Beth yw ystyr materion y Brifysgol a chyngor academaidd?

No ratings yet. Log in to rate.

Weithiau, mae’n bosib y byddwch chi’n clywed yr UMAber a’i Wasanaeth Cynghori’n cyfeirio at ddarparu cyngor ar ‘faterion y Brifysgol’ neu ‘gyngor academaidd’, ond beth yn union ydyn nhw’n ei olygu a pham ydyn nhw'n bwysig i Undeb y Myfyrwyr?

Mae cyngor ar faterion y Brifysgol yn cyfeirio at gyngor ar bolisïau neu weithdrefnau sy’n goruchwylio arferion gweithio sy'n ymwneud â'ch cwrs astudio neu eich ymddygiad fel myfyriwr.

Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, adegau pan fyddwch chi am wneud y canlynol:

 

Apelio yn erbyn marc

Pan fyddwch chi'n credu bod materion personol wedi effeithio'n andwyol ar eich perfformiad neu pan fydd gwall gweinyddol neu anghysondeb yn ystod eich asesiad.

 

Gwneud cwyn

Pan fyddwch chi’n anfodlon â gweithred neu ddiffyg gweithredu gan y brifysgol neu safon gwasanaeth y Brifysgol neu wasanaeth ar ei rhan.

 

Tynnu sylw’r Brifysgol at amgylchiadau arbennig

Pan fyddwch chi'n credu bod materion personol wedi, neu yn gallu cael effaith negyddol ar eich perfformiad, er enghraifft salwch, argyfwng iechyd meddwl neu brofedigaeth.

 

Neu os ydych chi wedi cael eich:

 

Amau o gyflawni ymarfer academaidd annerbyniol

Pan gewch chi eich amau o dwyllo, llên-ladrata neu gydgynllwynio a gofynnwyd i chi fynychu panel ffurfiol.

 

Gwahodd i drafod eich presenoldeb neu gynnydd academaidd

Pan gaiff eich cynnydd o ran presenoldeb neu gyflwyniadau gwaith eu hystyried yn anfoddhaol a chewch wahoddiad i gyfarfod â'ch adran/cyfadran.

 

Gall y Gwasanaeth Cynghori helpu myfyrwyr gydag unrhyw un o'r meysydd uchod trwy:

  • Esbonio'r rheoliadau a'r gweithdrefnau sy'n ymwneud â phob un;
  • Adolygu unrhyw ddatganiadau drafft rydych chi’n eu paratoi a chynnig awgrymiadau;
  • Eich helpu chi i gasglu tystiolaeth briodol ynghyd fel sail i'ch achos;
  • Mynd gyda chi i unrhyw gyfarfodydd i roi cymorth a chynrychiolaeth i chi.

Rydyn ni’n annibynnol o'r brifysgol, sy’n golygu gallwn ni eich cynrychioli chi heb wrthdaro buddiannau. Felly, ni yw’r unig wasanaeth ar y campws sy'n darparu cymorth o'r fath. Mewn gwirionedd, dyma un o'r rhesymau craidd dros fodolaeth UMAber!

Am ragor o wybodaeth am Wasanaeth Cynghori UMAber, gan gynnwys sut mae cysylltu â ni, ewch i www.umaber.co.uk/cyngor.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.