Myfyrwyr yn mynychu Gwersyll Arweinwyr y Dyfodol Cyntaf

No ratings yet. Log in to rate.

Mae rhai wythnosau ers i ni gynnal ein Gwersyll Arweinwyr y Dyfodol cyntaf yng Nghanolfan yr Urdd, Llangrannog. Ymunodd pedwar-ar-bymtheg o fyfyrwyr â ni am benwythnos o adeiladu tîm, hyfforddiant arweinyddiaeth, gweithgareddau grwp, dysgu mwy am yr UM ac wrth gwrs, cwrdd â phobl newydd a chymdeithasu y tu allan i Aberystwyth.

Pan gyrhaeddon ni brynhawn Gwener 15fed Chwefror, cawsom ein croesawu gan staff hyfryd y ganolfan, ac ar ôl i ni gael ychydig o amser i ymgartrefu, dechreuwyd ar ein sesiwn hyfforddi gyntaf; y nod oedd canfod teithiau arweinyddiaeth ac amcanion personol cyfredol pawb. Ond doedd popeth ddim yn cael ei gynnal yn yr ystafell ddosbarth, cafodd y myfyrwyr hefyd gyfle i gymryd rhan mewn gemau adeiladu tîm hwyliog, cyn i ni ddirwyn ein diwrnod cyntaf i ben gyda chwis dan ofal Molly, ein Swyddog Lles!

"Roedd y gemau cymdeithasol yn ystod ac ar ôl hyfforddiant yn wirioneddol wych."

Roedden ni’n ôl yn yr ystafell ddosbarth ar gyfer yr ail ddiwrnod, ond y tro hwn, roedd y sesiynau'n cael eu rhedeg gan fudiad 'Stand and be counted'. Arwain a chynrychioli eraill oedd themâu'r hyfforddiant, gyda rhan allweddol o'r sesiwn yn canolbwyntio ar sut mae pawb eisoes yn meddu ar y sgiliau i fod yn arweinydd gwych, ac nad yw arweinyddiaeth yn rhywbeth sydd y tu hwnt i gyrraedd! Ar ôl cwblhau sesiynau’r bore, cafodd y myfyrwyr gyfle i roi cynnig ar saethyddiaeth, a oedd yn un o weithgareddau mwyaf poblogaidd y penwythnos.

"Un o'm hoff rannau o'r penwythnos oedd y trafodaethau ar yr hyn mae bod yn arweinydd yn ei olygu. Roedd yr hyfforddiant grwp a'r saethyddiaeth yn seibiant i’w groesawu."

Gyda’r saethyddiaeth drosodd, canolbwyntiodd ein sesiynau prynhawn ar sut y gall myfyrwyr greu newid, yn ogystal â sut y gallant ddefnyddio Undeb y Myfyrwyr i chwarae rôl fwy cyflawn ym mywyd y campws. Ar ôl y sesiynau hyn, roedd nos Sadwrn yn gyfle i gymdeithasu ymhellach a chymryd rhan mewn dirgelwch llofruddiaeth!

Dydd Sul oedd ein diwrnod olaf, a gorffennwyd y penwythnos drwy ddod â phopeth a ddysgwyd at ei gilydd drwy adlewyrchu, gosod targedau a’r gêm adeiladu tîm olaf.

"Roedd y dasg twr pasta a malws melys yn dipyn o hwyl, ac roedd yn ffordd dda o dorri’r iâ da ar ddechrau a diwedd y penwythnos".

Roedd y penwythnos yn brofiad cadarnhaol i bawb a gymerodd ran, ac rydym yn gobeithio nad hwn fydd yr olaf o'n Gwersylloedd Arweinwyr y Dyfodol! Eleni, haelioni Cyn-fyfyrwyr Aberystwyth â’n galluogodd i gynnal y gwersyll hwn, felly hoffem ddiolch yn fawr i GronfaAber am ein helpu i wneud hyn yn bosib!

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019