gyfer Cynrychiolwyr Academaidd, yn ogystal â hyrwyddo etholiadau’r Cynrychiolwyr Academaidd fel y gall ymgeiswyr sefyll ar-lein ym mis Medi.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576