Cymraeg

Sailing

 

 

 

Join

Please log in to join this organisation.
 

 

 

 

 

Aberystwyth University Sailing Club offers you the chance to get out on the open water and give you the opportunity to experience one of Aberystwyth's greatest assets!
 

 

Welcome to Aberystwyth’s only Sailing Club!

Join us in getting out on the open water and making another year’s worth of memories!

We warmly welcome both sailors and non-sailors of all abilities. You have access to our fleet of Fireflies and Laser 2 dinghies, as well as our selection of wetsuits and buoyancy aids to keep you safe at sea. 

If you aren’t into the physical aspect of sailing, not to worry! We host many other events throughout the year, such as bonfires and barbecues on South Beach, aside from our (arguably the best) weekly Wednesday night socials!

Reasons to Join Us

- AUSC are inclusive and down-to-earth

- You don’t need to own a boat or have ever sailed to join us

- Bi-annual sailing trips to the beautiful Bala lake in Sowdonia National Park (first photo)

- Chance to compete in team racing events across the nation - most notably Varsity, against Bangor University, and the Swansea Spartan (you won't want to miss that one!)

- Progression: we can help with internationally recognised RYA qualifications and help you to learn about the sport that we love

Membership

Our Sailing Membership costs are listed above - we pride ourselves on our affordability and accessibility for anyone and everyone who wishes to join us.

We pride ourselves on being one of the most, if not the most affordable university sailing club in the UK.

Sailing Membership will give you access to our fleet of boats, as well as our equipment, and a place on our club trips.

Our Associate Membership will give you access to our trips and events that don't concern actual sailing (e.g. petrol cost and a bbq/food covered for our day trips).

Meet us!

We sail most weekends (weather providing of course). (What To Bring To A Sailing Session)

Our socials tend to start at Rummers from 8:30pm each wednesday, however weekly updates will be on our facebook page. We also hold sailing in theory sessions on a Thursday so you can meet us in a more casual setting and learn about who we are and all things sailing.

If you see one of us in our AUSC club kit then feel free to stop us if you have any queries!

Trips

Our bi-annual trip to Bala Lake in Snowdonia National Park is definitely not one to miss! Picture camping next to the best (and the biggest) lake in Wales, evenings (and early mornings) spent in a cosy pub, barbeques on the lake-front and lots of sailing! It's the perfect opportunity to get to know everyone better and really try your hand at sailing.

We compete in a variety of competitions across the UK such as Varsity against our main rivals, Bangor University. Each year we also participate in the Swansea Spartan, a team racing event that allows us to meet other university sailing clubs and spend a weekend sailing and socialising. 

Extra Things to Interest You

Even if you have no desire to actually sail, you’re more than welcome to come along to our socials, BBQs, movie nights, and any of the other exciting activities we have planned for this year. You are always welcome.

Sustainability

This year we are participating in The Green Blue University Sailing Sustainability Challenge 2021/22, a competition amongst university sailing clubs to encourage us to take action to make our sport more environmentally sustainable and friendly. We will be engaging with the theme of sustainability over on our social media accounts and we urge you to consider how you can make your everyday more sustainable. As a club, we are putting sustainability and the way in which we treat our environment at the heart of our operation, from our mission to avoid single-use plastic where possible, to ensuring we leave the most minimal impact on our environment as possible through our sport and lifestyle.

For more information on sustainability in sailing, click to the following websites: thegreenblue.org, cleanseas.org, rya.org.

Facebook: @TheGreenBlue @BUSASailing

Instagram: @the_green_blue @busamedia

#GreenBlueUniChallenge

Inclusivity Policy

AUSC are dedicated to the inclusion and acceptance of all members regardless of age, race, ethnicity, ability, culture or nationality, sexual orientation, gender identity and expression, religious affiliation, socioeconomic status and marital status.

Contact Us!

If you have any questions about the club feel free to email our Samuel Cannell at sac68@aber.ac.uk or our Vice-Commodore Yerodin Stewart at yes3@aber.ac.uk.

We understand that joining a society can be daunting, especially when you don't know anyone, however you'll fit right in and feel like one of the team in no time at all :)

(Our 1980s themed social from February 2020)

 

 Aberystwyth Uni Sailing Club 

https://www.facebook.com/groups/2244418125/

 Aberunisailingclub

https://www.instagram.com/aberystwythunisailing/

 

Committee

Commodore - Sam Cannell (Sac68@aber.ac.uk)

Vice Commodore - Yeodin Stewart (Yes3@aber.ac.uk)

Treasurer - Michael Newton (Min16@aber.ac.uk)

Race Captain - Joe Edey (Joe42@aber.ac.uk)

Social Secretary - Liv Sharman (Ojs1@aber.ac.uk) 

Sustainability Officer - Hazel McCormack (Ham65@aber.ac.uk)

Bosun - Alex Farmer (Alf55@aber.ac.uk)

_______

 

Croeso i Glwb Hwylio Aberystwyth!

Ymunwch â ni i fynd allan ar y mor am flwyydyn arall llawn atgofion bythgofiadwy!


Rydym yn croesawu dechreuwyr a morwyr profiadol. Fel aelod mae gennych fynediad i'n fflyd o ddingis tân a dingis Laser 2, yn ogystal â'n dewis o siwtiau gwlyb a siacedi achub i'ch cadw'n ddiogel ar y môr.


Os nad ydych chi mewn i agwedd gorfforol hwylio, peidiwch â phoeni! Rydym yn cynnal llawer o ddigwyddiadau eraill trwy gydol y flwyddyn, fel coelcerthi a barbeciws ar y traeth ac wrth gwrs mae gennym ni nosweithau cymdeithasol poblogaidd bob nos Fercher. 


Ma na ddigon o resymau i ymuno! -


- Mae AUSC yn gynhwysol ac yn agored i bawb.


- Nid oes angen unrhyw profiad o hwylio arnoch chi.


- Teithiau hwylio bob dwy flynedd i lyn hyfryd y Bala ym Mharc Cenedlaethol Eryri (llun cyntaf).


- Cyfle i gystadlu mewn digwyddiadau rasio ledled y wlad - yn arbennig,Varsity, yn erbyn Prifysgol Bangor, a Spartan Abertawe (Uchafbwynt y flwyddyn i llawer)


- Dilyniant: gallwn ni helpu gyda chymwysterau RYA a gydnabyddir yn rhyngwladol, a'ch helpu chi i ddysgu mwy am y gamp rydyn ni'n ei charu


Aelodaeth

Rhestrir ein costau Aelodaeth Hwylio uchod - rydym yn ymfalchïo yn ein fforddiadwyedd a'n hygyrchedd i unrhyw un a phawb sy'n dymuno ymuno â ni.


Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn un o'r clybiau hwylio prifysgol mwyaf fforddiadwy yn y DU.


Bydd Aelodaeth i’r gymdeithas Hwylio yn rhoi mynediad ichi i'n fflyd o gychod, yn ogystal â'n hoffer, a lle ar ein teithiau.


Bydd ein Haelodaeth Gysylltiol yn rhoi mynediad ichi i'n teithiau a'n digwyddiadau nad ydynt yn ymwneud â hwylio yn uniongyrchol (e.e. cost petrol a bbq / bwyd ar gyfer ein teithiau dydd).

 

Cyfarfod â ni!

Rydyn ni'n hwylio bron bob penwythnosau (dibynnu ar y tywydd wrth gwrs). 


Mae ein cymdeithasu yn tueddu i ddechrau yn Rummers am 8:30pm bob nos Fercher, ond bydd diweddariadau wythnosol ar ein tudalen facebook. Rydym hefyd yn cynnal sesiynau theori ar ddydd Iau er mwyn i chi gwrdd â ni mewn lleoliad mwy achlysurol a dysgu am bwy ydyn ni.


Os gwelwch un ohonom yn ein cit clwb AUSC yna mae croeso i chi ein stopio i ofyn unrhyw gwestiwn. Ni ddim yn cnoi.


Teithiau

Yn bendant nid yw ein taith i Lyn Bala ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn un i'w cholli! Gwersylla wrth ymyl y llyn mwya yng Nghymru, gyda'r nos (a boreau cynnar) yn cael eu treulio mewn tafarn glyd, ar bwys barbeciw neu ar y llyn yn hwylio! Mae'n gyfle perffaith i ddod i adnabod pawb yn well a rhoi cynnig ar hwylio.


Rydym yn cystadlu mewn amrywiaeth o gystadlaethau ledled y DU megis Varsity yn erbyn ein prif gystadleuwyr, Prifysgol Bangor. Bob blwyddyn rydym hefyd yn cymryd rhan yn Spartan Abertawe, digwyddiad rasio tîm sy'n caniatáu inni gwrdd â chlybiau hwylio prifysgolion eraill a threulio penwythnos yn hwylio a chymdeithasu.


Pethau Ychwanegol o Ddiddordeb i Chi

Hyd yn oed os nad oes gennych chi awydd hwylio, mae croeso i chi ddod i'n sosials, barbeciws, nosweithiau ffilm, ac unrhyw un o'r gweithgareddau cyffrous eraill rydyn ni wedi'u cynllunio ar gyfer eleni. Mae croeso i chi bob amser.


Cynaliadwyedd

Eleni rydym yn cymryd rhan yn Her Cynaliadwyedd Hwylio Prifysgol Gwyrdd a Glass 2020/21, cystadleuaeth ymhlith clybiau hwylio prifysgolion i'n hannog i weithredu i wneud ein camp yn fwy cynaliadwy a chyfeillgar i'r amgylchedd. Byddwn yn ymgysylltu â thema cynaliadwyedd drosodd ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac rydym yn eich annog i ystyried sut y gallwch wneud eich bywydau yn fwy cynaliadwy. Fel clwb, rydym yn rhoi cynaliadwyedd a'r ffordd yr ydym yn trin ein hamgylchedd wrth wraidd ein gweithrediad, o'n cenhadaeth i osgoi plastig untro lle bo hynny'n bosibl, i sicrhau ein bod yn gadael yr effaith leiaf bosibl ar ein hamgylchedd, ein chwaraeon a'n ffordd o fyw.


I gael mwy o wybodaeth am gynaliadwyedd wrth hwylio, cliciwch i'r gwefannau canlynol: thegreenblue.org, cleanseas.org, rya.org.


Polisi Cynhwysiant

Mae AUSC yn ymroddedig i gynnwys a derbyn pob aelod waeth beth fo'u hoedran, hil, ethnigrwydd, gallu, diwylliant neu genedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth a mynegiant rhyw, ymlyniad crefyddol, statws economaidd-gymdeithasol a statws priodasol.


CYSYLLTWCH Â NI!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y clwb mae croeso i chi anfon e-bost at ein ‘Commodore’ Samuel Cannell yn sac68@aber.ac.uk neu ein ‘Is-Commodore’ Vice-Commodore Yerodin Stewart yes3@aber.ac.uk.


Rydym yn deall y gall ymuno â chymdeithas fod yn frawychus, yn enwedig pan nad ydych chi'n adnabod unrhyw un, fodd bynnag, byddwch chi'n ffitio i mewn ac yn teimlo fel un o'r tîm mewn dim o amser :)

 

(Ein cymdeithasol  thema'r 1980au o fis Chwefror 2020)

 

 Clwb Hwylio Prifysgol Aberystwyth


https://www.facebook.com/groups/2244418125/


 Clwb Aberunisailingclub


https://www.instagram.com/aberystwythunisailing/


 


Pwyllgor

Commodore - Sam Cannell (Sac68@aber.ac.uk)


Is-gomodore - Yeodin Stewart (Yes3@aber.ac.uk)


Trysorydd - Michael Newton (Min16@aber.ac.uk)


Capten Ras - Joe Edey (Joe42@aber.ac.uk)

 

Ysgrifenyddion Cymdeithasol - Liv Sharman (Ojs1@aber.ac.uk)

 

Swyddog Cynaliadwyedd - Hazel McCormack (Ham65@aber.ac.uk)


Bosun - Alex Farmer (Alf55@aber.ac.uk)

 

------

Constitution

Code of Conduct

Risk Assessment

COVID-19 Risk Assessment

Safety Checklist

Equipment List

No current events
There are no current news articles.