THIS GIRL CAN - Dydd 4

No ratings yet. Log in to rate.

Blogs Wythnos THIS GIRL CAN, nesaf yw Hannah Dyer! 

1.       Dywedwch wrthym ychydig amdanoch chi'ch hun, gan gynnwys eich cyfranogiad â Gwirfoddoli ...

Hannah ydw i, myfyrwraig Daearyddiaeth Ffisegol ar fy nhrydedd flwyddyn. Yn ogystal â bod yn gynrychiolydd academaidd, rydw i ar ddau bwyllgor, SSAGO (Mudiad Sgowtiaid a Geidiaid ar gyfer Myfyrwyr) a Dodgeball. Y tu allan i'r Brifysgol dwi hefyd yn helpu gydag 2il garfan Sgowtiaid y Borth, gan helpu i redeg eu hadrannau yn eu cyfarfodydd wythnosol.

2.       Ydych chi wedi wynebu unrhyw heriau neu rwystrau yn sgil  bod yn ddynes wrth ddilyn eich angerdd mewn gwirfoddoli?

Nid wyf yn bersonol yn teimlo bod gwirfoddoli, fel dynes, wedi fy nal yn ôl mewn unrhyw ffordd. Os unrhyw beth, dwi wedi tyfu i fyny wedi fy amgylchynu gan fenywod cryf, ac mae hynny wedi fy ngwneud i’n fwy penderfynol o wneud hyd yn oed yn well. Mae hyn hefyd wedi fy helpu i ymdrin â phethau yn eu tro, a mynd ati i gyflawni’r hyn sydd angen ei wneud, gan gofio pam fy mod i’n gwirfoddoli neu'n gwneud y swydd dwi’n ei gwneud, beth bynnag fo hynny.

3.       Oes yna ddynes benodol sy'n eich ysbrydoli neu sydd wedi dylanwadu ar eich bywyd?

Mae llawer o fenywod dwi’n edrych i fyny atynt, ond yn bwysicaf oll fy Mam a fy Nain. Mae’r naill a’r llall wedi gwneud i mi weld bod pob cyfle yno i fanteisio arno. Maen nhw wedi rhoi cefnogaeth i mi gydol fy natblygiad, ac mae hynny’n parhau hyd nawr. Mae yna fenywod eraill sy'n dylanwadu arnaf ac yn gwneud i mi fod eisiau gweld y gorau ynof fy hun a gwneud fy ngorau, menywod fel Jasmine Paris a dorrodd y record i ddynion a menywod yn y Ras ar Draws y Pennines. Chwiliwch am ei hanes, mae hi berson sydd â’i thraed ar y ddaear, ond eto'n gallu ysbrydoli!

4.       Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth fenywod eraill sy'n ystyried cymryd rhan mewn Gwirfoddoli, ond sy’n ansicr a fyddai hynny’n iawn iddyn nhw?

Hyd yn oed os ydych chi ond yn ystyried gwirfoddoli, rhowch gynnig arni! Mae digon o sefydliadau a grwpiau, boed yn sefyll ar gyfer rôl cynrychiolydd Academaidd neu am le ar bwyllgor yn y flwyddyn sydd i ddod. Mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd, ewch ati i gael hyd i rywbeth yr ydych yn frwdfrydig amdano a rhowch gynnig arni; does gennych chi ddim byd i'w golli a phopeth i'w ennill. Nid dim ond y sgiliau rydych chi'n eu dysgu, ond y bobl rydych chi'n cwrdd â nhw, sy’n gwneud 'awr yr wythnos' yn werth cymaint mwy.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.