Yoga Society

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 

 

 

 

 

Welcome to the Aberystwyth University Yoga Society! /CROESO I GYMDEITHAS IOGA PRIFYSGOL ABERYSTWYTH

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Our Aims / Ein Hamcanion

Our aims include:

 • Creating a comfortable, relaxing environment for members to take some time for themselves and get a little headspace; 
 • Providing a safe space for members to step away from uni stress, breathe and focus on YOU;
 • Inclusivity: The Yoga socitey is committed to ensuring that everyone is accepted and included (see inclusivity statement for more details).

Mae ein hamcanion yn cynnwys:

 • Creu amgylchedd cyfforddus, hamddenol i aelodau dreulio amser yn canolbwyntio arnyn nhw eu hunain a chlirio eu pennau;
 • Darparu lle diogel i aelodau gamu i ffwrdd o straen y brifysgol, anadlu a chanolbwyntio arnoch CHI EICH HUN;
 • Cynhwysiad: Mae'r Gymdeithas Ioga wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb yn cael eu derbyn a'u cynnwys (gweler y datganiad cynhwysiad am ragor o fanylion)

 

What we do / Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

We meet a couple of times a week to stretch it out and catch up, and yoga sessions will be led by either an instructor or one of our very own committee members. Flexibility is NOT required! Our members are linked by a common love of yoga, so regardless of your background and whether you’re a yoga master or are happy to just stretch it out, you’re welcome to join us! Any classes or socials will be announced in advance, and they will all be super affordable. If you have any questions, feel free to get in touch!

Over the last year, we held yoga sessions online over teams, and hosted online socials including a valentines quiz! Whether we’re together in person or online, we have something for everyone to enjoy.

Prior to the pandemic, we held a number of different events. Some of the events that we held include: 

 • Pj Yoga,
 • Halloween Yoga,
 • Christmas Meal, 
 • Secret Santa,
 • 80's night,
 • Various socials,
 • And many more.

We are working to hold all of these events again this year as well as many more so if you have any suggestions, feel free to let one of our committee members know!

Rydym yn cwrdd ddwywaith yr wythnos i ymestyn ein cyhyrau a dal i fyny; bydd y sesiynau ioga yn cael eu harwain gan naill ai hyfforddwr neu un o aelodau ein pwyllgor. NID oes angen i chi fod yn ystwyth! Yr hyn sy’n gyffredin i’n haelodau yw eu cariad at ioga, felly waeth beth fo'ch cefndir, p’un a ydych chi'n feistr ar ioga neu'n hapus i ddim ond ymestyn eich cyhyrau, mae croeso i chi ymuno â ni! Cyhoeddir unrhyw ddosbarthiadau neu ddigwyddiadau cymdeithasol ymlaen llaw, a byddant i gyd yn hynod fforddiadwy.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni!

Dros y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaethom ni gynnal sessiynnau yoga ar-lein gan gynnwys Cwis Santes Dwynwen a chyfardodydd eraill. Ar-lein neu wyned yn wyneb, fe fydd rhywbeth i bawb! Cyn y pandemic, wnaethom ni drefnu:-

 • Yoga PJ
 • Yoga Gwyl Calan Gaeaf
 • Cinio ‘Dolig
 • Sion Corn Cyfrinachol
 • Noson 80au
 • Digwyddiadau cymdeithasol
 • ac llawer mwy

Rydym yn gweithio i gynnal yr holl ddigwyddiadau hyn eto eleni yn ogystal â llawer mwy, felly os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau, mae croeso i chi roi gwybod i un o aelodau ein pwyllgor!

 

Inclusivity Statement / Datganiad Cynhwysiad

The AU Yoga Society is committed to ensuring inclusion and acceptance of all of its members regardless of  age, race, ethnicity, ability, culture or nationality, sexual orientation, gender identity and expression, religious affiliation, socioeconomic status, marital status and any other personal differences. We aim to make the AU Yoga Society a safe space for everyone and therefore we do not condone discrimination or prejudice in any form by the committee, members or anyone else associated with the society.

Mae’r Gymdeithas Ioga wedi ymrwymo i sicrhau bod pob aelod yn cael eu cynnwys a’u derbyn, waeth beth fo'u hoedran, hil, ethnigrwydd, gallu, diwylliant neu genedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth a mynegiant rhywedd, ymlyniad crefyddol, statws economaidd-gymdeithasol, statws priodasol neu wahaniaethau personol eraill. Ein nod yw gwneud Cymdeithas Ioga Prifysgol Aber yn lle diogel i bawb, ac felly nid ydym yn goddef camwahaniaethu na rhagfarn ar unrhyw ffurf gan y pwyllgor, yr aelodau nac unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â'r gymdeithas.

Meet the Committee / Dewch i Gwrdd â’r Pwyllgor


The 2021/2022 Committee / Pwyllgor 2021/2022

 

 

 

Sophie: "Hey, I'm Sophie and I am the president for the 2020/2021 academic year. I am studying Physics with Planetary and Space Physics at Aber and I will be in my third year come September. I look forward to meeting you all in September to kick start what is hopefully going to be an amazing year for the society! Stay safe"

Sophie: Helo, Sophie ydw i, a fi yw’r llywydd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/2021. Rwy'n astudio Ffiseg gyda Ffiseg Planedau a Gofod yn Aber, a byddaf yn fy nhrydedd flwyddyn ym mis Medi. Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â chi i gyd ym mis Medi er mwyn cychwyn yr hyn fydd, gobeithio, yn flwyddyn anhygoel i'r gymdeithas! Cadwch yn ddiogel”

 

 

 

 

 

 

Hannah: “Hi. I’m Hannah and I’m working on my master’s in Zoology. I’m a bit mysterious and spooky, and altogether ooky, but don’t let that put you off! I’ve been practicing yoga since I was 16 and look forward to getting ‘flexy with you all next year!”

Hannah: "Helo , Hannah ydw i, wrthi yn astudio graddMBiol Swoleg. ‘Dwi yn ddirgel ac yn ysbrydol (ooky iawn!) -ac wedi bod yn ymarfer yoga ers oeddwn yn 16 oed. Edrych ymlaen i ystwytho efo chi tymor nesa’."

 

 

 

 

 

 

Jun: “Hey everyone! I’m Jun and I’m so grateful to be part of this society and so thankful to have this opportunity to be your secretary. I’m currently studying AI and Robotics. I’d describe myself as someone who is always willing to help and support others, because we all deserve some kindness! My main self care hobbies are meditation, playing the piano, reading, listening to podcasts from people I admire, etc.”

Jun: “Helo pawb. Jun ysgrifennydd yn Gymdeithas ydw i (yn astudio AI/roboteg). Wastad yn hapus i gynnig cefnogaeth i eraill -pawb yn haeddu caredigrwydd! Dwi’n hoff o chwarae piano, darllen, gwrando ar bodlediadau”

 

 

 

 

Core Documents / Dogfennau Craidd

2020-2021 Constitution

2020-2021 Code of Conduct 

2020-2021 Risk Assessment 

2020-2021 Equipment List 

 

Contact Us / Cysylltwch â Ni

If you would like to get in touch with us, you can contact us at the following email address: scty253@aber.ac.uk. Alternatively, come along to one of our sessions or click on the icons below to get in touch via social media and see more of what we do. 

Os hoffech chi wybod mwy, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost canlynol: scty253@aber.ac.uk. Fel arall, dewch draw i un o'n sesiynau neu cliciwch ar yr eiconau isod i gysylltu trwy'r cyfryngau cymdeithasol a gweld mwy o'r hyn rydyn ni'n ei wneud.

No current events
There are no current news articles.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576