Animal and Veterinary Society

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 

 

 

We welcome all animal-loving prospective members and those who have an interest in the animal sector into the Animal and Veterinary Society (AAVS)!
 

 

Aberystwyth Animal & Veterinary Society

                                                                                                                                             

                                                                     To keep up to date about us, our socials and events, you can find us on our Facebook and Instagram pages  

About Us:

The Animal and Veterinary Society (AAVS) was created to welcome all animal-loving prospective members and those who have an interest in the animal sector.

 

Socials and Events:

Our socials range from themed night outs to sober socials such as documentary nights, bingo, quizzes and much more- there is something for everyone!

Beyond fortnightly socials, AAVS also organises monthly guest lectures and animal-related trips. As well as representing AAVS in events such as Superteams and the AberChallenge held by the Student Union. 

    

                                                       

Committee:

Details about this year’s committee (2020- 2021) can be found below.   

                                                                     

Memberships:

Our general membership for £5.00 is for anyone who wants to join AAVS, you will have access to all of our socials, events, monthly guest lectures and trips! 

The academic membership for £2.50 is for those who wish to be affiliated with the club through participating monthly guest lectures and events. If you purchase this membership you will not be able to participate in any socials or trips.

 

Inclusivity Statement:

The Animal and Veterinary Society is dedicated to the inclusion and acceptance of all members regardless of age, race, ethnicity, ability, culture or nationality, sexual orientation, gender identity and expression, religious affiliation, socioeconomic status and marital status.

 

Important Documents:

As a committee, and being a part of the Aberystwyth University Student Union, we are dedicated to providing students with a welcoming, friendly and inclusive space. The following documents are up to date and in compliance with all rules and regulations concerning AberSU and the Student Group Bye-laws, which the committee has agreed to abide by.

Constitution     Code of Conduct     Risk Assessment (General)     Risk Assessment (Guest Lectures)     Equipment List

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aberystwyth Animal & Veterinary Society

                                                                                                                                             

                                                     Er mwyn cadw’n gyfoes ynglyn â ni a’n digwyddiadau cymdeithasol, gallwch ddod o hyd i ni ar ein tudalennau Facebook ac Instagram

 

Amdanom ni:

Sefydlwyd y Gymdeithas Anifeiliaid a Milfeddygaeth (AAVS) i groesawu pob darpar aelod sy'n caru anifeiliaid, a'r rhai sydd â diddordeb yn y sector anifeiliaid.

 

Digwyddiadau Cymdeithasol:

Mae ein digwyddiadau cymdeithasol yn amrywio o nosweithiau allan gyda thema, i ddigwyddiadau di-alcohol fel nosweithiau o raglenni dogfennol, bingo, cwis a llawer mwy - mae rhywbeth at ddant pawb!

Yn ogystal â digwyddiadau cymdeithasol bob pythefnos, mae AAVS hefyd yn trefnu darlithoedd gyda gwesteion bob mis, a theithiau sy’n gysylltiedig ag anifeiliaid. Yn ogystal â chynrychioli AAVS mewn digwyddiadau fel Superteams a Her Aber sy’n cael eu cynnal gan Undeb y Myfyrwyr.

     

                                                     ?

Pwyllgor:

Mae manylion am y pwyllgor eleni (2020-2021) i'w gweld isod.

                                                                     

Aelodaeth:

Mae ein tâl aelodaeth gyffredinol, sy’n  £5.00, ar gyfer unrhyw un sydd am ymuno ag AAVS; cewch fynediad i'n holl ddigwyddiadau cymdeithasol, darlithoedd gyda gwesteion bob mis a theithiau! 

Mae'r aelodaeth academaidd am £2.50 ar gyfer y rhai sy'n dymuno bod yn gysylltiedig â'r clwb trwy gyfranogi mewn digwyddiadau a darlithoedd gyda gwesteion bob mis. Os ydych chi’n prynu’r aelodaeth hon, fyddwch chi ddim yn gallu cymryd rhan mewn unrhyw ddigwyddiadau cymdeithasol na theithiau.

 

Datganiad Cynhwysiant:

Mae'r Gymdeithas Anifeiliaid a Milfeddygaeth yn ymroddedig i gynnwys a derbyn pob aelod waeth beth fo'u hoedran, hil, ethnigrwydd, gallu, diwylliant neu genedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth a mynegiant rhywedd, ymlyniad crefyddol, statws economaidd-gymdeithasol na’u statws priodasol.

 

Dogfennau Pwysig:

Fel pwyllgor, a gan ein bod yn rhan o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd croesawgar, cyfeillgar a chynhwysol i fyfyrwyr. Mae'r dogfennau a ganlyn yn gyfredol, ac maent yn cydymffurfio â'r holl reolau a rheoliadau sy'n ymwneud ag UMAber ac Is-ddeddfau Grwpiau Myfyrwyr, ac mae'r pwyllgor wedi cytuno i gadw atynt.

Cyfansoddiad     Cod Ymddygiad     Asesiad Risg (Cyffredinol)     Asesiad Risg (Darlithoedd Gwadd)     Rhestr Offer

No current events
There are no current news articles.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576