Pob lwc a pheidiwch â chynhyrfu!

No ratings yet. Log in to rate.

Yma yng ngwasanaeth cynghori UMAber hoffem ddymuno pob lwc i bawb sy'n derbyn eu canlyniadau yfory! Bydd llawer ohonoch yn mewngofnodi i weld y canlyniadau ar gyfer eich gwaith yn ystod y blwyddyn diwethaf. I'r mwyafrif helaeth bydd yn amser i ddathlu gwaith caled, fodd bynnag, mae'n bosib y bydd yn amser pryderus i rai.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon ynglyn â'ch canlyniadau ar ôl i Fwrdd Gradd Ymchwil neu Fwrdd Arholi Senedd y Brifysgol wneud eu penderfyniad, neu os ydych chi'n teimlo bod eich canlyniadau wedi cael eu heffeithio gan broblemau ar y cwrs neu oherwydd materion personol, yna mae'n bosib y byddwch yn gallu gwneud cais am Apêl Academaidd.

Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi cael eich anfanteisio mewn unrhyw ffordd yn ystod eich astudiaethau, a bod hyn yn cael ei adlewyrchu yn eich canlyniadau, yna mae'n bosib bod gennych sail ar gyfer apêl academaidd. 

I israddedigion, mae tri phrif sail ar gyfer apêl, sef y canlynol:

  1. Amgylchiadau personol sydd wedi cael effaith niweidiol ar eich astudiaethau academaidd;
  2. Gwallau neu anghysondebau yn y modd y cynhaliwyd yr asesiad neu yn y cyfarwyddiadau ysgrifenedig neu gyngor a roddwyd;
  3. Tystiolaeth o ragfarn, neu duedd, neu asesiad annigonol ar ran un neu fwy o'r arholwyr.

I ôl-raddedigion ymchwil, mae sail ychwanegol:

  1. Tystiolaeth bod yr oruchwyliaeth a ddarparwyd yn annigonol a bod rhesymau eithriadol pam nad yw'r myfyriwr wedi dwyn sylw at hyn cyn penderfyniad y Bwrdd Arholi.

Cofiwch: Ni fydd y Brifysgol yn derbyn apêl os eich unig bryder yw'r ffaith eich bod yn anghytuno â 'barn academaidd' y marcwyr neu'r Bwrdd Arholi.

Cofiwch: Y ffin amser arferol ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedigion a addysgir yw 10 diwrnod gwaith, ac 20 diwrnod gwaith ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig ymchwil.

Am ragor o wybodaeth am y broses apelio, gallwch edrych ar ein canllaw ar-lein neu gysylltu â Gwasanaeth Cynghori rhad ac am ddim, annibynnol a chyfrinachol yr Undeb trwy e-bostio undeb.cyngor@aber.ac.uk.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019