Taflu goleuni ar Fyfyrwyr sy’n Gwirfoddoli - Dydd 3

No ratings yet. Log in to rate.

Mae ein trydedd erthygl o'r wythnos am Daniel Colhart. Daniel yw'r ail fyfyriwr i ennill ein Gwobr Aur Aber ers mis Medi yn sgil cofnodi dros 120 awr o wirfoddoli! Cewch wybod mwy ynglyn â sut y cyflawnodd e hynny.

Pa rolau Gwirfoddoli sydd gen ti?

Sylwedydd/Swyddog Cyllid ar gyfer LINKS Urdd Sant Ioan Aberystwyth

Cwnstabl Gwirfoddol gyda Heddlu Dyfed-Powys

Pam wyt ti’n gwirfoddoli?

Y prif reswm dwi'n gwirfoddoli yw’r ffaith ei fod yn gyfle i ddarparu cymorth i'r gymuned. Mae Ambiwlans Sant Ioan yn rhagweithiol iawn wrth ddarparu cefnogaeth i ddigwyddiadau'r Brifysgol a'r gymuned, ac o ganlyniad mae hyn yn fy ngalluogi i fynd allan i'r gymuned a chael effaith ar y rheiny sydd mewn angen. Mae'r sgiliau rwy'n eu dysgu o'r rôl hon yn hynod o werthfawr ac yn hollbwysig i mi gan fy mod yn medru mynd â’r sgiliau hynny gyda mi i'r gweithle ac i'm rôl fel Cwnstabl Gwirfoddol.

Rwy'n gwneud dyletswydd fel Cwnstabl Gwirfoddol gyda Heddlu Dyfed-Powys yn bennaf oherwydd fy mod i eisiau gwneud gwahaniaeth i'r gymuned ac rwy'n mwynhau'r gwaith amrywiol yr ydym yn cymryd rhan ynddo. Gall hyn amrywio o fynd ar batrôl drwy ganol y dref, ddiogelu aelodau bregus o'r cyhoedd, delio â throseddau a gweithio ochr yn ochr ag adrannau eraill o fewn yr Heddlu, megis CID, yr Uned Troseddau Digidol a'r Adran Gwn. 

Beth yw’r profiad gorau wyt ti wedi’i gael fel gwirfoddolwr?

Yn ddiweddar, fe helpais i ddyn oedd yn anymwybodol ar ochr y ffordd. Siaradais ag ef ychydig ddyddiau’n ddiweddarach, a darganfod ei fod yn dechrau gwella ar ôl i mi lwyddo ei dywys i’r ysbyty.

Sut wyt ti wedi elwa fel gwirfoddolwr?
O fewn LINKS, rwyf wedi dysgu amrywiaeth eang o sgiliau Cymorth Cyntaf a gwybodaeth am reoli cleifion. Mae'r rhain wedi fy helpu yn fy mywyd bob dydd ac maent wedi fy ngalluogi i fod â’r hyder i ddelio ag unrhyw sefyllfa yr wyf yn ei hwynebu.

Mae bod yn Gwnstabl Gwirfoddol wedi fy ngalluogi i gael effaith gadarnhaol ar y gymuned yn uniongyrchol. Mae wastad yn gwneud i chi deimlo'n dda pan fyddwch chi'n gallu gweld yr effaith rydych wedi'i chael ar y bobl rydych chi’n delio â nhw.

Os ydych chi am wybod mwy am wirfoddoli fel cwnstabl gwirfoddol ewch i https://www.dyfed-powys.police.uk/en/join-us/

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019