Dewch i fy nabod: Swyddog Diwylliant Cymreig & Llywydd UMCA 2023

officerblogwelsh
Rated 5/5 (1 person). Log in to rate.

Enw a Rôl: Elain Gwynedd (hi/ei). Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA

Cyflwyniad byr: S'mai! Elain 'dw i, a fi yw Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf! 'Dw i'n wreiddiol o Borthaethwy, Ynys Môn ond mi fentrais i Brifysgol Aberystwyth yn 2020 i astudio'r Gymraeg. Mae'r flwyddyn hon yn un eithriadol o gyffrous i UMCA am ein bod yn dathlu'r 50, ac felly 'dw i'n edrych ymlaen at ddechrau cynllunio'r dathliadau.

Rhowch ffaith ddiddorol neu randwm amdanoch chi’ch hun i ni: Yn 2015, roeddwn i'n canu mewn côr ar Britain's Got Talent a mi gawsom ni 3ydd!

Dewiswch dri gair sy’n eich disgrifio orau: Brwdfrydig, Gweithgar, Hapus.

Eich pryd olaf ar y ddaear... Beth sydd ar y fwydlen? A pha 3 o enwogion fyddai’n cael eu gwahodd?: Têc awê Chinese o Chan's Felinheli gyda Manon Steffan Ros, Mererid Hopwood a Tara Bethan.

Pa ddiddordeb sydd gennych chi?: Canu ac actio. Chwaraeon (pêl-rwyd, pêl-droed, rygbi, padl-fyrddio). Darllen ac ysgrifennu creadigol.

Pam wnaethoch chi ddewis sefyll dros y rôl hon?: Yn gyntaf oll, 'dw i'n eithriadol o frwdfrydig dros y Gymraeg, a'r hawl i dderbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg, ac felly roedd ymgeisio am y rôl fel Swyddog Diwylliant Cymreig yr Undeb yn gam naturiol yn fy nhyb i. 'Dw i hefyd yn eithriadol o ddiolchgar am yr holl brofiadau 'dw i wedi eu cael drwy fod yn aelod o UMCA dros y tair blynedd diwethaf, ac felly'n gobeithio rhoi'r un profiadau gwerthfawr i aelodau UMCA eleni.

At ba bethau ydych chi’n edrych ymlaen fwyaf eleni?: Y Ddawns Ryng-gol! Rydym yn croesawu Cymdeithasau Cymraeg Prifysgolion Cymru am benwythnos i Aberystwyth fis Tachwedd bob blwyddyn am ddawns yn yr Undeb gyda bandiau Cymraeg byw!

Pa achosion sydd o bwys i chi?: 

  • Sicrhau fod y Gymraeg yn weledol o fewn yr Undeb.

  • Datblygu'r ddarpariaeth o fodiwlau cyfrwng Cymraeg.

  • Trefnu llu o ddigwyddiadau cyffrous i aelodau UMCA ar hyd y flwyddyn.

  • Denu mwy o ddysgwyr i ddigwyddiadau UMCA, megis Swn.

Pa le yw eich hoff le i ymlacio yn Aberystwyth?: Yr Hen Lew Du wrth gwrs!

Pe gallech chi fod yn anifail p’un fysech chi a pham?: Pe bawn i'n anifail, mi fyswn i'n geffyl. 'Dw i wedi bod yn marchogaeth ers 'mod i oddeutu 6, a mae'r syniad o redeg yn wyllt mewn caeau yn apelio!

A oes yna un peth y dylai pawb ei wneud/cael profiad ohono o leiaf unwaith mewn bywyd? (rhowch enghraifft personol os oes eisiau):  Ateb hawdd - Ymweld â'r Eisteddfod Genedlaethol! Dyna yw uchafbwynt fy mlwyddyn, bob blwyddyn!

Dych chi ar eich ffordd i’r gwaith ar fore Llun... pa gân fydd yn y cefndir?: Pen y Byd - Bwncath

Rhowch enghraifft o’ch hoff le i ymweld â fe a pham: Pan 'dw i'n dychwelyd i'r gogledd, 'dw i wrth fy modd yn mynd i Lanberis gyda fy nheulu a'n ffrindiau, mae 'na rywbeth arbennig am y lle.

Comments

 

ConGRADulations 2024

Fri 31 May 2024

Elain's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Tiff's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Helen's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024