Netball

 

 

 

Join

Please log in to join this organisation.
 

 

 

 

 

Aberystwyth University Netball Club
 

 

 
 
AUNC
 

Welcome to Aberystwyth University Netball Club

Aberystwyth University Netball Club is one of largest and most established women’s club at the University of Aberystwyth. The University of Aberystwyth Netball 1st and 2nd teams compete in the British Universities and Colleges Sport (BUCS) With a further two teams competing in the Ceredigion League, every member of the club has the opportunity to play a match, train with coaches, improve their fitness and attend a social each week.

As the club has seen rapid growth in membership over the last couple of years, AUNC’s club objective is to support the development of individuals to reach their full potential so that they leave Aberystwyth University as better all-round athletes with a greater tactical and technical awareness.

In addition to this, we have amazing events throughout the year! Such as; an annual Christmas dinner, Tour and End of Season dinner, allowing the club to come together as a whole to celebrate our successes. AUNC is the perfect club, whether you’re looking for competitive match play or just a chance to play netball and make new friends, AUNC is the club for you!
 

 AUNC is dedicated to the inclusion and acceptance of all members regardless of age, race, ethnicity, ability, culture or nationality, sexual orientation, gender identity and expression, religious affiliation and marital status.

 

 

Having 5 teams within AUNC allows us to accommodate all abilities, giving everyone a chance to improve and progress within the netball club. Our five teams are split into the following three groups:

BUCS

Ceredigion League (MACS)

Advancement

Alongside training and matches, we host socials every Wednesday evening when everyone gets the opportunity to socialize and bond. A night out in fancy dress always leads to lots of fun! If socials are what you are here for then we also go on tour annually which never disappoints!

We host two of our own very successful events; Netball 7’s and The Net Ball. As well as attending many other events put on by the SU or other clubs and societies such as Superteams weekend, Aber 7’s and Sober November.

So, if you love netball as much as we do then join our club and get ready to make your University experience much more than just studying by meeting your best friends for life and getting a bit competitive!

 

If you have any questions, please email: lub42@aber.ac.uk

 

 

 

Teams

BUCS

 

BUCS is for our 1st and 2nd teams and they are involved in competing against other University teams from both England and Wales. Matches are always held on Wednesdays and can be either home or away, which sometimes requires travelling to other Universities.

BUCS teams also take part in Varsity, an eventful day against Bangor University involving all sports teams competing against one another. This is usually the last main event of the season for Netball.

Captains:

BUCS Captain : Belle Walker

 

Ceredigion League

The Ceredigion League is for our 3rd and 4th teams. Matches for this league take place on Wednesday Evenings in Aberaeron against other local teams.

This year, we will also be looking at placing both teams in a local Welsh tournament at the end of the year, giving the teams something extra to work towards. 

A link to the Facebook page for the league can be found in the title above

 

 

Advancement

 

Advancement is our largest team in the club. It gives those were not fortunate enough to make it onto a team, a chance to develop and improve their skills. Advancement also allows those that have never played netball before, an opportunity to learn the basics and decipher which position suits them best.

Over the years, Advancement have increased the amount of gameplay, which has allowed them to put their skills into action, learning how to adapt and deal with various gameplay scenarios.

Last year we introduced a coach which was extremely beneficial, as we have seen marked improvement in so many of the girls. With this additional guidance who knows what we can achieve this year.

 

Advancement Coach:

Belle Walker and Lucy Bowers

 

Training

BUCS training : Every Monday 8:30-9:30pm in the Sports Cage
Non-BUCS training : Every Friday 4-5:30pm in the Sports Cage
Whole club fitness : Every Friday 9-10am in the Sports Cage 


 
 

 

    Committee

 

 

Lucy Bowers

President

lub42@aber.ac.uk

Belle Walker

1st Team Captain and Advancement Coach

bew69@aber.ac.uk

Mollie Ellis

Treasurer

mke1@aber.ac.uk

 

Becky Walker

Secretary/Welfare Officer

bew67@aber.ac.uk

Cerys Grant

2nd Team Captain and Welsh Officer

ceg14@aber.ac.uk

Becca Grinstead

3rd Team Captain 

beg23@aber.ac.uk

 

 

NEWS/EVENTS

News

If you would like find out about what we have been up to recently, click on the link below to view our calendar

 

Events

If you would like to see our upcoming events, visit our Facebook page or view our calendar below:

 

 

 

RAG

Raise and Give is all about fundraising and giving back to local/national causes and communities. 

In previous years, netball has taken part in a range of different activities to raise money and awareness of their chosen charities. These include:

Sponsored Runs

Charity Calendars

Netball 7s

The Net Ball

and much more!

 

Keep an eye on our events to see if we have anything coming up soon.

This section will be updated once we have chosen our charities for the 2021/22 year. If anybody has a charity they would like to put forward, or knows of anybody that may be able to help with raffle prizes or fundraising ideas, please use the email address found above.

 

 

Documents

 

 

Clwb Pêl-rwyd Prifysgol Aberystwyth

Mae Clwb Pêl-rwyd Prifysgol Aberystwyth yn un o’r clwb menywod mwyaf a mwyaf sefydledig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae timau Pêl-rwyd 1af ac 2il Prifysgol Aberystwyth yn cystadlu yn Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) Gyda dau dîm arall yn cystadlu yng Nghynghrair Ceredigion, mae gan bob aelod o'r clwb gyfle i chwarae gêm, hyfforddi gyda hyfforddwyr, gwella eu ffitrwydd a mynychu sesiwn gymdeithasol bob wythnos.

Gan fod y clwb wedi gweld twf cyflym yn ei aelodaeth dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, amcan clwb AUNC yw cefnogi datblygiad unigolion i gyrraedd eu potensial llawn fel eu bod yn gadael Prifysgol Aberystwyth fel athletwyr cyffredinol gwell gyda mwy o ymwybyddiaeth dactegol a thechnegol. .

Yn ogystal â hyn, mae gennym ddigwyddiadau anhygoel trwy gydol y flwyddyn! Fel; Cinio Nadolig blynyddol, Taith Dramor a Cinio Diwedd Tymor, sy'n caniatáu i'r clwb ddod at ei gilydd i ddathlu ein llwyddiannau. AUNC yw'r clwb perffaith, p'un a ydych chi'n chwilio am chwarae gemau cystadleuol neu ddim ond cyfle i chwarae pêl rwyd a gwneud ffrindiau newydd, AUNC yw'r clwb i chi!

 

 

Mae AUNC yn ymroddedig i gynnwys a derbyn pob aelod waeth beth fo'u hoedran, hil, ethnigrwydd, gallu, diwylliant neu genedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol hunaniaeth a mynegiant rhyw, cysylltiad crefyddol a statws priodasol.

 

 

 

Mae cael 5 tîm o fewn AUNC yn caniatáu inni ddarparu ar gyfer pob gallu, gan roi cyfle i bawb wella a symud ymlaen o fewn y clwb pêl-rwyd. Rhennir ein pum tîm yn y tri grwp canlynol:

BUCS

Cynghrair Ceredigion

Dyrchafiad

 

Ochr yn ochr â hyfforddiant a gemau, rydym yn cynnal cymdeithasau bob nos Fercher pan fydd pawb yn cael cyfle i gymdeithasu a bondio. Mae noson allan mewn gwisg ffansi bob amser yn arwain at lawer o hwyl! Os mai socials yw'r hyn rydych chi yma ar ei gyfer yna rydyn ni hefyd yn mynd ar daith yn flynyddol sydd byth yn siomi!

 

Rydym yn cynnal dau o'n digwyddiadau llwyddiannus iawn ein hunain; Netball 7’s a The Net Ball. Yn ogystal â mynychu llawer o ddigwyddiadau eraill a gynhelir gan UM neu glybiau a chymdeithasau eraill fel penwythnos Superteams, Aber 7’s a Sober November.

 

Felly, os ydych chi'n caru pêl-rwyd gymaint ag yr ydym ni yna ymunwch â'n clwb a pharatowch i wneud eich profiad Brifysgol llawer mwy nag astudio trwy gwrdd â'ch ffrindiau gorau am oes a chael ychydig yn gystadleuol!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch: lub42@aber.ac.uk

 

BUCS

Mae BUCS ar gyfer ein timau 1af ac 2il ac maen nhw'n ymwneud â chystadlu yn erbyn timau eraill gan Brifysgolion o Gymru a Lloegr. Mae gemau bob amser yn cael eu cynnal ar ddydd Mercher a gallant fod naill ai gartref neu i ffwrdd, sydd weithiau'n gofyn am deithio i Brifysgolion eraill.

Mae timau BUCS hefyd yn cymryd rhan yn Varsity, diwrnod llawn digwyddiadau yn erbyn Prifysgol Bangor yn cynnwys yr holl dimau chwaraeon yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Fel rheol, hwn yw prif ddigwyddiad olaf y tymor ar gyfer Pêl-rwyd.

Capteiniaid:

Belle Walker

 

Cynghrair Ceredigion

Mae Cynghrair Ceredigion ar gyfer ein 3ydd a'n 4ydd tîm. Mae’r gemau ar gyfer y gynghrair hon yn cael eu cynnal nos Fercher yn Aberaeron yn erbyn timau lleol eraill.

Eleni, byddwn hefyd yn edrych ar osod y ddau dîm mewn twrnamaint Cymreig lleol ar ddiwedd y flwyddyn, gan roi rhywbeth ychwanegol i'r timau weithio tuag ato.

Gellir gweld dolen i'r dudalen Facebook ar gyfer y gynghrair yn y teitl uchod

 

 

Dyrchafiad

Dyrchafiad yw ein tîm mwyaf yn y clwb. Mae'n rhoi cyfle i'r rheini nad oeddent yn ddigon ffodus i'w wneud ar dîm, ddatblygu a gwella eu sgiliau. Mae dyrchafiad hefyd yn rhoi cyfle i'r rhai nad ydyn nhw erioed wedi chwarae pêl-rwyd o'r blaen, ddysgu'r pethau sylfaenol a dehongli pa safle sy'n gweddu orau iddyn nhw.

Dros y blynyddoedd, mae dyrchafiad wedi cynyddu faint o gameplay, sydd wedi caniatáu iddynt roi eu sgiliau ar waith, gan ddysgu sut i addasu a delio â gwahanol senarios gameplay.

Y llynedd fe wnaethom gyflwyno hyfforddwr a oedd yn hynod fuddiol, gan ein bod wedi gweld gwelliant amlwg mewn cymaint o'r merched. Gyda'r arweiniad ychwanegol hwn pwy a wyr beth allwn ei gyflawni eleni.

 

Hyfforddwr Dyrchafiad:

Belle Walker a Lucy Bowers

 

 

NEWYDDION / DIGWYDDIADAU

 

Newyddion

Os hoffech ddarganfod mwy am yr hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud yn ddiweddar, cliciwch ar y ddolen isod i weld ein calendr

 

Digwyddiadau

Os hoffech weld ein digwyddiadau sydd ar ddod, ewch i'n tudalen Facebook neu edrychwch ar ein calendr isod:

 

 

RAG

 Mae Codi a Rhoi yn ymwneud â chodi arian a rhoi yn ôl i achosion a chymunedau lleol / cenedlaethol.

Mewn blynyddoedd blaenorol, mae pêl-rwyd wedi cymryd rhan mewn ystod o wahanol weithgareddau i godi arian ac ymwybyddiaeth o'r elusennau o'u dewis. Mae'r rhain yn cynnwys:

Rhedegau Noddedig

Calendrau Elusennol

Pêl-rwyd 7s

Y Ddawns Net

a llawer mwy!

 

Cadwch lygad ar ein digwyddiadau i weld a oes gennym unrhyw beth ar y gweill yn fuan.

Bydd yr adran hon yn cael ei diweddaru ar ôl i ni ddewis ein helusennau ar gyfer y flwyddyn 2020/21. Os oes gan unrhyw un elusen yr hoffent ei chyflwyno, neu'n gwybod am unrhyw un a allai helpu gyda gwobrau raffl neu syniadau codi arian, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost a geir uchod.

 

 

DOGFENNAU

 

Cyfansoddiad

 

 Côd Ymddygiad

 

Asesiad risg

 

Rhestr Offer

No current events
There are no current news articles.