CANLYNIADAU : UMAber yn Dathlu Cymdeithasau 2020

No ratings yet. Log in to rate.

Mae UMAber yn falch o gyflwyno’r canlyniadau ar gyfer Gwobrau Cymdeithasau UMAber yn Dathlu 2020.

Mae'r gwobrau hyn yn cydnabod cyfraniad cymdeithasau a myfyrwyr unigol i wella’r profiad ym Mhrifysgol Aber.

Hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu yn ogystal â'r rhai sy'n ennill y categorïau heno.

Llongyfarchiadau i chi at gyd.


GWOBR DIWYLLIANT CYMREIG

Mae'r gymdeithas sy'n ennill y wobr eleni wedi mynd ati i warchod atyniadau lleol ac ardaloedd o ddiddordeb. Dyma gipolwg o'r hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud: rheoli rhywogaethau goresgynnol, prosiectau ail-wylltio, cynnal a chadw llwybrau troed. Yn fwy na dim arall, maent wedi sicrhau dros £3,000 ar gyfer prosiect Perllan Treftadaeth Cymru ac wedi plannu 250 o goed ar Gampws Gogerddan.

Llongyfarchiadau i'n henillwyr, ACV!

1) Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth (ACV)
2) Daearyddiaeth
3) Cydweithfa Bwyd Organig

 

Y GYMDEITHAS A WNAETH Y CYFRANIAD MWYAF AT ELUSEN

Mae'r bobl hawddgar hyn, sydd bob amser yn gwenu, wedi gwneud llawer iawn o waith dros y flwyddyn ddiwethaf. Heb amheuaeth, nhw yw un o'r grwpiau myfyrwyr sy'n ymgysylltu fwyaf; maen nhw wedi helpu mewn amryw o ddigwyddiadau’r UM ac maen nhw wastad yn cynnig ffyrdd newydd ac arloesol o ennyn diddordeb myfyrwyr. Maent wedi rhagori mewn codi arian a rhoi, gan ei gwneud yn llawer o hwyl, yn ogystal â darparu lle cadarnhaol i fyfyrwyr godi arian. Mae eu hymdrechion yn anhygoel, gan wneud cryn argraff ar y panel. Codwyd dros £2,000 ar gyfer elusen gysylltiedig y grwp hwn, gan eu gwneud yn grwp gorau o ran codi arian ar draws holl rwydwaith yr elusen.

Llongyfarchiadau i Tickled Pink am eu hymdrech ragorol!

1) Tickled Pink
2) Meddyliau Myfyrwyr
3) WWF Aber

 

CYFRANIAD MWYAF GAN GYMDEITHAS NAD YW'N ELUSENNOL

Mae'r gymdeithas hon wedi cyfrannu'n weithredol at RAG. Maent wedi codi dros £500 ar gyfer eu helusen ddewisol, Marie Curie, drwy drefnu arwerthiant teisennau, gemau pêl-droed, cwis a raffl. Mae’n bwysig nodi eu bod nhw hefyd wedi cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau codi arian grwpiau eraill.

Mae'r wobr yn mynd i'r Gymdeithas Ddaearyddiaeth!

1) Daearyddiaeth
2) Pêl-êl
3) Addysg Amgylcheddol

 

CYNALADWYEDD

Llwyddodd y gymdeithas hon, drwy gydweithrediad â grwpiau myfyrwyr eraill, i godi arian at achosion cynaliadwy drwy gydol y flwyddyn. Er gwaethaf eu bod yn grwp myfyrwyr newydd, maent wedi dod yn un o'r cymdeithasau amlycaf sy'n canolbwyntio ar lesiant y byd a'i aelodau. Roedd eu gweithgareddau'n amrywio o weithdai, arwerthiant teisennau a glanhau traeth; tra hefyd yn ymgysylltu'n weithredol â'r gymuned ac yn annog eraill i gymryd rhan yn y dasg hynod anodd hon o wneud y byd yn lle gwell.

Llongyfarchiadau i Addysg Amgylcheddol!

1) Addysg Amgylcheddol
2) ESN Aberystwyth
3) Cydweithfa Bwyd Organig

 

RHAGORIAETH WEINYDDOL

Mae'r unigolyn hwn wedi bod o gymorth mawr i aelodau pwyllgor eu cymdeithas, yn ogystal ag aelodau eu cymdeithas, gan ddarparu cyngor a chymorth o ansawdd drwy gydol y flwyddyn, a sicrhau nad oes unrhyw un yn teimlo ei fod ar goll neu'n cael ei adael allan. Drwy gyflawni eu dyletswyddau eu hunain ac ymgymryd â dyletswyddau aelodau eraill y pwyllgor ar adegau pan fo angen, maent wedi cael effaith sylweddol; dylid cydnabod y pethau hyn i gyd ar y raddfa uchaf.

Llongyfarchiadau i Nathalia Kinsley, Ysgrifennydd Balchder Aber!

1) Nathalia Kinsley
2) Tristan Worssam
3) James Watson

 

PERSONOLIAETH CYMDEITHASAU'R FLWYDDYN

Mae ein henillydd eleni yn unigolyn brwdfrydig sydd wedi bod yn aelod allweddol o’u cymdeithas ers blynyddoedd lawer, gan sicrhau bod pawb yn teimlo bod croeso iddynt. Mae eu hymdrechion diflino wedi cael eu cydnabod gan y pwyllgor, yr UM ac o fewn eu hadran academaidd. Maent yn ymgeisydd rhagorol ar gyfer y wobr hon; yn gweithio oriau maith, yn mynd y filltir ychwanegol ac yn cynnig help i bawb sydd ei angen. Maent wedi creu effaith sylweddol, gan adael pobl mewn lle gwell a hapusach, ac rydym yn argyhoeddedig y dylid gwobrwyo eu gwaith am yr holl bethau hyn.

Llongyfarchiadau i Iain Place, llywydd ACV!

1) Iain Place
2) Kaja Brown
3) Amber McNeil

 

AELOD CYMDEITHAS Y FLWYDDYN

Mae'r unigolyn hwn wedi mynd y filltir ychwanegol, gan sicrhau bod pob gweithgaredd a digwyddiad yn cael eu rhedeg yn esmwyth ac yn llwyddiannus. Mae wastad yn cysylltu ymlaen llaw, yn gwneud mwy o ymdrech ac yn meddwl am ffyrdd newydd o ddelio â materion, sy’n golygu bod yr unigolyn hwn yn rhagori ac yn creu effaith ddwys ar gymuned myfyrwyr Aberystwyth. Yn anad dim, maent wedi llunio cysylltiadau cryf ac ystyrlon ar gyfer y gymdeithas gyda sefydliadau a grwpiau allanol yn y brifysgol er mwyn darparu cyfleoedd o ansawdd uchel, nid yn unig i aelodau eu cymdeithas eu hunain, ond i lawer o fyfyrwyr yn Aberystwyth.

Llongyfarchiadau i James Watson, Is-lywydd Cymdeithas y Gyfraith!

1) James Watson
2) Jack Gould
3) Sarah Shelton

 

CYMDEITHAS NEWYDD ORAU

Fe’i sefydlwyd fel rhan o’r don o newid mewn canfyddiad, ac o’r herwydd, nod y gymdeithas hon yw gwneud y byd yn lle gwell, ac yn y pen draw codi ymwybyddiaeth ynghylch y materion sy’n effeithio arnom ni i gyd. Maen nhw wedi rhagori wrth greu amgylchedd newydd ffres er mwyn galluogi myfyrwyr i ymrwymo i achosion sy'n agos at eu calonnau. Gan godi dros £200 at amryw o achosion amgylcheddol ac elusennol, maent wedi llwyddo i ddenu sylw swyddogion lleol a newid persbectif llawer o fyfyrwyr am yr argyfwng hinsawdd. Maen nhw wedi creu cryn effaith, er nad ydyn nhw ond wedi bod wrthi am flwyddyn.

Llongyfarchiadau i'n Cymdeithas Newydd Orau yn 2020, Addysg Amgylcheddol!

1) Addysg Amgylcheddol
2) Bydfyfyr
3) Vagina Monologues

 

Y GYMDEITHAS SYDD WEDI GWELLA FWYAF ELENI

Mae'r gymdeithas hon wedi llwyddo i ddyblu ei haelodaeth, sy'n dipyn o gamp. Trefnodd y pwyllgor amryw o weithgareddau a digwyddiadau codi arian yn ystod y flwyddyn, gan gasglu dros £1,000 ar gyfer Cwn Tywys. Mae'r aelodau hefyd wedi gwirfoddoli yn y lloches cwn sydd y tu allan i Aberystwyth, ymhlith llawer o gyfleoedd gwirfoddoli eraill. Mae eu gwaith ar gyfer achosion elusennol wedi cynnwys gweithgareddau fel arwerthiant teisennau, teithiau crefft, nosweithiau ffilm a digwyddiadau tawelu gyda chwn. Dylai eu hymdrech i godi proffil eu grwp myfyrwyr gael ei gydnabod fel enghraifft o ragoriaeth o ran gweithgarwch.

Llongyfarchiadau i'n Cymdeithas a Wellodd Fwyaf yn 2020, Cwn Aber!

1) Cwn Aber
2) Gwleidyddiaeth Ryngwladol
3) KPOP

 

CYMDEITHAS ACADEMAIDD Y FLWYDDYN

Mae'r gymdeithas hon wedi gwneud gwaith gwych o ran dod â'u hadran ynghyd, gan ganiatáu i fyfyrwyr gydweithio a chyfarfod ar draws cynlluniau gradd. Roedd eu Dawns Aeaf ar y cyd yn llwyddiant mawr, gan ddenu nifer sylweddol o fyfyrwyr a staff, ochr yn ochr â darparu lle diogel i gymuned yr adran ddod at ei gilydd. Yn bwysicaf oll, mae eu pwyllgor wedi gweithio'n galed drwy gydol y flwyddyn i gynnal ystod o weithgareddau academaidd; pob un ohonynt wedi cael eu cydnabod gan banel gwobrau cenedlaethol LawCareers.Net.

Llongyfarchiadau i Gymdeithas y Gyfraith am fod y Gymdeithas Academaidd / Seiliedig ar Gwrs Orau’r Flwyddyn!

1) Y Gyfraith
2) Daearyddiaeth
3) Anifeiliaid a Milfeddygaeth

 

CYMDEITHAS Y FLWYDDYN 

Yn gymdeithas gymharol newydd, mae'r grwp hwn wedi ymgymryd â nifer enfawr o dasgau ac ymrwymiadau; pob un ohonynt yn cyfrannu at ofalu am un o rywogaethau mwyaf hanfodol y Ddaear ar gyfer cynaliadwyedd a hirhoedledd. Mae'r pwyllgor wedi gwneud cryn ymdrech i godi arian at eu hachos elusennol drwy gydol y flwyddyn, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ymysg llawer o fyfyrwyr. Maent wedi cynnig profiad unigryw i'w haelodau; mae pob un ohonynt wedi gallu cymryd rhan mewn cynhyrchu mêl, cadwraeth gwenyn a llawer mwy. Yn ogystal â hynny, unwaith i'r pandemig ddod i'r amlwg, maen nhw wedi bod yn un o'n cymdeithasau mwyaf ymroddedig; mae angen iddyn nhw edrych ar ôl eu cychod gwenyn o hyn. Maen nhw hefyd wedi mynd ati i ddarparu gweithgareddau i aelodau er mwyn sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl neu'n teimlo'n unig...

Llongyfarchiadau i'r gymdeithas sy’n haeddu teitl Cymdeithas y Flwyddyn 2020, Gwarchod y Gwenyn!

1) Gwarchod y Gwenyn
2) Daearyddiaeth
3) Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth (ACV)


LLIWIAU

Mae hon yn wobr y mae llawer yn gobeithio ei hennill, gydag uchafswm o 25 ar gael i'w cyflwyno bob blwyddyn. Cyflwynir Lliwiau Llawn Cymdeithasau i fyfyrwyr unigol sydd wedi dangos ymroddiad rhagorol a pharhaus neu wedi gwneud cyfraniad eithriadol i'w cymdeithas.

Cyflwynir y canlynol â Lliwiau Cymdeithasau’r Brifysgol eleni:

Aaron Daniels o’r Gymdeithas Lafur a Reslo
Frankie Targett o Gwarchod y Gwenyn
Iain Place o ACV
Kaja Brown o Addysg Amgylcheddol
Katie Payne o’r Gymdeithas Ddaearyddiaeth
Meg Bennet o ESN
Molly Walsh o’r Gymdeithas Ddaearyddiaeth
Stephen Kingdon o ESN
Zak Wilce o Gwarchod y Gwenyn
Sophie Wyld o Tickled Pink
Charlotte Cooper o’r Gymdeithas Swoleg
Catrin Stephens o’r Gymdeithas Fyrfyfyr
Michael Davey o’r Gymdeithas Reslo
Altaea Fradley o’r Gydweithfa Bwyd
Mark Marshall o SSAGO a Balchder
Lauren Pickens o BSL
Stefani Dimitrova o KPOP
Joe Kirkwood o ACMUN
Sophie Grave o Curtain Call
Katy McCook o Aber Marrow
James Watson o Gymdeithas y Gyfraith
Jazzy Dale-Goslin o Meddyliau Myfyrwyr
Bethani-Lee Dalziel o’r Gymdeithas Ioga


Llongyfarchiadau enfawr i'r holl enwebeion ac enillwyr Gwobrau Cymdeithasau UMAber yn Dathlu 2020.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576