Blog Swyddog - Hawl Dynes i Ddewis

No ratings yet. Log in to rate.

Helo bobl hyfryd,

Y mis hwn, byddaf yn siarad am bwnc sy'n agos iawn at fy nghalon, sef Hawl Dynes i Ddewis. Rhybudd - rydw i'n mynd i fod yn siarad am erthyliad, felly os ydych chi'n meddwl y gallai hyn eich cynhyrfu, byddai’n well i chi beidio â darllen y blog hwn.

Fis Ebrill diwethaf, pan oeddwn i’n dod tuag at ddiwedd fy ngradd, canfyddais fy mod yn feichiog. Daeth hyn yn syndod mawr i mi gan fod gen i goil copr (IUD) wedi'i osod fel dull o atal cenhedlu, ond roeddwn i wedi beichiogi oherwydd nad oedd y coil yn y lle cywir. Roedd hwn yn gyfnod hynod o emosiynol a dryslyd i mi, ond roeddwn i'n ffodus fod gen i gariad caredig a gofalgar, ynghyd â ffrindiau a theulu cefnogol i siarad â nhw. Roeddwn i'n gwybod nad hwn oedd yr amser iawn i mi gael plentyn, ond rydw i wastad wedi bod yn berson sy’n hoff o fabanod, felly roedd y syniad o gael erthyliad yn peri gofid mawr i mi.

Ond, penderfynais fwrw ymlaen â'r erthyliad, gan fy mod yn gwybod nad oeddwn eto'n barod i gynnal bywyd arall. Cyfeiriodd y clinig iechyd rhywiol fi i'r ysbyty lle cefais sgan ac ymgynghoriad â meddyg.  Fe wnes i ddarganfod fy mod i'n feichiog ers 6 wythnos, oedd yn golygu y gallwn i gael Erthyliad Meddygol Cynnar (EMA), a oedd yn golygu cymryd pilsen yn yr ysbyty ac yna'r diwrnod wedyn byddech chi fel arfer yn cymryd pilsen arall gartref, a byddai’r terfyniad yn digwydd yno . Ond oherwydd bod gen i’r coil y tu mewn i mi o hyd, roeddent am i mi gael fy nerbyn i'r ysbyty i gymryd yr ail bilsen, fel y gallai'r nyrsys fy monitro a gweld a fyddai'r coil yn pasio allan ohonof. Roedd pawb yn yr ysbyty yn garedig iawn, yn ofalgar ac yn gwneud i mi deimlo fy mod i mewn dwylo diogel. Cefais lawer o gefnogaeth, ond diolch byth roeddwn i’n teimlo fy mod yn cael gofal llawn gan fy nghariad, felly doeddwn i ddim yn teimlo fy mod ei angen.

Wrth reswm, roedd y terfyniad yn brofiad annifyr, ond roedd y bobl yn ysbyty Bronglais yn anhygoel. Rwy'n teimlo'n ffodus iawn fy mod wedi gallu gwneud fy mhenderfyniad fy hun ynghylch yr hyn oedd yn digwydd i'm corff, ac ni fu rhaid i mi wynebu unrhyw feirniadaeth ar unrhyw adeg. Yn anffodus, mae yna lawer o leoedd yn y byd o hyd lle mae erthyliad yn anghyfreithlon, sy'n golygu bod hawliau menywod i ddewis beth sy'n digwydd i'w corff yn cael eu cymryd oddi arnyn nhw. 

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn poeni y gallen nhw fod yn feichiog, mae gennym ni brofion beichiogrwydd am ddim ar gael o’r hyb yn yr UM, yn ogystal â chondomau. Neu, gallwch chi fynd i'r clinig iechyd rhywiol a chael prawf am ddim.

Os byddwch chi'n canfod eich bod chi'n feichiog, a’ch bod yn ansicr sut rydych chi'n teimlo a beth yw eich opsiynau, fy nghyngor personol yw mynd i'r clinig iechyd rhywiol, ac yna byddant fel arfer yn trefnu apwyntiad i chi yn yr ysbyty, lle cewch eich tywys drwy'r holl opsiynau sydd ar gael. Mae hefyd yn bwysig iawn nad ydych chi'n mynd drwy rywbeth fel hyn ar eich pen eich hun. Dywedwch wrth eich ffrindiau a'ch teulu os ydych chi’n gallu gwneud hynny, a gallwch chi bob amser ymweld â gwasanaeth cynghori’r UM os oes angen rhywfaint o arweiniad arnoch chi. Ond cofiwch, eich corff chi ydyw, felly eich penderfyniad chi ydyw - peidiwch â gadael i unrhyw un roi pwysedd arnoch chi i wneud rhywbeth sydd ddim yn teimlo'n iawn. Hefyd, ceisiwch beidio â phoeni am sut y bydd yn effeithio ar eich gwaith - cefais estyniadau yn hawdd ar gyfer fy holl aseiniadau yn ystod fy meichiogrwydd, a gwnaeth fy adran bopeth o fewn eu gallu i'm helpu, gan olygu i mi lwyddo i ennill y graddau roeddwn ni eu hangen.

Mae croeso i chi ddod i sgwrsio â mi hefyd; mae fy nrws bob amser ar agor (yn llythrennol, does gen i ddim drws).

 

Lydia Chilvers,

Swyddog Llesiant, 2019-20

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576