FEEDBACK

Aberystwyth University Students' Union news

Holi'r IG? Blaenoriaethau Rhun

Nesaf, mae eich Swyddog Materion Cymreig, Rhun...

 
Ask the VC? Rhun’s Priorities

Next up is your Welsh Affairs Officer, Rhun…

 
Holi'r IG? Blaenoriaethau Jasmine

Nesaf, mae eich Swyddog Gweithgareddau, Jasmine...

 
Ask the VC? Jasmine’s Priorities

Next up is your Activities Officer, Jasmine…

 
Holi'r IG? Blaenoriaethau Naomi

Nesaf, mae eich Swyddog Lles, Naomi...

 
Ask the VC? Naomi’s Priorities

Next up is your Welfare Officer, Naomi…

 
Ask the VC? Lauren’s Priorities

First up is your President, Lauren…

 
Holi'r IG? Blaenoriaethau Lauren

Yn gyntaf, dyma eich Llywydd, Lauren...

 
Holi'r IG?

Yn y cyfnod sy'n arwain at ei dyddiad cychwyn, mae Undeb y Myfyrwyr yn gofyn i fyfyrwyr beth yw'r tri pheth maen nhw am eu dweud wrth yr Athro Treasure yn ystod ei misoedd cynnar fel Is-ganghellor newydd y Brifysgol.

 
Ask the VC?

In build up to her start date the Students’ Union is asking students what top three things they would want to say to Professor Treasure in her initial months as the university’s new Vice Chancellor.

 
Herio Naomi

Yr wythnos hon, rydyn ni'n gofyn i chi Herio eich Swyddog Lles, Naomi!

 
Challenge Naomi

This week we’re asking you to Challenge your Welfare Officer Naomi!

 
Saethwyr Aber yn Torri Record y DU

Bu tîm saethyddiaeth Aber yn cystadlu yn rowndiau cymhwyso Pencampwriaethau Cenedlaethol BUCS yr wythnos ddiwethaf.

 
Goleuni ar – Swyddogion Rhan Amser Rhan 2

Yn olaf yr wythnos hon, byddwn ni'n edrych yn fanwl ar y rolau sy'n canolbwyntio ar grwpiau penodol o fyfyrwyr

 
Goleuni ar – Swyddogion Rhan Amser Rhan 1

Heddiw, symudwn ymlaen at y cyntaf o ddwy erthygl sy'n edrych ar rai o'r rolau rhan amser i'w hethol yn yr etholiadau sydd ar ddod.

 
In Focus – Part-time Officer Part 2

Finally, this week we take an in-depth look at roles which focus on specific groups of students.

 
In Focus – Part-time Officers Part 1

Today we move onto the first of two articles looking at some of the part-time positions available in the forthcoming elections.

 
Goleuni ar – LLESIANT

I orffen edrych yn fanwl ar rolau'r swyddogion llawn amser, byddwn ni'n canolbwyntio ar y Swyddog Lles, sy'n cynrychioli myfyrwyr ar faterion sy'n ymwneud â llesiant myfyrwyr, gan gynnwys cymorth i fyfyrwyr, lles, cydraddoldeb ac amrywioldeb.

 
In Focus – Wellbeing

To wrap up taking an in-depth look at the Full-time Officer Roles we focus on the Wellbeing Officer who represents students on matters relating to student wellbeing including student support, welfare, equality and diversity.

 
Sut mae ysgrifennu enwebiad gwych…

Rydych chi wedi gweld y posteri, rydych chi'n gwybod bod gennych chi diwtor sy'n eich ysbrydoli, a nawr rydych chi am ei enwebu am Wobr Ddysgu UMAber… ond sut mae esbonio pam mae ef/hi'n anhygoel a pham ddylai ennill?

 
How to write a great nomination…

You’ve seen the posters, you know you have that tutor who inspires you, and now you want to nominate them for an AberSU Teaching Award… but how do you explain why they’re awesome and should win?

 
Crwydro ar gyfer Gwobrau Dysgu UMAber!

Heddiw, mae staff UMAber wedi bod yn y Ganolfan Chwaraeon yn siarad â chi ynglyn â phwy sydd wedi gwneud gwahaniaeth i'ch cyfnod yn Aber.

 
Out and about for the AberSU Teaching Awards!

Today, staff from AberSU have been in the Sports Centre speaking to you about who it is that’s made a difference to your time at Aber.

 
In Focus – Academic Affairs

Next up were taking an in-depth look at the role of the Academic Affairs Officer who ensures representation of students on matters relating to academic affairs including the interests of international and postgraduate students.

 
In Focus – Student Opportunities

Today we look at the role of the Student Opportunities Officer who ensures representation on matters relating to sports, societies, volunteering and employability within both the Students’ Union and University.

 
Mae'n bosib na fyddwch chi'n adnabod y Gwobrau Dysgu eleni

Mae'r GDdAM llynedd bellach yn rhan o Wythnos UMAber yn Dathlu.

 
You may not recognise this year’s Teaching Awards

Last year’s SLTA awards becomes part of AberSU Celebrates week.

 
Goleuni ar – Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA

Nesaf, byddwn ni'n edrych ar rôl y Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA, sy'n sicrhau cynrychiolaeth i ddiwylliant Cymru a'r Gymraeg yn Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol.

 
Enwebwch ar gyfer Gwobrau Dysgu UMAber!

Yr wythnos hon, mae staff UMAber yn teithio o gwmpas er mwyn gallu siarad gyda chi ynglyn a’n Gwobrau Dysgu anhygoel; eich cyfle chi i enwebu staff sydd wedi gwneud eich profiad yn Aberystwyth yn anhygoel.

 
In Focus – Welsh Culture and UMCA President

Next up we look at the role of the Welsh Culture Officer and UMCA President who ensure the representation of Welsh culture and language within both the Students’ Union and University. You will meet regularly with key individuals and relevant University Departments to further the needs of Welsh speakers and learners.

 
Get nominating for the AberSU Teaching Awards!

This week, staff from AberSU are out and about so we can chat with you about our fantastic Teaching Awards, which is your chance to nominate staff who have done something to make your Aber experience amazing.

 
Goleuni ar – Cynrychiolwyr Athrofa

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydyn ni wedi rhannu rhai o'r rhesymau y dylech chi sefyll a phrofiadau'r rheiny sydd wedi sefyll. Wrth i ni ddynesu at ddiwedd y cyfnod enwebu ar 28 Chwefror, byddwn ni'n edrych yn fanwl ar y rolau sydd ar gael a'r hyn mae'r rolau'n ei gynnwys.

 
Cyngor UMAber

Caiff UMAber ei redeg gan fyfyrwyr, a Chyngor yr Undeb yw un o'r ffyrdd y gallwch gynnig syniadau a chreu newid!

 
In Focus – Union Development

Today we move onto looking at the Full-time Officer Roles and first up is the Union Development Officer who works with the full-time officer team by regularly reviewing key student issues as well as representational and political campaigns in line with the needs of students at Aberystwyth University.

 
In Focus – Institute Reps

Over the last couple of weeks, we’ve shared with you both some of the reasons for standing and the experiences of those who have stood. As we run up to the close of nominations on the 28th February we are going take an in-depth look at the positions available and what they involve.

 
Ble Maen Nhw Nawr – Rhys Dart

Yn olaf yr wythnos hon yw Rhys Dart a gafodd ei ethol yn Swyddog Ymgyrchoedd, Cyfathrebu a Chyfleoedd Cyfartal yn 2001-02 ac yn Llywydd yn 2002-03. Ar hyn o bryd, Rhys yw Prif Weithredwr Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant.

 
Where Are They Now – Rhys Dart

Finally, this week is Rhys Dart who was elected Campaigns, Communications and Equal Opportunities Officer in 2001-02 and want on to become President in 2002-03. Rhys is currently Chief Executive at Trinity St David’s Students’ Union.

 
Where Are They Now – Miriam Williams

Next up this week is MIRIAM WILLIAMS who was elected Welsh Affairs Officer and UMCA President in 2014-15 and is currently Marketing and Programming Officer at Literature Wales.

 
Ble Maen Nhw Nawr – Miriam Williams

Nesaf yr wythnos hon yw MIRIAM WILLIAMS a gafodd ei hethol yn Swyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA yn 2014-15 ac ar hyn o bryd hi yw Swyddog Marchnata a Rhaglenni Llenyddiaeth Cymru.

 
WHERE ARE THEY NOW – LUKE PETTITT

Today we look at Luke Pettitt who was elected Campaigns and Equal Opportunities Officer in 2000-01. Luke is currently a teacher at St Davids College in Llandudno.

 
BLE MAEN NHW NAWR – LUKE PETTITT

Heddiw bydd ein sylw ni ar Luke Pettitt a gafodd ei ethol yn Swyddog Ymgyrchoedd a Chyfleoedd Cyfartal yn 2000-01. Ar hyn o bryd, mae Luke yn athro yng Ngholeg Dewi Sant yn Llandudno.

 
Awgrymwch fyfyriwr heddiw!

Os ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai'n ymgeisydd perffaith i sefyll yn Etholiadau'r Swyddogion eleni, rhowch wybod i ni drwy gwblhau ein ffurflen ar-lein.

 
Suggest a student today!

If you know someone that you think would be the perfect candidate to run in this year’s Officer Elections, then let us know by completing our online form.

 
Sefwch Nawr!

Adeg honno o'r flwyddyn yw hi eto pan mae sïon ar led ynglyn â phwy sy'n sefyll am beth a'r mae'r cyffro'n dechrau codi o gwmpas y campysau. Yna bydd sialc, baneri, taflenni yn ogystal â fideos a grwpiau Facebook yn ymddangos. P'un ai'ch bod chi'n ymgeisydd neu'n bleidleisiwr, dylech chi dreulio amser yn ystyried bod yn rhan.

 
Standing Now Open!

It’s that time of year again where rumours begin to fly about who is standing for what and the excitement begins to build around campuses. This will soon be followed by chalk, banners, leaflets as well as videos and Facebook groups. Whether as a candidate or as a voter you should take time to consider being involved.

 
Adfywio rolau swyddogion UMAber

Yn dilyn cyfnod hir o ymgynghori ynghylch rolau swyddogion myfyrwyr UMAber, rydyn ni'n cyflwyno gwelliannau i wneud rolau swyddogion yn berthnasol i fyfyrwyr a'u bod yn adlewyrchu anghenion presennol myfyrwyr Aber.

 
AberSU officer roles refresh

Following a long consultation period regarding AberSU student officer roles, we’re introducing improvements to make the officer roles relevant for students and reflect the current needs of Aber students.

 
Cyfarthion y tymor

Ddydd Mercher 18 Ionawr, cyflwynom ni ystafell anwesu cwn gyntaf Aberystwyth!

 
Stefans Socks

Click for more information