Covid-19 a Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr

No ratings yet. Log in to rate.

Fel y byddwch i gyd yn ymwybodol, mae'n rhaid i sefydliadau gymryd camau i leihau’r risg o ledaenu’r haint a chynyddu diogelwch y cyhoedd i'r eithaf. Mae Undeb y Myfyrwyr yn rhoi blaenoriaeth uchel i ddiogelwch myfyrwyr a'r gymuned leol, ac o'r herwydd rydym wedi penderfynu bod angen adolygu ein gweithgareddau a chymryd nifer o ragofalon yng ngoleuni canllawiau’r Llywodraeth a'r Brifysgol. Rydym yn ddigalon o orfod aildrefnu neu oedi gweithgaredd ac mae'n ddrwg iawn gennym am unrhyw anghyfleustra neu rwystredigaeth a allai gael ei achosi. Byddwn yn parhau i gysylltu a chwrdd â'r Brifysgol o amgylch Covid-19 dros yr wythnosau nesaf, a byddwn yn gweithio'n agos gyda nhw i leihau aflonyddwch a’r effaith ar fyfyrwyr.

Yr arweiniad diweddaraf gan y Llywodraeth yw:

 • Dylai unrhyw un sydd â thymheredd uchel neu beswch newydd a pharhaus, neu'n byw gyda rhywun sydd â'r naill neu'r llall o'r 2 symptom hynny, aros gartref am bedwar diwrnod ar ddeg.
 • Rhoi'r gorau i gyswllt ag eraill nad yw'n hanfodol
 • Rhoi’r gorau i bob teithio diangen.
 • Gweithio gartref lle bo hynny'n bosibl
 • Osgoi tafarndai, clybiau, theatrau a lleoliadau cymdeithasol eraill o'r fath.

Ar hyn o bryd mae'r Brifysgol wedi gwneud datganiadau ymgynghorol fel a ganlyn:

 • Mae pob dysgu ac addysgu a wneir wyneb yn wyneb wedi'i atal o ddiwedd heddiw ymlaen. Felly ni ddylai staff a myfyrwyr fynychu unrhyw ddosbarthiadau (darlithoedd, sesiynau tiwtorial, dosbarthiadau labordy, seminarau, a.y.b.) am weddill y flwyddyn academaidd hon.
 • Bydd yr holl addysgu israddedig ac ôl-raddedig a addysgir yn cael ei gyflwyno drwy lwyfannau ar-lein fel y cyhoeddir o ddydd Llun 23 Mawrth.
 • Bydd ein hadrannau academaidd mewn cysylltiad â myfyrwyr yn ddiweddarach yr wythnos hon gyda gwybodaeth pwnc-benodol am y trefniadau addysgu newydd sy’n cael eu rhoi ar waith.
 • Dylai'r holl asesiadau cyfredol gael eu cyflwyno ar-lein gyda phob terfyn amser wedi’i ymestyn 1 wythnos ar gyfer y tymor hwn.  Mae pob terfyn amser ar gyfer tymor 3 yn aros yr un fath.
 • Bydd tiwtoriaid personol yn parhau i fod ar gael yn ystod yr oriau a hysbysebwyd drwy sianeli electronig.
 • Rydym wedi cynghori myfyrwyr ymchwil i gysylltu â'u goruchwylwyr i drafod sut i barhau â'u hastudiaethau yn ystod y cyfnod hwn.  Byddwn yn rhoi arweiniad pellach i chi ar hyn o fewn y 24 awr nesaf.

 


GWEITHGAREDDAU, CANLLAWIAU A CHYNLLUNIAU WRTH GEFN YR UNDEB

Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr

Fel Undeb Myfyrwyr rydym wedi edrych yn fanwl ar yr ystod lawn o weithgaredd yr oeddem wedi bwriadu eu cynnal hyd at ddiwedd mis Ebrill yng ngoleuni’r canllawiau uchod. Gwnaed hyn gan ystyried beth y gellir ei ddarparu a pha effaith y gallai unrhyw newid yn y gweithgareddau ei chael ar y mudiad ac ar y myfyrwyr sy’n ymwneud  nhw. Teimlwn y byddai'n anghyfrifol i ni barhau i gynnal gweithgareddau sy'n mynd yn groes i'r canllawiau uchod lle nad oes angen hanfodol i wneud hynny. Yn ogystal, gan ein bod mewn sefyllfa i alluogi staff i weithio gartref, yn enwedig yng ngoleuni'r digwyddiadau y bu'n ofynnol i ni eu canslo, y dylem wneud hynny ar unwaith, o heddiw tan ddydd Dydd Llun 6ed Ebrill yn y lle cyntaf.

Mae cynlluniau wrth gefn wedi'u hystyried ar gyfer pob digwyddiad mawr a gweithgaredd oedd ar y gweill. Mae’r deilliannau fel a ganlyn:

Rygbi 7 Bob Ochr Aber: Ar yr adeg hon mae'n debygol na fydd yn syniad da mynd ati i gynnal digwyddiadau lle bydd nifer fawr o bobl yn dod ynghyd, sy'n cynnwys amryw o gyfranogwyr fydd yn teithio yma o bellter, erbyn dechrau mis Mai. Er mwyn osgoi canslo’n nes at y dyddiad, bydd Aber 7s 2020 yn cael ei ohirio gyda'r bwriad o ddod o hyd i ddyddiad arall yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Bydd gan bob tîm sy'n cymryd rhan yr opsiwn o gael ad-daliad llawn os nad ydyn nhw am aros am ddyddiad newydd neu gymryd rhan ar y dyddiad y penderfynir arno.

Gwasanaeth Cynghori Undeb y Myfyrwyr: Bydd myfyrwyr yn dal i allu cael mynediad i’r gwasanaeth o bell drwy ffonio 01970 621712 neu e-bostio undeb.cyngor@aber.ac.uk. Bydd y gwasanaeth yn cynnal sesiynau ymgyngori drwy alwadau fideo / skype yn ôl yr angen yn ystod yr amseroedd arferol ar gyfer galw heibio sef 10am-12pm a 1pm-3pm, dydd Llun i ddydd Iau.

Cynrychiolaeth Academaidd: Bydd staff yn parhau i weinyddu'r system Cynrychiolwyr, a gall Cynrychiolwyr gysylltu â nhw o bell. Gall unrhyw un sydd ag ymholiadau gysylltu ag Amy ar alg51@aber.ac.uk

Llais Myfyrwyr a Democratiaeth: Bydd pob cyfarfod Democrataidd yn cael ei ganslo tan ddiwedd mis Ebrill, ond gall myfyrwyr gyflwyno syniadau o hyd ar gyfer polisi’r UM ar-lein ar unrhyw adeg drwy ein gwefan.

Gwirfoddoli a Gwobr Aber: Bydd pob prosiect gwirfoddoli’n cael ei ganslo ar unwaith, ond mae myfyrwyr yn dal i allu cofnodi eu horiau gwirfoddoli ar-lein fel arfer. Bydd myfyrwyr sydd wedi cofnodi oriau yn dal i fod yn gymwys ar gyfer Gwobr Aber, a byddwn yn edrych ar opsiynau ar gyfer cyflwyno tystysgrifau yn ddiweddarach.

Hyfforddiant yr UM: Bydd Undeb y Myfyrwyr yn ystyried ffyrdd posib o ddarparu rhywfaint o hyfforddiant i Bwyllgorau Clybiau a Chymdeithasau ar-lein, ond bydd hyfforddiant wyneb yn wyneb yn cael ei ganslo tan ddyddiad priodol.


GWYBODAETH AR GYFER CLYBIAU A CHYMDEITHASAU

Bydd yr holl staff cyfleoedd yn gweithio gartref, a byddant ar gael drwy e-bost yn y lle cyntaf,

Lucie: leg13@aber.ac.uk

Emily: ems47@aber.ac.uk

Tom: thm35@aber.ac.uk

Hyfforddiant, cyfarfodydd a digwyddiadau cymdeithasol Clybiau / Cymdeithasau / UMCA: Gan fod y canllawiau'n gwahardd grwpiau o bobl rhag cwrdd â'i gilydd, rhaid i bob Clwb a Chymdeithas ac UMCA ganslo hyfforddiant, cyfarfodydd a digwyddiadau cymdeithasol nes i chi glywed yn wahanol. Ni fydd y bysiau-mini yn mynd i unman chwaith - bydd pob grwp sydd wedi archebu yn derbyn e-bost cyn gynted â phosibl.

Etholiadau Clybiau / Cymdeithasau / UMCA: Gan fod y canllawiau'n gwahardd grwpiau o bobl rhag cwrdd â'i gilydd, ni ellir cydlynu etholiadau Clybiau, Cymdeithasau ac UMCA mewn cyfarfod grwp. Yn hytrach bydd yr UM yn cydlynu ffordd o roi cymorth i grwpiau myfyrwyr er mwyn galluogi aelodau i sefyll etholiad ac i gynnal eu hetholiadau ar-lein dros yr wythnos nesaf.

Gwobrau Chwaraeon, Gwobrau'r Cymdeithasau a'r Gwobrau'r Staff a'r Myfyrwyr: Gan fod y canllawiau'n gwahardd grwpiau o bobl rhag cwrdd â'i gilydd, ni fydd yn bosibl i'r nosweithiau Gwobrwyo fynd yn eu blaen fel y cynlluniwyd. Byddwn yn derbyn enwebiadau o hyd, a byddwn yn llunio rhestr fer ac yn penderfynu ar enillwyr o bell. Rydym yn bwriadu cyhoeddi'r enillwyr tua’r un dyddiadau â’r gwobrau, a byddwn yn ceisio aildrefnu digwyddiadau os a phan fydd hynny'n bosibl.

Gwasanaethau derbynfa’r UM:

Talu arian i mewn: Talwch unrhyw arian i mewn yn uniongyrchol i'n Banc os gwelwch yn dda. Dyma nhw’r manylion:

BANK: HSBC    ACCOUNT NAME: Aberystwyth University Students’ Union

SORT CODE: 40-08-09   ACCOUNT NUMBER: 11210262

PAID IN BY: Use your name and your Club/Soc name

Tynnwch lun o'ch slip talu ac e-bostiwch i sufstaff@aber.ac.uk

Ceisiadau am daliad: Gellir anfon ceisiadau am daliad drwy eich Trysorydd neu'ch Llywydd a’i e-bostio’n electronig gyda ffotograffau o dderbynebau i sufstaff@aber.ac.uk

Pecyn Nwyddau Farsiti / Gwyl y Cymdeithasau Unwaith y bydd staff yr UM yn dychwelyd i weithio yn yr adeilad bydd gennym becynnau ar gael i'w casglu.


STAFF

Bydd holl staff UM yn gweithio ond yn parhau â'u gweithgareddau gartref ac yn gweithio o bell o ddydd Llun i ddydd Gwener tan o leiaf dydd Llun 6ed Ebrill. Mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw un ohonom ynghylch unrhyw fater yn ymwneud â’r UM, gan ein bod yn awyddus i ddal ati a bod mor gefnogol a chymwynasgar ag y gallwn. Gellir gweld y manylion cysylltu ar gyfer staff i gyd yma: https://www.umaber.co.uk/ynglynagaber/staffumaber/

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau e-bostiwch undeb@aber.ac.uk

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.