Cipolwg ar gyllido UM

No ratings yet. Log in to rate.

Fel elusen mae Undeb y Myfyrwyr yn gweithredu ar gyllideb bob blwyddyn sy'n seiliedig ar yr incwm y gallwn ei gyflawni a chost ein gweithgareddau.

Mae Undebau Myfyrwyr (UMau) yn elusennau anarferol; mae gennym nod elusennol cyffredinol o hyrwyddo addysg myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth er budd y cyhoedd drwy:

 1. Hyrwyddo buddiannau a lles myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn ystod eu cwrs astudiaeth, yn ogystal â chynrychioli, cynorthwyo a chynghori myfyrwyr;
 2. Bod yn sianel gynrychiolaeth gydnabyddedig rhwng myfyrwyr a Phrifysgol Aberystwyth ac unrhyw gorff allanol arall; a
 3. Darparu gweithgareddau cymdeithasol, diwylliannol, chwaraeon a hamdden a fforymau ar gyfer trafod er mwyn datblygiad personol ein myfyrwyr

Rydym yn ceisio ystyried ewyllys myfyrwyr yn bennaf, ond hefyd meincnodi ein gwaith yn erbyn sector Undeb y Myfyrwyr, ac mae angen i ni ystyried disgwyliadau'r Brifysgol a'n heffaith ar y gymuned leol. Wrth gyflawni ein hamcanion a cheisio ystyried anghenion a dymuniadau ein rhanddeiliaid mae UMau wedi esblygu i fod yn sefydliadau eang gydag ystod amrywiol o weithgareddau.

Ym Mhrifysgol Aberystwyth rydym yn:

 • helpu myfyrwyr i wneud ffrindiau ac adeiladu cymunedau drwy Glybiau a Chymdeithasau gan gynnig cefnogaeth a chyfleoedd datblygu
 • Rhoi cymorth i fyfyrwyr wirfoddoli a chael effaith gadarnhaol ar y gymuned leol a gwella eu cyflogadwyedd
 • helpu myfyrwyr i lunio a chael dylanwad cadarnhaol ar eu profiad academaidd drwy ethol, hyfforddi a chefnogi Cynrychiolwyr Cwrs
 • galluogi myfyrwyr i benderfynu ar ein safbwyntiau a'n blaenoriaethau gwleidyddol a moesegol drwy wneud penderfyniadau democrataidd
 • gweithredu fel llais i fyfyrwyr gynrychioli eu barn a'u buddiannau i'r Brifysgol a sefydliadau eraill yn genedlaethol ac yn lleol, fel y Bwrdd Iechyd ac Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr
 • hyrwyddo mentrau sy'n gefnogol i iechyd meddwl a chorfforol cadarnhaol neu'n ceisio lleihau effeithiau negyddol
 • darparu lleoedd i fyfyrwyr gwrdd, cymdeithasu ac ymwneud ag ystod o weithgareddau.
 • parhau i ddatblygu sylfeini’r UM gan sicrhau ein bod yn gweithredu yn ôl arferion gorau, o fewn y gyfraith ac mewn ffordd sy'n sicrhau ein dyfodol hir-dymor.

Mae'r holl ystyriaethau a gweithgareddau hyn, a'r ffaith bod yr UM yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl, yn golygu bod gennym amrywiaeth o gostau i'w hystyried pan fyddwn yn gosod y gyllideb.

O ran ein hincwm, fel pob Undeb Myfyrwyr, rydym yn cael ein hariannu'n bennaf gan y Brifysgol sy'n darparu grant bloc o £700,000 i ni (sy'n cyfrif am 81% o'n holl incwm yn y gyllideb). Nid oes swm penodol o arian y mae'n rhaid i Brifysgolion ei ddarparu i Undebau Myfyrwyr ac mae'r ffigyrau hyn yn amrywio’n fawr mewn gwahanol sefydliadau. Rydym yn cydnabod ei bod yn gyfnod economaidd anodd i Brifysgolion ar hyn o bryd ac o'r herwydd mae ein grant bloc wedi aros yn ei unfan am y 3 blynedd diwethaf; serch hynny rydym yn wirioneddol yn gwerthfawrogi’r ffaith nad yw’r swm wedi cael ei gwtogi, gan ddeall yr heriau y mae ein Prifysgol yn eu hwynebu.  Mae'r Brifysgol hefyd yn darparu ychwanegiad o £50,000 i ni er mwyn ariannu'r rhan fwyaf o’r costau sy'n gysylltiedig â rhedeg chwaraeon rhwng y Prifysgolion (BUCS).

Ar wahân i'r arian rydym yn ei dderbyn gan y Brifysgol, a chan nad ydym yn rhedeg y siop na'r bar (a fydd yn syndod i lawer o fyfyrwyr) dim ond nifer cyfyngedig o ffynonellau incwm posibl y gallwn eu hystyried, ac mae'r rhain ar y cyfan yn cynnwys cyfleoedd am incwm allanol drwy farchnata/hysbysebu. Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau chwaraeon gan gynnwys Rhyngolgampau Farsiti, Rygbi 7-bob-ochr Aber a Superteams, ond mae'r digwyddiadau hyn yn adennill eu costau fel arfer. Yn aml mae’r Rhyngolgampau yn costio mwy nag yr ydym yn ei wneud o werthu nwyddau Farsiti. Mae gennym hefyd ffrwd incwm yn sgil llogi cerbydau i Glybiau / Cymdeithasau a grwpiau cymunedol, ond nid yw'r incwm a ddaw i mewn yn fwy na chostau rhedeg bws-mini y mae'n rhaid i'r UM eu hariannu.  Mae myfyrwyr hefyd yn prynu aelodaeth i Dîm Aber sy'n golygu eu bod wedi'u hyswirio i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau clwb a chymdeithas. Mae'r £3 sy'n daladwy gan fyfyrwyr yn cyfrannu at gost yswiriant i'r UM.

Tra bod y grant bloc yn parhau i fod yr un fath a bod incwm o farchnata yn lleihau rhywfaint, mae’r UM yn wynebu her flynyddol o ran sut i dalu costau  parhau i ddarparu'r un gwasanaethau neu wasanaethau gwell o un flwyddyn i'r llall gyda chostau'n cynyddu gyda chwyddiant. Eleni mae costau yswiriant gweithgareddau grwpiau myfyrwyr hefyd wedi cynyddu, ac o'r herwydd mae angen i'r UM gynyddu cost aelodaeth Tîm Aber i £4 ar gyfer 2019-20; bydd cynnydd bach yng nghost cymryd rhan yn Superteams hefyd. Nod yr UM yw gwneud gweithgareddau mor fforddiadwy â phosibl i bob myfyriwr, a byddai'n well gennym osgoi unrhyw gynnydd yng nghostau cymryd rhan, felly rydym wedi cadw unrhyw gynnydd mor isel â phosib.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.