SEFYDLOG YN AGORED! Etholiadau 2019!

No ratings yet. Log in to rate.

Rydym yn cynnal Etholiadau’r Swyddogion yn wahanol...

Gyda blwyddyn newydd, daw'r cyfnod sy’n arwain at yr etholiadau, gydag arwyddion mewn sialc, baneri, taflenni, fideos ymgyrchu a gwahoddiadau grwp Facebook. P’un ai ydych chi’n ymgyrchydd neu’n bleidleisiwr, dylech dreulio amser yn ystyried cyfranogi, a does dim amser gwell am hynny na chyn i'r tymor newydd ddechrau.

Fodd bynnag, eleni, rydym wedi gwneud ychydig o newidiadau cynnil gan ddisodli cyhoeddusrwydd ar ffurf maniffesto â chwestiynau penodol a ofynnir i bob ymgeisydd. Er y bydd Swyddogion yn dal i allu llunio blaenoriaethau a chyflwyno eu hamcanion eu hunain, rydym am sicrhau mai polisi’r Undeb sy’n arwain y gwaith hwn.

Rhan allweddol o rôl Swyddogion Llawn-amser neu Wirfoddol yw gweithredu polisi'r Undeb, sy'n cael ei basio gan fyfyrwyr - polisi sydd mewn lle am dair blynedd neu hyd nes y caiff ei wireddu.

Felly eleni, yn ogystal â chwestiynau ar gyfer pob ymgeisydd ynghylch yr hyn sydd ganddyn nhw i’w gyfrannu i'r rôl a sut y byddant o fudd i'r tîm swyddogion etholedig ehangach, byddwn yn gofyn i ymgeiswyr ar gyfer rolau Swyddog Llawn-amser sut y byddent yn cyflawni blaenoriaethau cyfredol. Gan gymryd rôl y Swyddog Cyfleoedd fel enghraifft...

Ar hyn o bryd mae gan yr Undeb bolisi ar ymestyn oriau’r gampfa ar benwythnosau, sicrhau bod y brifysgol yn buddsoddi mewn chwaraeon a rhyddhau prynhawniau Mercher ar gyfer chwaraeon, ymysg pethau eraill. Fel Swyddog Cyfleoedd, sut fyddech chi'n sicrhau y cyflawnir y rhain?

Y syniad yw y bydd gan fyfyrwyr, pan fyddant yn mynd ati i bleidleisio, dealltwriaeth o sut y bydd ymgeiswyr yn blaenoriaethu ac yn gweithio tuag at bolisi presennol fel y penderfynir gan fyfyrwyr.

Er y bydd digonedd o bwyslais ar y Swyddogion Llawn-amser, sy’n cael eu talu i gynrychioli myfyrwyr y flwyddyn nesaf, mae’n dal i fod yn bosib i chi fod yn rhan o'r newid, ochr-yn-ochr â’ch astudiaethau, drwy sefyll i fod yn un o'n Swyddogion Gwirfoddol.

I sefyll yr etholiad, ewch i www.umaber.co.uk/etholiadau a chwblhewch y ffurflen sefyll ar-lein erbyn 12pm ddydd Mawrth 26ain Chwefror. Os mai pleidleisio yw'r cyfan rydych chi am ei wneud, cewch wneud hynny ar ApAber neu drwy ddefnyddio'r ddolen bleidleisio unigryw a gaiff ei he-bostio atoch rhwng dydd Llun 11eg a dydd Gwener 15fed Mawrth.

Os hoffech chi gael mwy o gyngor neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar undeb.etholiadau@aber.ac.uk.

Eich prifysgol chi yw hi felly ffurfiwch ei dyfodol, oherwydd mae eich llais chi'n bwysig!

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.