Yoga Society

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 

 

 

 

 

Welcome to the Aberystwyth University Yoga Society! /CROESO I GYMDEITHAS IOGA PRIFYSGOL ABERYSTWYTH

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Our Aims / Ein Hamcanion

Our aims include:

 • Creating a comfortable, relaxing environment for members to take some time for themselves and get a little headspace; 
 • Providing a safe space for members to step away from uni stress, breathe and focus on YOU;
 • Inclusivity: The Yoga socitey is committed to ensuring that everyone is accepted and included (see inclusivity statement for more details).

Mae ein hamcanion yn cynnwys:

 • Creu amgylchedd cyfforddus, hamddenol i aelodau dreulio amser yn canolbwyntio arnyn nhw eu hunain a chlirio eu pennau;
 • Darparu lle diogel i aelodau gamu i ffwrdd o straen y brifysgol, anadlu a chanolbwyntio arnoch CHI EICH HUN;
 • Cynhwysiad: Mae'r Gymdeithas Ioga wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb yn cael eu derbyn a'u cynnwys (gweler y datganiad cynhwysiad am ragor o fanylion)

What we do / Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

We meet a couple of times a week to stretch it out and catch up, and yoga sessions will be led by either an instructor or one of our very own committee members. Flexibility is NOT required! Our members are linked by a common love of yoga, so regardless of your background and whether you’re a yoga master or are happy to just stretch it out, you’re welcome to join us! Any classes or socials will be announced in advance, and they will all be super affordable. If you have any questions, feel free to get in touch!

 

Throughout the year, we hold a number of different events. Some of the events that we held this year include: 

 • Pj Yoga,
 • Halloween Yoga,
 • Christmas Meal, 
 • Secret Santa,
 • 80's night,
 • Various socials,
 • And many more.

We are working to hold all of these events again this year as well as many more so if you have any suggestions, feel free to let one of our committee members know!

Rydym yn cwrdd ddwywaith yr wythnos i ymestyn ein cyhyrau a dal i fyny; bydd y sesiynau ioga yn cael eu harwain gan naill ai hyfforddwr neu un o aelodau ein pwyllgor. NID oes angen i chi fod yn ystwyth! Yr hyn sy’n gyffredin i’n haelodau yw eu cariad at ioga, felly waeth beth fo'ch cefndir, p’un a ydych chi'n feistr ar ioga neu'n hapus i ddim ond ymestyn eich cyhyrau, mae croeso i chi ymuno â ni! Cyhoeddir unrhyw ddosbarthiadau neu ddigwyddiadau cymdeithasol ymlaen llaw, a byddant i gyd yn hynod fforddiadwy.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni!

Trwy gydol y flwyddyn, rydym yn cynnal nifer o wahanol ddigwyddiadau. Mae rhai o'r digwyddiadau a gynhaliwyd gennym eleni yn cynnwys:

 • Ioga Pj,
 • Ioga Calan Gaeaf,
 • Pryd Nadolig,
 • Siôn Corn Cyfrinachol,
 • Noson ‘80au
 • Amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol,
 • A llawer mwy.

Rydym yn gweithio i gynnal yr holl ddigwyddiadau hyn eto eleni yn ogystal â llawer mwy, felly os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau, mae croeso i chi roi gwybod i un o aelodau ein pwyllgor!

Inclusivity Statement / Datganiad Cynhwysiad

The AU Yoga Society is committed to ensuring inclusion and acceptance of all of its members regardless of  age, race, ethnicity, ability, culture or nationality, sexual orientation, gender identity and expression, religious affiliation, socioeconomic status, marital status and any other personal differences. We aim to make the AU Yoga Society a safe space for everyone and therefore we do not condone discrimination or prejudice in any form by the committee, members or anyone else associated with the society.

Mae’r Gymdeithas Ioga wedi ymrwymo i sicrhau bod pob aelod yn cael eu cynnwys a’u derbyn, waeth beth fo'u hoedran, hil, ethnigrwydd, gallu, diwylliant neu genedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth a mynegiant rhywedd, ymlyniad crefyddol, statws economaidd-gymdeithasol, statws priodasol neu wahaniaethau personol eraill. Ein nod yw gwneud Cymdeithas Ioga Prifysgol Aber yn lle diogel i bawb, ac felly nid ydym yn goddef camwahaniaethu na rhagfarn ar unrhyw ffurf gan y pwyllgor, yr aelodau nac unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â'r gymdeithas.

Meet the Committee / Dewch i Gwrdd â’r Pwyllgor


The 2019/2020 Committee / Pwyllgor 2020/2021

 

 

Sophie: "Hey, I'm Sophie and I am the president for the 2020/2021 academic year. I am studying Physics with Planetary and Space Physics at Aber and I will be in my third year come September. I look forward to meeting you all in September to kick start what is hopefully going to be an amazing year for the society! Stay safe"

Sophie: Helo, Sophie ydw i, a fi yw’r llywydd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/2021. Rwy'n astudio Ffiseg gyda Ffiseg Planedau a Gofod yn Aber, a byddaf yn fy nhrydedd flwyddyn ym mis Medi. Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â chi i gyd ym mis Medi er mwyn cychwyn yr hyn fydd, gobeithio, yn flwyddyn anhygoel i'r gymdeithas! Cadwch yn ddiogel”

 

 

 

 

 

 

 

 

Magda: "Hey, I'm Magda and I'm the treasurer for the society. I am a vet bio student who loves animals, nature and sports. In my free time, I like to paint, dance, watch netflix and obviously practice some yoga."

Magda: "Shwmae, Magda ydw i, a fi yw trysorydd y gymdeithas. Rwy'n fyfyriwr Bioleg Filfeddygol sy'n caru anifeiliaid, natur a chwaraeon. Yn fy amser rhydd, rwy'n hoffi paentio, dawnsio, gwylio netflix ac wrth gwrs ymarfer rhywfaint o ioga."

 

 

 

 

 

 

 

Mish: "I'm Mish and I'm the social media secretary! I'm studying mathematics and I'll be starting my third year in September. I love animals and nature, bunnies especially! I spend my free time listening to music, doing yoga, reading and watching my favourite shows."

Mish: "Mish ydw i, a fi yw'r ysgrifennydd cyfryngau cymdeithasol! Rwy'n astudio Mathemateg, a byddaf yn dechrau fy nhrydedd flwyddyn ym mis Medi. Rwy'n caru anifeiliaid a natur, cwningod yn arbennig! Rwy'n treulio fy amser rhydd yn gwrando ar gerddoriaeth, yn gwneud ioga, yn darllen ac yn gwylio fy hoff sioeau."

 

 

 

 

 

 

 

 

Raman: "Hi, I'm Raman and I'm the secretary. I'm an astrophysics student who enjoys many kinds of sports, which yoga compliments perfectly. To me, yoga's a perfect way to wind down and relax not noly your body but your mind. I relax by listening to music, solving puzzles and looking at cat pictures - and I'm always down for a tall glass of milk."

Raman: Helo, Raman ydw i, a fi yw’r ysgrifennydd. Rwy'n fyfyriwr Astroffiseg sy'n mwynhau sawl math o chwaraeon, felly mae ioga’n gweddu’n berffaith i hynny. I mi, mae ioga yn ffordd ddelfrydol o ymlacio, nid yn unig eich corff, ond eich meddwl. Rwy'n ymlacio trwy wrando ar gerddoriaeth, datrys posau ac edrych ar luniau o gathod - ac rydw i bob amser yn awyddus i yfed gwydraid tal o laeth."

 

 

 

Core Documents / Dogfennau Craidd

2020-2021 Constitution

2020-2021 Code of Conduct 

2020-2021 Risk Assessment 

2020-2021 Equipment List 

 

Contact Us / Cysylltwch â Ni

If you would like to get in touch with us, you can contact us at the following email address: scty253@aber.ac.uk. Alternatively, come along to one of our sessions or click on the icons below to get in touch via social media and see more of what we do. 

Os hoffech chi wybod mwy, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost canlynol: scty253@aber.ac.uk. Fel arall, dewch draw i un o'n sesiynau neu cliciwch ar yr eiconau isod i gysylltu trwy'r cyfryngau cymdeithasol a gweld mwy o'r hyn rydyn ni'n ei wneud.

No current events
There are no current news articles.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576