Erasmus Student Network Aberystwyth

 

 

 

Join

Please log in to join this organisation.
 

 

 

 

 

ESN Aberystwyth is a society that encourages intercultural exchange and educational mobility for all, no matter where you are from!
 

 

ESN Aberystwyth and logo

 

OVERVIEW

CRYNODEB

Erasmus Student Network Aberystwyth (ESN Aberystwyth) is for all those who want to expand their cultural horizons. Started in 1989 by a group of exchange students from the Netherlands, ESN is an organisation dedicated to educational mobility and what we endearingly call the ‘Erasmus Generation’. We seek to make the transition to life in Aberystwyth as smooth as possible, while creating opportunities for personal growth and cultural exchange. Yearly membership costs £2.50, and this small fee allows us to continue running. Mae Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus Aberystwyth i bawb sydd am ehangu ar eu gorwelion diwylliannol. Sefydlwyd ym 1989 gan grwp o fyfyrwyr cyfnewid o’r Iseldiroedd, nod yr ESN fel sefydliad yw cefnogi mudoledd mewn addysg a’r ‘Genhedlaeth Erasmus’ sydd mor annwyl i ni. Rydyn ni am wneud y trawsnewid o fyw yn Aberystwyth mor rhwydd â phosib, tra’n creu cyfleoedd i ddatblygu’n bersonol a chyfnewid diwylliannol. Codir £2.50 am aelodaeth flwyddyn, ac mae’r ffi bach hyn yn gadael i ni barhau i weithredu.

 

COMMITTEE 23/24 | PWYLLGOR 23/24

EVENTS

DIGWYDDIADAU

Weekly Gatherings and Socials

Digwyddiadau Cymdeithasol ac Wythnosol

Every week we organise socials and events to enable students to meet, and find their people while they are abroad. Our roster of events is always changing and we offer regular updates on our WhatsApp group and our Instagram page. Links to both can be found below!  Bob tro rydyn ni’n trefnu digwyddiadau cymdeithasol a chyfleodd i fyfyrwyr ddod ynghyd a dod o hyd i’w pobl pan fyddan nhw’n dramor. Dyw ein rhestr o ddigwyddiadau prin yn aros yr un, ac rydyn ni’n cynnig diweddariadau rheolaidd drwy ein grwp WhatsApp a’n tudalen Instagram. Ceir dolenni i’r ddau isod!

Edinburgh Trip

Taith i Gaeredin

Every autumn, we organise a trip for international and exchange students all over the country to come to the mystical capital of Scotland for a weekend of culture and fun. It is a fun way to get to know ESNers from all over the country and share stories and experiences about studying abroad in the United Kingdom. Bob hydref, rydyn ni’n trefnu taith i fyfyrwyr rhyngwladol a chyfnewid ar draws y wlad ymweld â phrifddinas hudol yr Alban ar gyfer penwythnos o ddiwylliant a hwyl. Mae’n ffordd hwyliog o ddod i nabod eich cyd-fyfyrwyr ESN o bob cwr o’r wlad a rhannu straeon a phrofiadau ar astudio tramor yn y Deyrnas Unedig.

 

 

PERKS FOR INTERNATIONAL STUDENTS

BUDDION I FYFYRWYR RHYNGWLADOL

ESNcard: Your Ticket To An International Lifestyle 

ESNcard: eich tocyn i fywyd rhyngwladol

The ESNcard provides students with discounts on all things related to international student life. Some of our most prominent partners include RyanAir and Flixbus. The RyanAir deal allows you to take one free 20kg check-in bag with you on up to 4 flights per year with the airline, on top of a 10% discount on your flight fare. This is just one example of the kind of benefits you can enjoy with an ESNcard. This is a product that was created specifically to benefit those on educational mobility with an international mindset, and is available for people who meet any of these criteria:

1. Be on an Erasmus+ programme: Traineeship, internship, exchange student or similar.

2. European Solidarity Corps (ESC): Volunteering under the ESC framework.

3. On a mobility program other than Erasmus e.g Fulbright, Turing Scheme and similar.

4. Full-time international undergraduate (Bachelors) or postgraduate students (Masters, PhD).

5. ESN volunteer or ESN alumni.

6. Buddy Mentor, Mobility Ambassador: Individuals contributing to international mobility.

ESNcards cost £12.50 and can be purchased under the 'product' tab on this page.

Mae’r ESNcard yn rhoi disgowntiau ar bob math o beth ynghlwm â bywyd myfyrwyr rhyngwladol. Ymysg ein partneriaid blaenaf mae RaynAir a Flixbus. Gyda’r cerdyn, mae modd i chi ddod ag un bag 20kg i’w gofrestru am ddim ar hyd at 4 o hediadau y flwyddyn gyda RyanAir, yn ogystal â disgownt o 10% oddi ar gost eich hedfaniad. Dyma un budd ymhlith llawer fydd gennych chi i’w mwynhau gyda ESNcard. Crëwyd y cynnyrch hwn i hwyluso symudoledd mewn addysg ar lefel rhyngwladol, ac mae i’w gael i bobl sy’n bodloni unrhyw un o’r meini prawf isod:

1. Bod yn rhan o gynllun Erasmus+: Prentisiaeth, dan hyfforddiant, myfyriwr/wraig cyfnewid neu’n debyg.

2. Cyrff Undod Ewropeaidd (ESC S.European Solidarity Corps) : gwirfoddoli o dan fframwaith yr ESC.

3. Bod ar gynllun symudoledd ar wahân i Erasmus ee Fulbright, Cynllun Turing ac eraill.

4. Is-raddedigion Rhyngwladol Llawn Amser (Is-radd) neu fyfyrwyr ôl-raddedig (Meistr, Doethuriaeth).

5. Gwirfoddolwyr ESN neu gyn-fyfyrwyr ESN.

6. Cyfaill Mentora, Llysgennad Symudoledd: Unigolion sy’n cyfrannu at symudoledd rhyngwladol

Codir £12.50 fesul ESNcard a gellir ei brynu o dan y tab ‘product’ ar y dudalen hon

 

Contact | Cyswllt

 

 

 

For more information go to our Instagram | I gael gwybodaeth bellach ewch i Instagram

Email: esnsoc@aber.ac.uk /  aberystwyth@esnuk.org

Ebost: esnsoc@aber.ac.uk / aberystwyth@esnuk.org

Message us on Instagram or email us to be added to our famous groupchat! | Anfonwch neges atom ni drwy Instagram neu e-bost i gael eich adio i’n sgwrs enwog

 

Society Documents (Only available in English) / Dogfennau Cymdeithas (Dim ond ar gael yn Saesneg)

 

Constitution (2023-24)

Code of Conduct (2023-24)

Equipment List (2023-24)

Risk Assessment (2023-24)

The Official ESNcard webpage

 

No current events
There are no current news articles.