UMAber wedi ennill Gwobr y Bobl a Gwobr Democratiaeth UCM

No ratings yet. Log in to rate.

Yr wythnos hon aeth swyddogion a staff llawn amser UMAber i Gynhadledd Genedlaethol Undebau Myfyrwyr UCM 2018 a Gwobrau UCM yn yr NEC Birmingham.

Dathliad blynyddol yw Gwobrau UCM o'r gwaith anhygoel mae undebau myfyrwyr yn ei wneud bob dydd wrth adlewyrchu ar straeon a chyraeddiadau amlwg y flwyddyn ddiwethaf ac eleni.

Mae Gwobr y Bobl 'yn cydnabod undebau myfyrwyr sydd wedi cryfhau eu hymrwymiad i'w pobl ac yn dangos egwyddorion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant'

Mae UMAber wedi bod yn gweithio'n galed dros y 2 flynedd ddiwethaf i ddatblygu diwylliant cadarnhaol o bobl, hybu boddhad a datblygu fel cyflogwr mewn sawl ffordd:

  • Adolygwyd strwythurau, rolau a graddfeydd cyflog y staff er mwyn sicrhau tegwch, cynaladwyedd a chymorth priodol ar gyfer pob agwedd ar y sefydliad
  • Mae’r staff a'r swyddogion wedi cael hyfforddiant i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau wrth weithio mewn sefydliad democrataidd ac i godi ymwybyddiaeth o amrywiaeth a rhyddhad
  • O ran llesiant y staff, mae yna raglen arbennig cymorth i weithwyr a gall yr holl staff fanteisio ar 2 awr o lesiant yr wythnos i’w treulio ar weithgareddau llesiant fel mynd i'r gampfa, nofio, darllen, cerdded neu sgwrsio dros baned
  • Ymgynghorir â phob aelod o’r staff ac maent yn cymryd rhan yn holl brif weithgareddau a strategaethau’r Undeb

 

Mae'r Wobr Democratiaeth 'yn cydnabod undebau myfyrwyr sydd wedi dangos a chryfhau eu hymrwymiad i egwyddorion democrataidd'

Mae datblygu cynrychiolaeth a democratiaeth fwy cadarnhaol ac apelgar lle mae myfyrwyr yn cyfrannu at Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol wedi bod yn flaenoriaeth i UMAber. Mae cyd-ddealltwriaeth bod y sefydliad yn dal i fod ar daith ddatblygu a bod gwaith i’w wneud o hyd, ond mae'r Wobr hon yn cydnabod gwaith caled y staff a'r swyddogion i gyflawni addewid strategol i roi’r gair olaf i'r myfyrwyr mewn sawl ffordd:

  • Datblygwyd strategaeth newydd ar ôl ymgynghori’n helaeth â myfyrwyr yn 2016 i arwain holl waith yr Undeb.
  • Mae'r holl staff bellach yn gweithio i sicrhau bod etholiadau a fforymau democrataidd yn fwy hygyrch, gan arwain at y lefelau uchaf erioed o ymgeiswyr a dwbl nifer y pleidleiswyr yn yr etholiad - mae 40% o fyfyrwyr wedi bod yn rhan o ddemocratiaeth yr Undeb mewn o leiaf un ffordd yn ystod y flwyddyn academaidd hon.
  • Gweithio’n agos ac yn gydweithredol gyda staff y Brifysgol i ddatblygu strwythurau a chymorth o ran cynrychiolaeth ar lefel cyrsiau a phynciau

 

Meddai Bruce Wight, Llywydd UMAber: "Dwi'n teimlo'n hynod lwcus bod yn rhan o'r tîm ac mae'r gwobrau hyn yn adlewyrchu’r holl waith caled eleni. Teulu Aber ydyn ni ac rydyn ni’n tyfu"

Meddai Trish McGrath, Prif Weithredwr UMAber: "Hoffwn ddweud diolch a llongyfarchiadau i bob myfyriwr ac aelod staff yn yr Undeb ac yn y Brifysgol sydd wedi gweithio'n galed ac wedi rhoi cymorth i’w gilydd i wella ein sefydliad. Mae gennym ffydd fawr yn ein gweledigaeth strategol, sef myfyrwyr Aber yn gwirioni ar fywyd fel myfyrwyr ac yn barod ar gyfer unrhyw beth. Mae’r gwobrau hyn yn garreg filltir fawr i ni ar ein taith ddatblygu parhaus”

        

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.