Taflu goleuni ar Fyfyrwyr sy’n Gwirfoddoli - Dydd 4

No ratings yet. Log in to rate.

Mae pedwaredd Erthygl yr Wythnos yn ymwneud â Mentoriaid Cyfoedion Adrannol. Mae dros 100 o fentoriaid yn gwirfoddoli eu hamser i roi cymorth i fyfyrwyr yn eu hadran eu hunain ar draws y brifysgol. Gallwch ganfod mwy am yr hyn y mae mentoriaid cyfoedion yn ei wneud a sut mae mentoriaid a myfyrwyr yn elwa ar y rôl hon.

Beth yw rôl mentoriaid cyfoedion adrannol?
Mae Mentoriaid Cyfoedion Adrannol yma i helpu myfyrwyr newydd ar eu blwyddyn gyntaf, yn enwedig ar ddechrau'r tymor pan fo popeth yn Aberystwyth yn newydd ac yn anghyfarwydd. Gall Mentoriaid Cyfoedion helpu myfyrwyr newydd i setlo i mewn yn gyflym a chanfod eu ffordd o gwmpas yr Adran a'r Brifysgol. Gall Mentoriaid Cyfoedion hefyd helpu gydag agweddau eraill ar fywyd y Brifysgol, gan gynnwys y drefn academaidd a rheoli amser. P'un ai ydych chi'n cwrdd â'ch Mentor Cyfoedion unwaith yn unig neu’n fwy rheolaidd, mae'n galonogol gwybod bod yna gyd-fyfyriwr bob amser yn barod i siarad â chi yn gyfrinachol os oes angen help arnoch chi.


Pam mae myfyrwyr yn dewis gwirfoddoli fel mentor adrannol?

Dyma beth sydd gan ein mentoriaid cyfoedion i'w ddweud ...

Zoe Turner - Roeddwn i'n gwybod pa mor heriol oedd y brifysgol yn teimlo ar y dechrau, a sut y llwyddodd cyngor gan fyfyrwyr hyn y gallwch chi uniaethu â nhw i fy helpu yn y flwyddyn gyntaf, ac felly roeddwn am dalu’r gymwynas yn ôl. Rwy'n teimlo fy mod i'n dal i ddysgu mwy bob dydd hefyd, a gallaf hyd yn oed ddysgu o’r myfyrwyr sydd ar eu blwyddyn gyntaf; mae pawb ar eu hennill felly!

Ffion Cudlip - Dewisais i fod yn fentor er mwyn helpu pobl i ymgartrefu yn y Brifysgol, a’u helpu nhw i sylweddoli bod rhywun yma bob amser i'w helpu os ydynt yn cael anawsterau.

Josh Dinsmore - Rwy'n dewis gwirfoddoli fel mentor adrannol, oherwydd i mi ei chael yn anodd yn ystod y flwyddyn gyntaf. Roeddwn yn awyddus i sicrhau nad oedd yn rhaid i fyfyrwyr eraill gael yr un profiad â’r un a gefais i, heb unrhyw gefnogaeth. Gan fod y fath naid o'r ysgol i'r brifysgol o ran ansawdd traethodau ac astudiaeth annibynnol, roeddwn i eisiau gallu trosglwyddo unrhyw ddulliau yr oeddwn wedi'u darganfod wrth ymdopi ag addasu i astudiaeth yn y Brifysgol, yn y gobaith y gallai hynny helpu myfyrwyr i setlo yn eu hastudiaethau'n well.

 

Ym mha ffordd mae myfyrwyr wedi elwa o wirfoddoli fel mentoriaid adrannol?

Fredrik Matre - Fel mentor cyfoedion adrannol, rwyf wedi gallu gwella fy sgiliau cyfathrebu a fy medrau datrys problemau yn sylweddol. Mae'r brifysgol wedi rhoi cymorth a hyfforddiant rhagorol i mi, ac rwyf wedi gallu addasu llawer o wahanol agweddau o fy ngyrfaoedd personol ac academaidd.

Aaron James Bollingham - Y fantais fwyaf dwi wedi’i chael o fod yn fentor cyfoedion yw'r ymdeimlad fy mod i wedi gwneud tymor cyntaf rhywun ychydig yn haws, drwy ddweud wrthyn nhw ble i fynd neu helpu gyda chyfeirnodi. 

Josh Dinsmore - Mae gwirfoddoli fel mentor adrannol wedi bod yn brofiad gwerth chweil, gan fy mod wedi gallu helpu myfyrwyr i setlo ym mywyd y Brifysgol a gweld sut y gallant ddefnyddio unrhyw wybodaeth rwy'n ei throsglwyddo iddynt i'w helpu. Yr wyf yn falch o fod wedi bod o gymorth i fyfyrwyr IBERS oedd am leisio unrhyw bryderon oedd ganddyn nhw. Mae bod yn fentor adrannol hefyd wedi caniatáu i mi ryngweithio â myfyrwyr o amryw o wahanol ddiwylliannau; teimlaf fod hyn yn rhan bwysig o fywyd y Brifysgol.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019