Erthygl Diwedd Blwyddyn BUCS

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi profi rhai llwyddiannau eithriadol gyda 66 buddugoliaeth BUCS at ei gilydd ar draws ein timau. O fewn byd chwaraeon bywiog y brifysgol, daeth sawl clwb i'r amlwg fel perfformwyr nodedig, gan adael argraff barhaol gyda’u cyflawniadau rhyfeddol.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Erthygl Diwedd Blwyddyn BUCS

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi profi rhai llwyddiannau eithriadol gyda 66 buddugoliaeth BUCS at ei gilydd ar draws ein timau. O fewn byd chwaraeon bywiog y brifysgol, daeth sawl clwb i'r amlwg fel perfformwyr nodedig, gan adael argraff barhaol gyda’u cyflawniadau rhyfeddol. 

 

Yn y Badminton, dangosodd tîm 1af y Dynion eu dawn gydag 8 buddugoliaeth drawiadol, 2il dîm y Dynion yn ennill 6 a thîm 1af y Merched yn cyflawni 2 fuddugoliaeth gan gyfuno am gyfanswm o 16 buddugoliaeth ar draws y timau! Cafodd eu perfformiadau eu nodi gan fanylder, ystwythder, a chwarae strategol, gan gadarnhau eu safleoedd fel gwrthwynebwyr aruthrol yn y gynghrair. Roedd dyfnder y dalent o fewn y timau hyn yn amlwg ym mhob gêm, gyda phob chwaraewr yn cyfrannu at eu llwyddiant ar y cwrt. Fe gawsom ni air gyda Chapten Badminton 1af i drafod y cyflawniad hwn, dyma beth ddywedon nhw “dwi'n falch iawn o sut mae ein holl dimau wedi perfformio eleni. Mae tîm 1af y Dynion heb ei guro yn y gynghrair (mae’n rhaid bod ganddynt gapten gwych), mae 2il Dynion wedi dod yn 2il yn unig i ni, ac wrth gwrs mae’n rhaid i ni siarad am dîm y menywod a ddaeth yn ail yng nghwpan y gynhadledd! Dinistriwyd Bangor gan bob un o’n 3 tîm fel arfer. Mae’n wych gweld ein hyfforddiant hunanddysgedig yn talu ar ei ganfed.” 

 

Bu tîm Pêl-rwyd 1af y Menywod yn goleuo’r cwrt gyda’u gwaith tîm eithriadol a’u gallu strategol, gan gipio cyfrif trawiadol o 8 buddugoliaeth gyda’r 2il dîm yn dod â chyfanswm buddugoliaethau’r gamp i 10!  Mae eu hundod a'u sgil yn drawiadol ac edrychwn ymlaen at weld beth ddaw nesaf yn y flwyddyn newydd. Buom yn siarad â'u Capteniaid 1af ac 2il i drafod y gamp drawiadol hon. Dyma beth ddywedodd capten y tîm cyntaf: “Ar ôl tymor hir caled o bêl-rwyd, allwn i ddim canu clod ein tîm fwy. Mae pawb wedi gwella ar eu pennau eu hunain ac rydym wedi dod nid yn unig yn agosach fel tîm ond fel ffrindiau gwych. Fe wnaethon ni roi gwaed, chwys a dagrau ac yn falch o ddod allan ar frig y gynghrair ar gyfer tymor 2023/24.” Mae dod ar frig eu cynghrair yn lefel hynod drawiadol o ymrwymiad yr ydym yn hynod falch ohoni. Buom hefyd yn siarad â chapten eu hail dîm am gyflawniadau’r clwb. “Rydw i mor falch o fod wedi bod yn gapten ar yr ail dîm eleni, maen nhw wedi mynd o nerth i nerth gyda phob gêm rydyn ni wedi’i chwarae. Ar ôl dechrau’r tymor gyda rhai gemau agos a cholledion agos, mae’r tîm wedi gweithio gyda’i gilydd yn ddiflino i adeiladu a thyfu i fod yn un o’r ail dimau gorau y mae AUNC wedi’u gweld ers blynyddoedd, gyda rhai buddugoliaethau gwych o dan ein gwregys.” 

 

Mae pêl-droed o fewn y Brifysgol hefyd wedi gwneud yn dda iawn eleni, gan gipio 6 buddugoliaeth rhwng timau 1af y Menywod a’r Dynion. Buom yn siarad â Michelle, Llywydd Pêl-droed y Merched am lwyddiannau eleni “Mae’r tymor hwn wedi bod yn anhygoel gan y tîm. Ar ôl cael dyrchafiad i gynghrair uwch o’r llynedd ac aros yno, tra hefyd dod yn gyfarwydd â’r timau newydd a dod i adnabod ein gilydd wedi bod yn brofiad anhygoel… Fel clwb rydym wedi tyfu nid yn unig o ran niferoedd ond fel chwaraewyr, ac mae’n gyffrous iawn gweld sut y bydd y clwb yn parhau i dyfu drwy’r blynyddoedd. Mae’r llwyddiant hwn yn profi bod lle i fenywod mewn pêl-droed gyda’r un lefelau o barch a chyfle ag unrhyw grwp arall.” Rydym yn hynod falch o’r cynnydd cyson hwn o fewn clwb Pêl-droed Menywod ac edrychwn ymlaen at eu gweld yn ehangu ymhellach yn y blynyddoedd i ddod. Fe wnaethon ni ddal lan gyda Phêl-droed Dynion hefyd, dyma beth oedd ganddyn nhw i'w ddweud am y tymor “Yn union fel unrhyw flwyddyn arall roedden ni'n gwybod ei fod yn mynd i fod yn anodd. Cawsom lawer o anawsterau gydag anafiadau ond rhoddodd pawb 100% ac fe lwyddon ni i aros yn yr adran yr ydym ynddi ac wrth gwrs curo Bangor am y 3edd flwyddyn yn olynol sy’n well fyth bob tro.” 

 

Mae pob un o’n timau wedi rhoi cymaint i’w camp eleni, ac nid yw’r ymrwymiad hwn yn mynd heb i neb sylwi. Edrychwn ymlaen at weld beth all pawb wneud ar gyfer y tymor 24/25, byddwn yn gwreiddio i chi! 

 

ConGRADulations 2024

Fri 31 May 2024

Elain's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Tiff's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Helen's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024