Hiking Club

 

 

 

Join

Please log in to join this organisation.
 

 

 

 

 

AberHike lets you experience the natural beauty of Wales and beyond, while meeting new people and also getting some exercise in! Visit facebook.com/aberhike/ to find out more and keep with us.
 

 

 

 

Mae Aberhike yn galluogi chi i brofi prydferthwch naturiol Cymru a thu allan I Gymru, ar yr un pryd a chwrdd â phobl newydd a gwneud ymarfer corff ar yr un pryd! Ewch I facebook.com/aberhike/ I ddarganfod mwy amdanom ni ac i wybod beth sydd mhlan.

 

club19@aber.ac.uk

Trefnwyd heic gan Glwb Heicio Prifysgol Aberystwyth bob penwythnos, fel arfer ar y Suliau. Mae ein heiciau yn ffordd wych o ddarganfod tirluniau naturiol Cymru ar droed - rhai enwog a rhai sydd yn anghysbell - ar yr un pryd a dod yn ffit, cwrdd â phobl newydd a dysgu am fyd natur a’r tirluniau. Maent yn ddiwrnodau arbennig gyda llawer o hwyl, beth bynnag yw’r tywydd! Rydym hefyd yn hoffi cadw pethau yn amrywiol ac yn gyffrous, gyda gwahanol leoliadau, lefel her, dulliau teithio, meintiau grwp a mwy.

 

Rydym hefyd yn gwneud rhai penwythnosau i ffwrdd a gwyliau bob blwyddyn, er mwyn gwario rhai diwrnodau yn heicio mewn rhai o ein hoff leoliadau yn y DU ac yn bellach. Rydym hefyd yn rhedeg cyfarfodydd cymdeithasol wythnosol, fel arfer ar nos Iau, ar gyfer profiadau hwyl, ymlaciol ac amrywiol. Hyd yn hyn rydym wedi ymweld â thafarndai, caffis a bwytai, cael picnics, mynd am dro a chynnal coelcerth, cynnal cwisiau, crôl tafarndai a noson gemau ar-lein. Yn ogystal, rydym yn ceisio rhoi cyfle i ein haelodau i ddatblygu sgiliau darllen map, arweinyddiaeth mynyddwr a sgiliau heicio.

 

Os ydych yn hoffi'r awyr agored, eisiau cadw’n iach a chwrdd â phobl newydd, ni yw eich clwb i chi. AberHike yw un o’r clybiau chwaraeon tu allan mwyaf actif yn Aberystwyth, ac un o’r clybiau/ cymdeithas fwyaf, gyda thripiau wythnosol i’r mynyddoedd, gweundiroedd a mwy, a hefyd cyfleoedd i fod yn rhan o deithiau preswyl hirach ar draws y flwyddyn. Croesawn bob gallu a lefel ffitrwydd, o heicwyr profiadol i bobl sydd byth wedi troedio mynydd o blaen, ac mae ein digwyddiadau heicio wedi cael ei graddio yn ôl her, felly byddwch ddim yn teimlo allan o eich cyrhaeddiad. Mae holl arweinwyr ein heiciau wedi derbyn Hyfforddiant Arweinyddiaeth Mynyddwr ac yn meddu cymhwyster Cymorth Cyntaf Brys , felly gallwch fwynhau eich hunan heb ddim i boeni. Rydym yn denu aelodau o bob oedran a chenedligrwydd. Mae AberHike yn enwedig yn boblogaidd gyda myfyrwyr rhyngwladol gan fod heicio yn ffordd wych o fynd allan o Aberystwyth a gweld cefn gwlad wefreiddiol ac unigryw Cymru a DU.

Am fwy o wybodaeth, hoffwch ein tudalen Facebook ac ymunwch ag ein grwp Facebook ac i gael diweddariadau gyda phopeth sy’n ymwneud gyda AberHike! Rydym hefyd gyda thudalen Instagram a grwp negesydd Messenger actif, a gallwch ofyn i ymuno anfon neges at ein Llywydd neu aelod arall o’r pwyllgor.

Rydym hefyd gyda chalendr ar gyfer ein clwb ble ni'n cyhoeddi ein holl ddigwyddiadau, a rhestr bostio ble ni'n rhoi manylion allweddol ar gyfer y digwyddiadau. Gallwch gysylltu â ni os ydych eisiau tanysgrifio i ein calendr.

          

 

 

 

 

 

 

Fideo wedi cael ei gynhyrchu gan ein cyn Ysgrifennydd ac ein cyn Is-lywydd ar daith AberHike i fyny i Gadair Idris ym mis Tachwedd 2020, cyn oeddent wedi dod yn rhan o’r pwyllgor:

Mae AberHike yn ymroddgar i groesawi a chynnwys pob aelod, beth bynnag yw ei/u oedran, hil, ethnigrwydd, gallu, diwylliant neu genedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth a mynegiant rhyw, ymlyniad crefyddol, statws economaidd-gymdeithasol neu statws priodasol.

 

Dogfennau Crai:

Cyfansoddiad    Cod Ymddygiad    Rhestr Offer    Assesiad Risg     COVID-19 Risk Assessment

 

 

 

AberHike lets you experience the natural beauty of Wales and beyond, all while meeting new people and getting some exercise in! Visit facebook.com/aberhike/ to find out more and keep up to date with us.

 

club19@aber.ac.uk

Aberystwyth University Hiking Club organises a hike every weekend, usually on Sundays. Our hikes are a great way to explore the natural landscapes of Wales on foot - both famous and completely remote - whilst getting fit, meeting new people and learning about nature and landscapes. They're fantastic days out and loads of fun, whatever the weather! We also aim to keep things varied and exciting, with different locations, difficulties, transport methods, group sizes and more.

 

               

We also do a couple of weekends away and holidays every year, to spend a few days hiking in some of our favourite locations in the UK and beyond. We run weekly socials, usually on thursday nights, for fun, relaxed and varied experiences. So far this year we've visited pubs, cafés and restaurants, had picnics, short walks and bonfires, and held quizzes, pub crawls and online games nights. In addition, we aim to facilitate the development of navigation skills, mountain leadership and hiking ability in our members.

If you love the outdoors, want to stay healthy, and meet new people, we're for you. AberHike is among the most active outdoor sports clubs in Aberystwyth, and one of the largest clubs/societies overall, with weekly trips to the mountains, moorlands and more, as well as (in normal times) longer residential tours throughout the year. We welcome all abilities and fitness levels, from experienced hikers to people who have never set foot in the mountains, and our walks are clearly graded for difficulty, so you won't find yourself out of your depth. All our leaders have Mountain Leader Training and hold Emergency First Aid qualifications, so you may enjoy yourselves without having to worry. We attract members of all ages and nationalities. AberHike is particularly popular among International Exchange students as hiking is a great way to get out of Aberystwyth and see the spectacular and unique countryside of Wales and the UK.

 

For more information, like our Facebook page and join our Facebook group and stay up-to-date on all things AberHike! We also have an Instagram and an active Messenger group chat, that you can request to join by messaging the President or another committee member.

We also have a club calendar where all our upcoming events are published, and a mailing list with useful info about upcoming events. If you'd like to subscribe to our calendar, just get in touch.

           


A video produced by our past Secretary and past Vice President on an AberHike trip up Cadair Idris in November 2020, before they became part of committee:

AberHike welcomes and are dedicated to the inclusion and acceptance of all members, regardless of age, race, ethnicity, ability, culture or nationality, sexual orientation, gender identity & expression, religions affiliation, socioeconomic status or marital status.

 

Core Documents:

Constitution    Code of Conduct    Equipment List    Risk Assessment    COVID-19 Risk Assessment

 

 

No current events
There are no current news articles.