Animal and Veterinary Society

 

 

 

Join

Please log in to join this organisation.
 

 

 

 

 

We welcome all animal-loving prospective members and those who have an interest in the animal sector into the Animal and Veterinary Society (AAVS)!
 

 

ABOUT US

The Animal and Veterinary Society (AAVS) was created to welcome all animal-loving prospective members and those who have an interest in the animal sector.

 

SOCIALS AND EVENTS

Our socials range from themed night outs to sober socials such as documentary nights, bingo, quizzes and much more- there is something for everyone!

Beyond fortnightly socials, AAVS also organises monthly guest lectures and animal-related trips. As well as representing AAVS in events such as Superteams and the AberChallenge held by the Student Union. 

COMMITTEE

Details about this year’s committee (2023 - 2024) can be found below:

President - JASMINA KEMP, Vice President - EMILY DRURY, Secretery - AMELIA SMALLEY, Treasurer - ELEANOR LAWS

 

MEMBERSHIPS

Our general membership for £5.00 is for anyone who wants to join AAVS, you will have access to all of our socials, events, monthly guest lectures and trips! 

The academic membership for £3.00 is for those who wish to be affiliated with the club through participating monthly guest lectures and events. If you purchase this membership you will not be able to participate in any socials or trips.

 

INCLUSIVITY STATEMENT

The Animal and Veterinary Society is dedicated to the inclusion and acceptance of all members regardless of age, race, ethnicity, ability, culture or nationality, sexual orientation, gender identity and expression, religious affiliation, socioeconomic status and marital status.

 

IMPORTANT DOCUMENTS

As a committee, and being a part of the Aberystwyth University Student Union, we are dedicated to providing students with a welcoming, friendly and inclusive space. The following documents are up to date and in compliance with all rules and regulations concerning AberSU and the Student Group Bye-laws, which the committee has agreed to abide by.

Constitution     Code of Conduct     Risk Assessment (General)     Risk Assessment (Guest Lectures)     Equipment List

 

To keep up to date about us, our socials and events, you can find us on our Facebook and Instagram pages

        

____________________________________________________________________________________________________

AMDANOM NI

Sefydlwyd y Gymdeithas Anifeiliaid a Milfeddygaeth (AAVS) i groesawu pob darpar aelod sy'n caru anifeiliaid, a'r rhai sydd â diddordeb yn y sector anifeiliaid.

 

DIGWYDDIADAU CYMDEITHASOL

Mae ein digwyddiadau cymdeithasol yn amrywio o nosweithiau allan gyda thema, i ddigwyddiadau di-alcohol fel nosweithiau o raglenni dogfennol, bingo, cwis a llawer mwy - mae rhywbeth at ddant pawb!

Yn ogystal â digwyddiadau cymdeithasol bob pythefnos, mae AAVS hefyd yn trefnu darlithoedd gyda gwesteion bob mis, a theithiau sy’n gysylltiedig ag anifeiliaid. Yn ogystal â chynrychioli AAVS mewn digwyddiadau fel Superteams a Her Aber sy’n cael eu cynnal gan Undeb y Myfyrwyr.

PWYLLGOR

Mae manylion am y pwyllgor eleni (2023-2024) i'w gweld isod.

Llywydd - JASMINA KEMP, Is Llywydd - EMILY DRURY, Ysgrifenydd - AMELIA SMALLEY, Trysorydd - ELEANOR LAWS

 

AELODAETH

Mae ein tâl aelodaeth gyffredinol, sy’n  £5.00, ar gyfer unrhyw un sydd am ymuno ag AAVS; cewch fynediad i'n holl ddigwyddiadau cymdeithasol, darlithoedd gyda gwesteion bob mis a theithiau! 

Mae'r aelodaeth academaidd am £3.00 ar gyfer y rhai sy'n dymuno bod yn gysylltiedig â'r clwb trwy gyfranogi mewn digwyddiadau a darlithoedd gyda gwesteion bob mis. Os ydych chi’n prynu’r aelodaeth hon, fyddwch chi ddim yn gallu cymryd rhan mewn unrhyw ddigwyddiadau cymdeithasol na theithiau.

 

DATGANIAD CYNHWYSIANT

Mae'r Gymdeithas Anifeiliaid a Milfeddygaeth yn ymroddedig i gynnwys a derbyn pob aelod waeth beth fo'u hoedran, hil, ethnigrwydd, gallu, diwylliant neu genedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth a mynegiant rhywedd, ymlyniad crefyddol, statws economaidd-gymdeithasol na’u statws priodasol.

 

DOGFENNAU PWYSIG

Fel pwyllgor, a gan ein bod yn rhan o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd croesawgar, cyfeillgar a chynhwysol i fyfyrwyr. Mae'r dogfennau a ganlyn yn gyfredol, ac maent yn cydymffurfio â'r holl reolau a rheoliadau sy'n ymwneud ag UMAber ac Is-ddeddfau Grwpiau Myfyrwyr, ac mae'r pwyllgor wedi cytuno i gadw atynt.

Cyfansoddiad     Cod Ymddygiad     Asesiad Risg (Cyffredinol)     Asesiad Risg (Darlithoedd Gwadd)     Rhestr Offer

 

Er mwyn cadw’n gyfoes ynglyn â ni a’n digwyddiadau cymdeithasol, gallwch ddod o hyd i ni ar ein tudalennau Facebook ac Instagram

      

 

No current events
There are no current news articles.