Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol

No ratings yet. Log in to rate.

Helo bobl hyfryd, 

Mae'n fis Tachwedd, sy'n golygu bod y tywydd yn oeri, mae'n tywyllu ynghynt, mae hysbysebion Nadolig yn dod yn rhy gynnar a'r wythnos hon yw Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol!

I rai pobl, mae yfed a mynd allan i bartïon yn rhan fawr o ddiwylliant myfyrwyr, ac yn bendant rydw i wedi gwneud fy siâr o hynny dros y blynyddoedd. Felly, dydw i ddim yn mynd i ddweud wrthych chi am stopio, oherwydd rwy’n sylweddoli bod perthynas pawb ag alcohol yn wahanol, ond gall hyn ddod â risgiau o ran pa effeithiau y gall eu cael ar eich corff a'ch meddwl. Dyma rai enghreifftiau o ochr dywyll alcohol:

 • Mae alcohol yn gysylltiedig â dros 60 o gyflyrau meddygol, fel clefyd siwgr, cancr ac iselder.
 • Gall alcohol ymyrryd â chemeg ein hymennydd drwy leihau faint o serotonin sy’n bresennol. Mae llai o serotonin yn yr ymennydd yn ein gwneud ni'n agored i iselder - dyna pam mae alcohol yn cael ei ystyried yn gyffur lleddfol.
 • Mae diodydd alcoholig yn llawn calorïau gwag a siwgr. Gall peint o seidr gynnwys cymaint â 5 llwy de o siwgr - bron cymaint ag y mae Sefydliad Iechyd y Byd yn argymell fel yr uchafswm dyddiol.
 • Mae yfed alcohol yn lleihau sensitifrwydd rhywiol
 • Gall yfed gormod o alcohol arwain at ymddygiad ymosodol

Rwy'n gwybod bod hyn i gyd yn swnio braidd yn frawychus, ond mae'n rhaid i chi gofio mai cyffur yw alcohol mewn gwirionedd, sy'n golygu y dylem fod yn gyfrifol o ran sut rydyn ni'n ei yfed. Mae bod yn y Brifysgol yn rhoi cyfle i yfed yn rhydd o lygaid craff rhieni neu ofalwyr, sy'n golygu bod llawer o fyfyrwyr yn mynd ychydig yn wyllt gyda’r holl ryddid yma. Ac mae'n gas gen i ladd eich hwyl, ond gyda rhyddid daw cyfrifoldeb a gofalu amdanoch chi'ch hun yw eich cyfrifoldeb pwysicaf.

Felly, dyma rai awgrymiadau ar sut i gadw'n ddiogel wrth yfed a sut i leihau faint rydych chi’n ei yfed:

 • Defnyddiwch gyfrifiannell unedau - maen nhw ar gael ar-lein - i weithio allan faint o unedau sydd yn beth bynnag rydych chi'n ei yfed, a byddwch yn gymhedrol wrth yfed, yn unol â'r terfynau a argymhellir.
 • Yfwch yn bwyllog - Mwynhewch eich diod yn araf a chofiwch nad oes raid i chi ymuno â phob rownd.
 • Ceisiwch yfed diodydd isel mewn alcohol neu heb alcohol i leihau faint o unedau rydych chi’n eu hyfed.
 • Cymerwch ychydig ddyddiau i ffwrdd o yfed bob wythnos i roi seibiant i'ch corff.
 • Cofiwch fwyta cyn ac yn ystod yfed; bydd hyn yn arafu'r alcohol sy'n cael ei amsugno i'ch gwaed.
 • Mae'n iawn dweud na! Ceisiwch beidio â gadael i bobl eraill roi pwysau arnoch chi i yfed mwy nag yr ydych chi eisiau. Ac os yw pobl yn rhoi pwysau arnoch chi, efallai bod angen i chi feddwl ai dyma’r math o bobl rydych chi am fod yn treulio'ch amser gyda nhw.
 • Gofynnwch am help os oes ei angen arnoch - Nid yw brwydro yn erbyn alcohol yn ddim byd i fod â chywilydd ohono ac mae llawer o bobl yn cael anhawster ar ryw adeg yn eu bywydau.

Yn aml iawn rwy'n clywed pobl yn dweud eu bod yn mynd allan i yfed oherwydd nad oes unrhyw beth arall i'w wneud, ond gallaf ddweud wrthych nad yw hynny'n wir. Dyma rai pethau y gallech chi eu gwneud gyda'ch ffrindiau heblaw mynd i'r dafarn:

 • Mynd am dro
 • Chwarae gêm fideo neu gêm fwrdd (mae gemau bwrdd bob amser ar gael yn ardal danddaearol yr UM).
 • Gwnewch rywbeth creadigol fel darlunio, ysgrifennu neu greu rhywbeth - gallwch chi wneud hyn y tu allan hyd yn oed os yw'r tywydd yn braf.
 • Rhowch gynnig ar gymdeithas neu glwb chwaraeon newydd - gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, nid dim ond yn ystod cyfnod y glas.
 • Dechreuwch glwb llyfrau neu glwb ffilm gyda'ch ffrindiau - cofiwch y gall unrhyw fyfyriwr archebu ystafell yn yr UM, nid dim ond clybiau a chymdeithasau; does ond angen i chi ofyn yn y dderbynfa!
 • Rhowch gynnig ar goginio neu bobi, neu fe allech chi hyd yn oed fynd ati i greu diodydd di-alcohol!

Felly, fel y dywedais, dydw i ddim yn ceisio tarfu ar eich hwyl, a'ch dychryn chi i gyd i beidio byth â chyffwrdd â diod eto. Ond gan ei bod yn Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol, efallai y dylech chi feddwl ychydig am eich arferion yfed ac a yw'n bryd dechrau gwneud rhai newidiadau er mwyn eich meddwl, eich corff a'ch cyfrif banc.

I gael mwy o wybodaeth am effaith alcohol a sut i dorri’n ôl, mae gan alcoholchange.org.uk lwyth o wybodaeth ddefnyddiol ar eu gwefan. Hefyd, os ydych chi'n ei chael yn anodd ac yn teimlo fel bod angen rhywfaint o help arnoch chi, yna gallwch chi alw heibio i DDAS yn y dref (25 Rhodfa’r Gogledd, rhwng siop lyfrau Oxfam a G-one), lle maen nhw'n cynnig gwasanaethau galw heibio a chymorth i bobl sy’n cael problemau gydag alcohol neu ddefnyddio sylweddau. Neu gallwch chi gysylltu â gwasanaeth Cynghori’r UM, a bydd ein cynghorydd yn ceisio'ch helpu gyda pha bynnag broblemau y gallech fod yn eu hwynebu. 

 

Diolch am dreulio amser yn darllen hwn.

Lydia - Swyddog Llesiant

 

O.N. Fel rhan o wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol rwyf wedi awgrymu i bwyllgorau clybiau a chymdeithas eu bod yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol di-alcohol yr wythnos hon - felly gwyliwch allan am y rheini!

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.