Canllaw myfyriwr ar fod yn fwy eco- gyfeillgar

No ratings yet. Log in to rate.

Canllaw myfyriwr ar fod yn fwy eco- gyfeillgar (a sut y gallwch amddiffyn ein moroedd)

Yn aml bydd sbwriel a ollyngir yn mynd i’n hafonydd, a all yn y pen draw gyrraedd y môr gan niweidio pysgod a bywyd y môr. Mae’r un peth yn wir am ag eitemau sy'n cael eu fflysio i lawr y toiled. Mae'n bwysig bod yn ofalus o ble rydych chi'n cael gwared â'ch sbwriel, oherwydd gall y rhan fwyaf o bethau flocio'ch draeniau a'ch afonydd, gan arwain at lifogydd.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o arferion eco-gyfeillgar o’r fath, gan fod cymaint rydyn ni'n ei wneud bob dydd yn niweidiol i'r amgylchedd heb i ni sylweddoli hynny. Felly dyma rai awgrymiadau defnyddiol i'w cofio yn ystod eich amser yn y brifysgol!

Byddwch yn ymwybodol o'r hyn rydych chi'n ei fflysio

Pan fo pethau anarferol yn cael eu fflysio i lawr y toiled, maen nhw'n achosi problemau ar eu taith tuag at y môr. Mae'r eitemau hyn yn gallu glynu at ei gilydd, sy'n gallu blocio pibellau, gan achosi llifogydd mewn cartrefi a gerddi. Yn ogystal â hyn, drwy fflysio pethau fel condomau, peli cotwm a weips, gall ein traethau fynd yn frith o sbwriel.

Hintiau Handi

  • Peidiwch byth â fflysio unrhyw beth ond y 3P - pî-pî, pw a papur (toiled h.y.)
  • Gwnewch yn siwr eich bod chi'n cadw bin bach yn eich ystafell ymolchi, fel nad ydych chi nac unrhyw un arall yn cael eich temtio i fflysio sbwriel.
  • Cofiwch mai’r bin yw lle pob weips, gwlân cotwm, a chynhyrchion misglwyf, er bod rhai yn honni eu bod yn “fioddiraddadwy” neu “y gellir eu fflysio”.

Yn y pen draw, mae'r rhan fwyaf o'r plastig sy'n llygru’r ddaear yn cyrraedd y cefnfor. Mae ymchwil diweddar gan gwmni gwastraff dwr - UKDN Waterflow - yn dangos y gall eitemau cyffredin sydd wedi'u fflysio, fel weips a dyfeisiau gosod tamponau, gymryd hyd at 500 mlynedd i fioddiraddio yn y cefnfor oherwydd y moleciwlau plastig sydd ynddynt. Rhowch gynnig ar eu cwis i ddarganfod pa mor hir mae'r eitemau rydych chi'n eu fflysio yn cymryd i fioddiraddio yn y môr.

Dylech osgoi plastigau untro

Mae osgoi plastigau untro fel poteli dwr, cyllyll a ffyrc plastig a’r defnydd gormodol o fagiau siopa, yn ffordd wych o gadw defnydd plastig ar lefel isel, yn ogystal ag allan o'n hafonydd a'n cefnforoedd.

Mae astudiaethau wedi dangos bod 1 o bob 4 pysgodyn yn cynnwys gronynnau o blastig - gyda faint o blastig sydd o gwmpas ar hyn o bryd, disgwylir y bydd mwy o bwysau plastig na physgod yn ein cefnforoedd yn 2050.

Hintiau Handi

  • Prynwch botel y gellir ei hailddefnyddio neu fwg teithio a rhoi’r gorau i brynu poteli - ail-lenwch eich potel neu gofynnwch i siopau coffi wneud eich diod yn eich mwg eich hun. Mae cadwyni fel Starbucks yn rhoi disgownt i bobl sy'n dod â'u mygiau eu hunain.
  • Gallwch stopio prynu bagiau plastig bob tro rydych chi'n mynd i siopa - buddsoddwch mewn bagiau am oes, neu hyd yn oed bag hesian i gario'ch siopa dro ar ôl tro.

Ailgylchu

Mae ailgylchu yn un o'r pethau mwyaf eco-gyfeillgar y gallwch chi ei wneud. Os ydych chi’n mynd i’r arferiad o ailgylchu neu ganfod defnydd newydd i eitemau yn eich cartref, byddwch chi'n synnu faint y byddech chi fel arfer yn ei daflu i ffwrdd.

Mae dros 60% o gartrefi ledled y DU bellach yn ailgylchu oherwydd pryderon dwys ynglyn â’r amgylcheddol. Os ydych chi'n ansicr o ble mae eich canolfan ailgylchu leol neu os ydych chi am ddarganfod mwy am ailgylchu gartref, gallwch chi  wirio yma a chymryd rhan.

Hintiau Handi

  • Gwnewch yn siwr eich bod chi'n casglu ac yn ailgylchu cardfwrdd, jariau gwydr a chynwysyddion neu boteli plastig a’u rhoi yn y bin cywir.
  • Cofiwch y gall un eitem fudr halogi gweddill eich eitemau - gwnewch yn siwr bod eich poteli neu jariau ailgylchadwy yn wag, wedi'u golchi ac yn sych. Unwaith y daw cardfwrdd neu bapur i gysylltiad â bwyd neu hylif, ni ellir ei ailgylchu mwyach

Nid yw’r rhestr hon o ffyrdd y gallwch chi helpu'r amgylchedd yn holl-gynhwysfawr. Ond, drwy fabwysiadu'r arferion eco-gyfeillgar hyn a bod yn ystyriol o'ch ôl troed carbon, gallwch wneud gwahaniaeth a helpu i gadw cefnforoedd Aberystwyth yn glir o blastig a sbwriel.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu i wyrdroi effaith arferion gwael? Mae ein digwyddiad Glanhau'r Traeth nesaf ar ddydd Mercher 11eg Rhagfyr, 2pm a bydd yn thema Siwmper Gwyliau! I gymryd rhan e-bostiwch y Cydlynydd Gwirfoddoli, Amy, ar alg51@aber.ac.uk neu cadwch lygad ar ein tudalen facebook.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576