Dim Esgusodion

No ratings yet. Log in to rate.

Molly-Jean Longden, Swyddog Llesiant 

Helo gyfeillion annwyl <3

Ddoe, lansiwyd ein hymgyrch newydd: Dim Esgusodion! Credwn fod gan ein holl fyfyrwyr a staff yr hawl i fyw, gweithio ac astudio mewn amgylchedd sy'n rhydd o ofnau ynglyn â bwlio, aflonyddu a thrais. Rydym yn ymuno â'r brifysgol a darparwyr lleol i ddweud na i Fwlio, Aflonyddu, Trais ac unrhyw ymddygiad amhriodol arall, ac yn annog ein myfyrwyr a'n staff ar y campws i herio a dwyn sylw at ymddygiad o’r fath er mwyn rhoi terfyn arno. Does Dim Eithriadau, a dyna ddiwedd ar y mater.

Mae pethau fel bwlio, aflonyddu a thrais yn aml yn dechrau gyda chred ynglyn â hunaniaeth unigolyn, sy’n gallu ffurfio rhagfarnau yn erbyn grwpiau o bobl. Mae Dim Esgusodion yn ymgyrch sy'n tynnu sylw at ymddygiad a rhagfarnau o’r fath - hyd yn oed cyn iddynt gael eu ffurfio - drwy addewidion, gweithredu, gorymdeithiau, celf a dysgu i ddeall ein gilydd.

Mae'r ymgyrch hon yn deillio o flynyddoedd lawer o bolisi yn dod drwy'r undeb ar Ddim Goddefgarwch a diogelu cred a hunaniaeth, ac fel undeb, penderfynom fod angen gwneud rhywbeth mwy i greu newid!

Felly, ein haddewid i chi yw y byddwn ni'n gweithio i greu newid diwylliannol ar y campws, gan addysgu myfyrwyr a staff ynglyn ag ymddygiad annerbyniol. Byddwn yn lansio system adrodd ar-lein newydd mewn partneriaeth â'r brifysgol, yn tynnu sylw at y gwahanol ffynonellau cymorth sydd ar gael, ac yn olaf (ar hyn o bryd) yn gweithio gyda busnesau lleol a lleoliadau yn y dref i greu mannau diogel i ddioddefwyr.

Y cyfan a ofynnwn gennych chi yw eich bod yn llofnodi ein haddewid ac os ydych chi am fynd ati o ddifrif i gymryd rhan yn yr ymgyrch hon, beth am fod yn Eiriolwr dros Newid a'n helpu ni i weithio ar wneud ein campws yn lle mwy diogel a chyfeillgar!

Os ydych chi am wybod mwy am yr ymgyrch, canfod pa wasanaethau sydd o'n cwmpas, dod i wybod mwy am y system adrodd neu dim ond darganfod beth yw'r sefyllfa, ewch yma.

Rydw i'n teimlo'n gyffrous iawn i fod yn lansio'r ymgyrch anhygoel hon, a hoffwn gymryd munud i ddiolch i'r holl bobl hynny sydd wedi gweithio'n ddiflino i wireddu'r ymgyrch hon, yn enwedig ein tîm staff am wneud i hyn ddigwydd. A diolch i'r rheini yn y brifysgol ac aelodau’r grwp newid y diwylliant am sbarduno’r fenter, gyda'ch angerdd a'ch cefnogaeth.

Llawer o gariad atoch chi i gyd, a chofiwch - does Dim Esgusodion. Dyna ddiwedd ar y mater.

#DimEsgusodion

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019