Erasmus Student Network Aberystwyth

 

 

 

Join

Please log in to join this organisation.
 

 

 

 

 

ESN Aberystwyth is a society that encourages intercultural exchange and educational mobility for all, no matter where you are from!
 

 

 


WELCOME! Croeso!

Let us introduce ourselves...

Erasmus and International Exchange Society (ESN Aberystwyth) is for current, previous or future exchange students and lovers of Europe. It allows students from all over the world to make new friends, discover and learn about other cultures and enjoy their stay at Aberystwyth University. 

Cymdeithas Erasmus a Chyfnewid Rhyngwladol (ESN Aberystwyth) ei sefydlu ar gyfer fyfyrwyr cyfnewid – o heddiw, ddoe ag yfory ac i bawb sydd eisiau cwrdd â fyfyrwyr o’r bedwar ban y byd i gymdeithasu ac i ddarganfod diwylliannau newydd, ond mae CROESO CYNNES I BAWB.

 

We help incoming Erasmus students settle into Aberystwyth life while enjoying their time through weekly social nights out, trips and events. As well, we bring past and future Erasmus together to share experiences, advice and information. 

Dewch yn llu i ddangos sut mae cymdeithasol, agored a chyfeillgar dyn ni yma yng Nghymru.
Ydych chi am fynd ar dramor am blwyddyn neu hanner? Dewch i weld y byd a’r bywyd Erasmus ac i gael cynghorion a gwybodaeth. Byddwn yn mynd ma’s bob Nos Fawrth, ac yn gwneud llawer mwy.

 

Starting now, the second semester of the 2018/2019 academic year, the society will be posting monthly updates here.

O nawr ymlaen, y dechrau o’r ail semester y flwyddyn academaidd 2018/2019 bydd y gymdeithas yn postio y diweddaraf yma bob mis. 

 

Semester Two Welcome Activities

The committee members have been busy settling back into the new semester and welcoming all the new exchange students that arrived in Aberystwyth in late January. Socials kicked off with a Refreshers’ Week social and an extra weekend pub crawl to introduce new exchange students to the society and to some of Aberystwyth’s many bars and pubs.

Society members got to know each other better through a white t-shirt social, where they wrote fun messages on each other’s shirts, and a Valentine’s speedfriending social. They experienced part of British culture by gathering in a bar to watch a rugby match between England and France. Finally, the society held a bake sale to raise money for charity and to show off some of the delicious food from students’ home countries.

We’re looking forward to hosting more fun events in February and to attending One World Week in early March. Check this space in about a month for another update, and don’t forget to follow us on Facebook, Instagram, and Twitter for all the latest information!

 

Mae’r ail semester wedi dechrau!


Mae’r aelodau y pwyllgor wedi bod yn brysur yn setlo ‘nôl ac yn croesawu yr myfyrwyr cyfnewid newydd sy’ wedi cyrraedd Aberystwyth diwedd mis Ionawr. Dechreuodd y nosweithiau cymdeithasol gyda noson ma’s yn ystod yr Ail Wythnos y Glas. Caeth y noson allan yma ei dilyn gan tro o gwmpas y tafarndai Aberystwyth ar y penwythnos. 


Caeth y aelodau y gymdeithas y siawns i ddod i nabod eu gilydd yn well trwy einsosialCrys-T Gwyn a thrwy noson Speedfriendingar gwyl Sant Ffolant. Profodd yr aelodau wedyn tipyn bach o ddiwylliant chwaraeon y rhan yma o’r byd – aethon nhw i bar i weld y Chwe Gwlad. Lloegr yn erbyn Ffrainc oedd y gêm ar y diwrnod yno . Gwerthodd wedyn y gymdeithas cacennau a fisgedi yn yr Undeb y Myfyrwyr i godi arian ar gyfer wythnos RAG – cyfle i fwyta bwyd o bedwar ban byd! 

Dyn ni’n edrych ymlaen at drefnu mwy o ddigwyddiadau cyffroes ym mis Chwefror ac i ddathlu Wythnos Un Byd ym mis Mawrth. Peidiwch â anghofio dod yn ôl i ddarllen y diweddaraf newydd mis nesaf ac i ein dilyn ni ar Facebook, Instagram a Trydar i gadw yn gwybodus.  

 

February/Early March Events and New Membership in Erasmus Student Network UK!

Themed socials continued with an Around the world social, which led to some creative costumes representing students’ home countries. Then there was a Welsh social, in anticipation of St. David’s Day, and a 70s/80s social. Popular as well were a couple of low-key evening events: a night playing pool and a movie night. Finally, the society co-hosted a Cultural Soirée party with the Global Students Society to wrap up a busy and successful One World Week. We’re looking forward to hosting more events in the weeks leading up to the Easter Break!

We also have some exciting news for you: the society is now a member of the Erasmus Student Network UK! Some of the committee members attended this organization’s March National Platform in Leeds, during which the society was voted in as an official section of ESN UK. ESN is a student organization that promotes mobility and the interests of international students, uniting exchange student societies across Europe at the national and international levels. We are now therefore called ESN Aberystwyth, and within the next few weeks, you can expect to see a new logo for the Erasmus society and increased engagement with international and local causes.

 

Digwyddiadau Mis Chwefror/dechrau Mis Mawrth ac aelodaeth newydd Erasmus Student Network UK!

Mae’r nosweithiau ma’s wedi parhau gyda’r O Gwmpas y Byd – cyfle i’r myfyrwyr gwisgo traddodiadol neu portreadol o eu gwledydd. Wedyn, gyda Dydd Gwyl Dewi ar y ffor trefnon ni sosial Cymreig. Roedd ein noson pool a noson sinema yn brysur hefyd. Yn fwy diweddar, cyd-llywyddodd yr Gymdeithas Noson Diwylliannol gyda'r Global Students Societyar ben Wythnos Ein Byd llwyddiannus arall. Dyn ni’n edrych ymlaen at trefnu mwy o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnosau sydd dal gyda ni cyn y Gwyliau y Pasg. 

Mae gennon ni hefyd newyddion cyffroes i’w rhannu. Mae’r gymdeithas wedi llwydo i fod yn aelod llawn o’r Erasmus Student Network UK (ESN UK). Aeth rhan o’r pwyllgor y gymdeithas i’r Llwyfan Cenedlaethol Mis Mawrth yr ESN yn Leeds, pryd caeth y gymdeithas ei harholi fel aelod llawn o’r ESN. Mae’r ESN yn sefydliad myfyrwyr sy'n hyrwyddo symudoldeb a’r buddiannau myfyrwyr rhyngwladol ac yn uno cymdeithasau myfyrwyr o Ewrop i gyd ar lefelau gwladol a rhyngwladol. Felly, mae’r Gymdeithas wedi cael ei hail-enwi; ESN Aberystwythdyn ni erbyn hyn. Dylech chi gweld logo newydd i fynd gyda’r enw newydd cyn bo’ hir a gweld mwy o ymgysylltu ag achosion rhyngwladol a lleol.

 

March Events and Most Improved Society Award!

Society members attended a sports social and, the following week, participated in a joint social with the Global Students, Nordic, German, and Italian Societies. On St. Patrick’s Day, the society took part in karaoke at the bar Inn on the Pier, which let them experience some of this holiday’s excitement in a fairly relaxed setting. At a Harry Potter social, society members could express their enthusiasm for these beloved British books. Finally, the society held a casual social in the final week before the Easter Break, as this time of year can be quite busy for students.

We’re excited to announce that the society was voted Most Improved Society at the Aberystwyth University Society Awards! We’re grateful for the recognition of the hard work that we’ve put in this year and all that we’ve managed to accomplish.

We hope that everyone has a wonderful, restful Easter Break and look forward seeing everyone in May, in amongst the revision for exams! The society will, however, be sad to say goodbye to those exchange students not returning to Aberystwyth after the break.

 

Digwyddiadau Mis Mawrth

Dyn ni wedi cael Mis Mawrth brysur iawn. Dechreuodd y mis gyda social chwaraeon y caeth ei ddilyn gan noson cymdeithasol gyda’r cymdeithasau Global Students, Nordig, Almaeneg ac Eidaleg. Ar Noson Gwyl Padrig cymrodd ESN Aberystwyth rhan o’r karaokeInn on the Pier – cyfle  i fwynhau’r ac i ymlacio. Yr wythnos wedyn dangoson ein cariad at y gyfres gwych Harry Potterac aethon ni ma’s yn gwisg ein hoff gymeriadau o’r llyfrau arbennig o enwog gan J.K. Rowling. Yn ystod yr wythnos olaf cyn i’r gwyliau Pasg trefnodd ESN Aberystwyth noson cymdeithasol heb thema – mae’r cyfnod hwn yn brysur iawn iddyn ni, y myfyrwyr. 

Caeth ESN Abersytwyth ei hethol fel Most Improved Societyfel rhan o’r Gwobrau Gymdeithasau  Brifysgol Aberystwyth. Dyn ni’n hapus iawn gyda’r llwyddiant hwn sydd yn gwerthfawrogi yr gwaith caled dyn ni wedi ei wneud dros y flwyddyn academaidd hon. 

Gobeithion y bydd pawb yn mwynhau’r Gwyliau y Pasg ac edrychon ymlaen at eich weld chi ym Mis Mai. Hoffwn, gyda thristwch, ffarwelio ein aelodau a gyfeillion y na welwn ni ar ôl y Pasg. Pob hwyl i chi gyd, gobeithion eich gweld eto.

 

May Events and Goodbye

The society did not run many events in May, since we were busy with exam preparation and final assignments. We did enjoy an end-of-year meal at Y Consti restaurant, on top of Constitution Hill. Society members also took part in a more casual get-together in the form of a bonfire and barbeque on Aberystwyth’s South Beach. Both were opportunities to appreciate the beautiful sea and sunset.

The society has elected a new committee for next year, and we’re sure that they’ll do a great job! We would like to thank this year’s committee for their hard work and to thank members for attending our events. We hope that you’ve enjoyed your time here in Aberystwyth. Hopefully, we’ll run into each other again someday, but in any case, good luck with the rest of your studies and with whatever you choose to do afterwards!

 

Hwyl am y tro ffrindiau!

Yn ystod y mis brysur dros ben sydd Mis Mai, cwrddon ni am bryd o fwyd ar ben Consti. Roedd y noson yn wych a’r lluniai yn ddel. Caethon ni hefyd tân ar y traeth a gwelon ni dolffiniaid. Roedd gweld dolffiniaid hefyd yr achos am daith fach ni i Geinewydd, ond gwelon ni mohonyn. Er hynny, roedd y bwyd a’r cwmni yn dda fel maen nhw’n wastad a dyma beth sydd yn bwysig. 

Mae’r aelodau ESN Aberystwyth wedi ethol pwyllgor newydd a bydden nhw’n grêt siwr o fod. Diolch yn fawr i chi gyd, gobeithion bod chi wedi cael gymaint o hwyl â ni. I’r rhai ohonoch sy’n mynd i’r ffwrdd, pob lwc i chi, gobeithion y bydd eich taith yn lyfn a’r tywydd yn braf. I’r rhai sy’n aros, mwynhewch ein digwyddiadau a’r dre anhygoel o hyfryd sydd Aberystwyth. 

Mae e wedi fod yn pleser i eich nabod chi i gyd.  Licwn hefyd llongyfarch y pwyllgor newydd ac unwaith eto diolch ein aelodau am flwyddyn arall llwyddiannus a llawn hapusrwydd.

           

 

Section below is work in progress - Welsh translations to be added.

ESNcard Information for Aberystwyth Students

Gwybodaeth am y cerdyn ESN i fyfyrwyr Aberystwyth

 

Unlock an Aberystwyth and Europe full of discounts with the ESNcard!*

 Purchase your ESNcard from ESN Aberystwyth today for as little as £10! 

 

Cewch ddatgloi Ewrop sy’n llawn bargeinion gyda ESNcard!*

 Gallwch brynu eich cerdyn ESN o ESN Aberystwyth heddiw am gyn lleied â £10!
 

                                                               

Non-Aberystwyth students must refer to information found here. 

 Rhaid i’r rheiny sydd ddim yn fyfyrwyr Aberystwyth gyfeirio at y wybodaeth sydd ar gael yma.

 

With the ESNcard, you can take advantage of hundreds of discounts offered by ESN partners in the UK and all around Europe including Ryanair, Flixbus, Hostelling International, The Economist, Grammarly and many more. You can also enjoy exclusive local Aberystwyth discounts that only ESN Aberystwyth - Erasmus and International Exchange Society can offer.

Gyda cherdyn ESN, gallwch chi fanteisio ar gannoedd o ostyngiadau pris a gynigir gan bartneriaid ESN yn y DU a ledled Ewrop, gan gynnwys Ryanair, Flixbus, Hostelling International, The Economist, Grammarly a llawer mwy. Gallwch chi hefyd fwynhau disgowntiau lleol unigryw yn Aberystwyth, sydd ond ar gael trwy ESN Aberystwyth - Erasmus a'r Gymdeithas Gyfnewid Ryngwladol.

 

All funds raised through the sale of the ESNcards goes directly back to you and the student's community allowing us to host and arrange various social events and trips throughout the year open to any students and staff.

Mae'r holl arian a godir trwy werthu'r cardiau ESN yn mynd yn ôl yn uniongyrchol i chi a chymuned y myfyrwyr, gan felly ganiatáu i ni drefnu a chynnal digwyddiadau a theithiau cymdeithasol amrywiol trwy gydol y flwyddyn sy'n agored i unrhyw fyfyrwyr a staff.

 

You can purchase your ESNcard directly from this page. You will find the ESNcards under the 'Products' tab when logged in with your Aber account/guest account.
Add to basket and follow the check-out procedures. 

You have two options:

1. Pick-up for £10: Pay online and pick up your ESNcard at the SU Reception during their opening hours. (CURRENTLY UNAVAILABLE) 

2. Delivery for £12 (+£2 to cover postage expenses): Pay online and we will send your ESNcard to you by post using Royal Mail 2nd class (2-3 days).
    ESNcards are posted weekly on Monday mornings unless something else is directly communicated. 

It is also possible to purchase the ESNcard directly at the SU reception by cash and card. (CURRENTLY UNAVAILABLE) 

More detailed information about the ESNcard and what it has to offer can be found in the ESNcards information documents under 'Society Documents' at the bottom of this page.

 

Gallwch brynu'ch cerdyn ESN yn uniongyrchol o'r dudalen hon. Fe welwch y cardiau ESN dan y tab 'Products' pan fyddwch chi wedi mewngofnodi gyda'ch cyfrif Aber / cyfrif gwestai.
Ychwanegwch y cerdyn at y fasged a dilynwch y drefn ar gyfer talu. 

Mae gennych chi ddau opsiwn:

1. Casglwch y cerdyn am £10: Talwch ar-lein a gallwch gasglu eich cerdyn ESN o dderbynfa’r UM yn ystod yr oriau rydym ar agor.

2. Cewch y cerdyn wedi’i ddanfon am £12 (+ £2 i dalu costau postio): Talwch ar-lein a byddwn yn anfon eich cerdyn ESN atoch trwy'r post gan ddefnyddio 2il ddosbarth y Post Brenhinol (2-3 diwrnod).


    Mae cardiau ESN yn cael eu postio'n wythnosol ar fore Llun, oni bai bod rhywbeth arall yn cael ei gyfathrebu'n uniongyrchol. 

Mae hefyd yn bosib prynu'r cerdyn ESN yn uniongyrchol yn nerbynfa’r UM gydag arian parod neu gerdyn. 

 

Gellir dod o hyd i wybodaeth fanylach am y cerdyn ESN a'r hyn sydd ganddo i'w gynnig yn nogfennau gwybodaeth cardiau ESN o dan 'Dogfennau Cymdeithas' ar waelod y dudalen hon

 

The ESNcard is the membership card of the Erasmus Student Network.  The ESNcard project was launched in 2004 with the aim to create an international student card for all international students studying abroad and ESN volunteers across Europe. Today, the ESNcard is used by over 130,000 students across the whole of Europe, with numbers increasing annually.
Our goal is to offer a membership card that will help enrichen your local exchange experience, so you can get the most out of your little time in Aberystwyth.
This means that we are continuously looking into new partnerships, locally and internationally, to offer you more relevant discounts in the best interest of international students studying abroad.

In Aberystwyth, we are partnered up with various local businesses as a part of our ‘think local, shop local’ initiative.
We highly encourage our members to support and explore the rich variety of local businesses Aberystwyth has to offer.
With the ESNcard, you will get exclusive local discounts, only offered by ESN Aberystwyth to our members.
You will get 10% discounts at the various food outlets we are partnered with in addition to exclusive discounted fares with our local transportation partner.

The ESNcard is valid for 12 full calendar months from the date of purchase. The ESNcard is strictly personal to the assigned cardholder.

 

Cerdyn ESN yw cerdyn aelodaeth Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus.  Lansiwyd prosiect cerdyn ESN yn 2004 gyda'r nod o greu cerdyn myfyriwr rhyngwladol ar gyfer pob myfyriwr rhyngwladol sy'n astudio dramor a gwirfoddolwyr ESN ledled Ewrop. Heddiw, mae'r cerdyn ESN yn cael ei ddefnyddio gan dros 130,000 o fyfyrwyr ledled Ewrop gyfan, gyda'r niferoedd yn cynyddu bob blwyddyn. Ein nod yw cynnig cerdyn aelodaeth a fydd yn helpu i gyfoethogi eich profiad cyfnewid lleol, fel y gallwch gael y gorau o'r ychydig amser a gewch yn Aberystwyth.
Mae hyn yn golygu ein bod ni bob amser yn chwilio am bartneriaethau newydd, yn lleol ac yn rhyngwladol, i gynnig gostyngiadau mwy perthnasol i chi er budd myfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio dramor.

Yn Aberystwyth, rydym wedi ffurfio partneriaeth â nifer o fusnesau lleol fel rhan o'n menter 'meddwl yn lleol, siopa'n lleol'.
Rydym yn gwneud pob ymdrech i annog ein haelodau i gefnogi ac archwilio'r amrywiaeth eang o fusnesau lleol sydd gan Aberystwyth i'w cynnig.
Gyda'r cerdyn ESN, fe gewch ddisgowntiau lleol unigryw, sydd ond ar gael trwy ESN Aberystwyth i'n haelodau.

Byddwch yn cael gostyngiadau o 10% yn y gwahanol allfeydd bwyd yr ydym yn bartner gyda nhw, yn ogystal â phrisiau is pan fyddwch yn teithio gyda'n partner trafnidiaeth gyhoeddus lleol.

 

Mae'r cerdyn ESN yn ddilys am 12 mis llawn o'r dyddiad y byddwch yn ei brynu. Mae'r cerdyn ESN yn gwbl bersonol i'r sawl yr aseiniwyd y cerdyn iddo.

                              

 

Questions and enquiries about ESNcards facilitated by ESN Aberystwyth can be directed to esn.aberuni@gmail.com or the society’s treasurer directly.

Gellir cyfeirio cwestiynau ac ymholiadau ynghylch cardiau ESN, sy’n cael eu hyrwyddo gan ESN Aberystwyth, at esn.aberuni@gmail.com neu’n uniongyrchol at trysorydd y gymdeithas.

* The ESNcard is only eligible to certain groups of students in the following categories: 

 1. Be on an Erasmus+ programme: Traineeship, internship, exchange student or similar. 

 2. European Solidarity Corps (ESC): Volunteering under the ESC framework. 

 3. On a mobility program other than Erasmus e.g Fulbright, Turing Scheme and similar.

 4. Full-time international undergraduate (Bachelors) or postgraduate students (Masters, PhD).

 5. ESN volunteer or ESN alumni - must have an active account on Galaxy, used as verification of eligibility. 

 6. Buddy Mentor, Mobility Ambassador: Individuals contributing to international mobility.  

Definitions of each category and the requirement of proof can be found here.
ESN Aberystwyth reserve the right to ask for proof of eligibility.
ESN Aberystwyth reserve the right to refuse to sell or revoke ESNcards granted violating these criteria. 
If unsure about your eligibility, contact us before purchasing. 

 

* Dim ond grwpiau penodol o fyfyrwyr sy’n gymwys i gael cerdyn ESN, o blith y categorïau canlynol yn unig: 

 1. Y rhai sydd ar raglen Erasmus+: Myfyrwyr dan hyfforddiant, interniaid, myfyrwyr trwy drefniant cyfnewid neu gyffelyb. 
 2. Corfflu Undod Ewropeaidd (ESC): Y rhai sy’n gwirfoddoli o dan y fframwaith ESC. 
 3. Y rhai sydd ar raglen symudedd heblaw Erasmus, e.e. Fulbright, Cynllun Turing a.y.b.
 4. Myfyrwyr israddedig rhyngwladol (Baglor) neu fyfyrwyr ôl-raddedig (Meistr, PhD) llawn-amser.
 5. Gwirfoddolwyr ESN neu gyn-fyfyrwyr ESN - rhaid bod ganddynt gyfrif gweithredol ar Galaxy, a ddefnyddir i ddilysu cymhwysedd. 
 6. Mentor Cyfaill, Llysgennad Symudedd: Unigolion sy'n cyfrannu at symudedd rhyngwladol.  

Gellir dod o hyd i ddiffiniadau o bob categori a'r gofyniad o ran tystiolaeth yma.
 

Mae ESN Aberystwyth yn cadw'r hawl i ofyn am dystiolaeth o gymhwysedd.
 

Mae ESN Aberystwyth yn cadw'r hawl i wrthod gwerthu neu ddirymu cardiau ESN y sawl sy’n torri'r rheolau hyn. 
 

Os ydych chi'n ansicr ynghylch eich cymhwysedd, cysylltwch â ni cyn prynu. 

 

For more information go to our: 

 

Email: scty113@aber.ac.uk / esn.aberuni@gmail.com / aberystwyth@esnuk.org

Ebost: scty113@aber.ac.uk / esn.aberuni@gmail.com / aberystwyth@esnuk.org

 

Society Documents (Only available in English) / Dogfennau Cymdeithas (Dim ond ar gael yn Saesneg)

Constitution

Code of Conduct

Risk Assessment (2023-24)

ESNcard Information Sheet for Aberystwyth Students (April 2021)

ESNcard Presentation for Aberystwyth Students (April 2021)

ESNcard Information Sheet for non-Aberystwyth Students (April 2021)

ESNcard Presentation for non-Aberystwyth Students (April 2021)

The Official ESNcard webpage 

Local ESN Aberystwyth Partners (April 2021)

How to Make a Guest Account for non-Aberystwyth Students (April 2021)

 

ESN Aberystwyth does not own any equipment.

 

Sat 9th December

International Gala Night
8pm - 1am
SU Main Room
Join us for a night of jaw-dropping outfits, nostalgic music, and intercultural mingling! Ticket includes access to the dance floor with our very own DJ, as well as limited free drinks.
RSS Feed
There are no current news articles.