BLOG: Etholiad Brys - 03/09/2019

No ratings yet. Log in to rate.

Helo Bawb!

Chloe sydd yma, gyda chais i chi i gyd ddweud eich dweud yn yr hyn sydd yn sicr o fod yn benderfyniad hynod bwysig a sensitif, a hynny ar adeg hyd yn oed yn fwy sensitif i Brydain gyfan. Yn y bôn, rydw i'n mynd i ddweud wrthych chi am BLEIDLEISIO a sut i wneud hynny, oherwydd mae UMAber eisiau i chi wybod bod eich pleidlais yn bwysig!

Os nad oeddech wedi clywed eisoes, caniatawyd cais i ohirio’r Senedd gan Ei Mawrhydi’r Frenhines yr wythnos ddiwethaf, ac mae wedi arwain at anhrefn llwyr yn San Steffan. Y rheswm? Yn y bôn, mae hyn yn golygu atal holl fusnes seneddol tan 14eg Hydref.. Dim ond 16 diwrnod cyn diwrnod mawr B. Gallai hyn i bob pwrpas atal unrhyw AS rhag ceisio herio Brexit heb fargen nes iddynt ddychwelyd, oni bai bod cynnig brys yn cael ei basio yn ddiweddarach yr wythnos hon. O ganlyniad, mae'r newyddion wedi bod yn wallgof, mae'r cyhoedd wedi bod yn groch, ac mae cyfran o ASau wedi cael digon. Ar hyn o bryd mae'r Senedd yn gorwynt o wleidyddion dryslyd a blin, i gyd yn gweiddi am wahanol gamau gweithredu, ac nid oes yr un ohonynt yn sicr ar hyn o bryd. Un posibilrwydd eithaf tebygol, fodd bynnag, yw etholiad brys, lle gallem ni i gyd fel myfyrwyr o bosib o'r diwedd gael y nesaf peth at gyfle i fynegi barn ar Brexit ers y bleidlais gychwynnol yn 2016, hynny yw, os nad yw'n rhy hwyr, wrth gwrs. 

FELLY FYFYRWYR ABERYSTWYTH! Os cynhelir etholiad brys ... PLEIDLEISIWCH! Mynnwch ddweud eich dweud beth bynnag fo hynny! Efallai nad ydych chi'n gwybod hyn, ond fel myfyriwr mae gennych chi'r hawl i bleidleisio mewn etholiad cyffredinol o naill ai eich cyfeiriad cartref neu eich cyfeiriad prifysgol yma yn Aberystwyth. Gallwch hefyd ddewis pleidleisio'n bersonol yn eich gorsaf bleidleisio leol, neu drwy'r post, felly waeth ble rydych chi ar y diwrnod, bydd yn hawdd pleidleisio. Mae cofrestru'n hynod syml, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw mynd i https://www.gov.uk/register-to-vote a nodi eich manylion preswylio a dinasyddiaeth (rhif Yswiriant Gwladol). Rydym ni yn UMAber yn credu y dylid annog pob myfyriwr sydd â hawl i bleidleisio i arfer yr hawl honno, a bod hynny’n cael ei hwyluso cymaint â phosibl. I gael mwy o wybodaeth am gofrestru i bleidleisio, ac ar ymgyrch UMAber 'Mae Eich Pleidlais yn Bwysig' ewch i https://www.umaber.co.uk/llywioaber/ymgyrch/maeeichpleidlaisynbwysig/ 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.