Taflu goleuni ar Fyfyrwyr sy’n Gwirfoddoli - Dydd 1

No ratings yet. Log in to rate.

Mae ein herthygl gyntaf o'r wythnos yn ymwneud ag Oliver Earle. Oliver yw'r cyntaf o ddau fyfyriwr i ennill ein Gwobr Aur Aber mewn cydnabyddiaeth o’i wirfoddoli! Dim ond ers mis Medi, mae wedi cofnodi dros 120 awr o wirfoddoli ac nid yw'n anodd gweld pam!

Pa rolau Gwirfoddoli sydd gen ti?
- Gwirfoddolwr Gwrando a Hyfforddwr ar gyfer Llinell-gymorth y Nos Aber
- Swyddog Lles Cymdeithas Almaeneg Aberystwyth
- Ymgeisydd UCM Cenedlaethol a Chymru
- Gwirfoddolwr Tîm A
- Ar hyn o bryd yn derbyn hyfforddiant Cymorth Cyntaf Sylfaenol gydag Urdd Sant Ioan Cymru
Y tu allan i'r Brifysgol:
- Arbenigwr Cymorth TG ar gyfer Cymdeithas Llinell-Gymorth y Nos
- Gwefeistr ar gyfer Hostelling International UDA

Pam wyt ti’n gwirfoddoli?
A bod yn onest, fe ddechreuais i wirfoddoli er mwyn gwella fy nghyflogadwyedd a datblygu sgiliau newydd a rhai oedd gen i eisoes. Gan fy mod i wedi astudio Cyfrifiadureg ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, dwi'n gwybod ei fod yn ddiwydiant cystadleuol iawn, felly roeddwn i'n awyddus i gymryd rhan mewn cymaint o bethau â phosib er mwyn sefyll allan o'r dorf. Roeddwn hefyd eisiau cael cyfoeth o brofiadau na fyddai gan ymgeiswyr eraill o bosib.

Drwy wirfoddoli, dechreuais fagu ymrwymiad i Linell-gymorth y Nos, a holl elfennau mudiad lles myfyrwyr. Cynyddodd fy nghyfranogiad oherwydd fy mod yn cael cymaint o fwynhad o’r ffaith fy mod i'n gallu helpu cymuned y myfyrwyr, ac yn gallu cymryd rhan yng nghymuned y Llinell-gymorth yn ehangach, yn Aber, ar draws y DU ac Iwerddon, sy'n wirioneddol wych.

Beth yw’r profiad gorau wyt ti wedi’i gael fel gwirfoddolwr?
Fel un o dîm y Llinell-gymorth, rwyf wedi cael y cyfle i estyn allan a gwneud gwahaniaeth i rywun oedd wir angen rhywun i wrando arnynt a chynnig cefnogaeth iddynt. Mae yna lawer o adegau cofiadwy lle rwyf wedi teimlo, er nad oedd yn bosib i mi ddileu baich rhywun arall, rwyf wedi gallu eu helpu i’w gario, o leiaf am ychydig. Y tu allan i hynny, roeddwn wrth fy modd yn casglu a chroesawu Myfyrwyr Rhyngwladol fel aelod o’r Tîm-A ar y teithiau Cyfarfod a Chyfarch i Faes Awyr Birmingham yn y blynyddoedd blaenorol - roedd hynny'n llawer o hwyl!

Sut wyt ti wedi elwa fel gwirfoddolwr?
Rwyf wedi elwa'n bersonol yn sgil yr holl brofiadau dwi wedi eu datblygu o ganlyniad i sawl blwyddyn o wirfoddoli, ac yn sicr, mae’n rhoi llawer i mi siarad amdano gyda darpar gyflogwyr. Mae wedi fy helpu i wella'r sgiliau sydd eu hangen yn uniongyrchol ar gyfer fy rôl wirfoddoli, ond mae hefyd wedi fy helpu i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol a meddal sy'n hynod bwysig heddiw. Heb sôn am y cyfleoedd rhwydweithio sydd wedi bod yn hynod o ddefnyddiol wrth gynllunio fy ngyrfa. Mae'n swnio ychydig yn ystrydebol efallai, ond rydych chi wir yn cael llawer allan o’r profiad.
 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.