Pam rydw i'n #CaruUMau

No ratings yet. Log in to rate.

Yr wythnos hon yw wythnos genedlaethol #CaruUMau, a gydol yr wythnos, rydyn ni wedi bod yn rhannu rhai o'r pethau mae UMAber wedi'u gwneud ar eich cyfer chi: ein myfyrwyr. O gyflwyno bws mini hygyrch newydd a mwy o fannau cyfarfod, i agor parthau adborth, ap newydd UMAber a helpu i ddod o hyd i waith rhan amser a chyfleoedd i wirfoddoli. Dyma rai o'r pethau rydyn ni wedi'u gwneud yn ystod y misoedd diwethaf mewn ymateb i'ch adborth.

Holl ddiben undebau myfyrwyr yw rhoi grym i fyfyrwyr i wella eich amser yn y brifysgol a'r tu hwnt iddi hyd yn oed yn fwy. Rydyn ni'n brysur yn cael sgyrsiau ac yn gwneud newidiadau mawr bob dydd, o addasu amserlen y bysiau 5 munud i gyfranogi mewn ymgyrchoedd cenedlaethol er mwyn sicrhau bod eich addysg yn cael ei gwarchod.

Fel myfyriwr, roeddwn ni'n awyddus i gyfranogi yn yr Undeb o fy niwrnod cyntaf yn Aber. Yn fuan iawn, cofrestrais i fod yn wirfoddolwr gyda'r 'Tîm A', gwirfoddolais i fod yn Gynrychiolydd Academaidd ac ymunais â sawl cymdeithas. Roeddwn i hefyd yn cynnal eu pwyllgorau yn fy ail a thrydedd flwyddyn. Dair blynedd yn ôl, doeddwn i ddim erioed wedi dychmygu y byddai cyfranogi yn Undeb y Myfyrwyr yn rhoi cymaint o gyfleoedd i mi, a phan fydd myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn gofyn i mi “sut galla i wneud y gorau o fy nghyfnod i yn y brifysgol”, fy ateb i yn syth fydd “cyfranogwch yn yr Undeb!”

Fel llawer o fyfyrwyr, pan ddes i'r brifysgol, roeddwn i'n cael trafferth gyda'r gwlff o ran disgwyliadau rhwng yr ysgol a'r brifysgol, tra'n gweithio'n rhan-amser, ac roeddwn i'n cael trafferth gyda fy iechyd a cheisio cadw i fyny â'r gwaith. Cefais grwp enfawr o bobl gan yr Undeb a ddaeth yn deulu i mi yn ystod fy nghyfnod fel myfyriwr. Cefais gymorth ganddyn nhw trwy'r tew a'r tenau. Roedd gwirfoddoli a manteisio ar bob cyfle roddodd yr undeb i mi yn golygu fy mod wedi cwrdd â phobl anhygoel â meddylfryd tebyg sydd wedi dod yn ffrindiau gorau i mi ac wedi fy sbarduno drwy bob cam o fy mywyd fel myfyriwr.

Mae'r sgiliau dwi wedi'u magu fel gwirfoddolwr wedi bod yn werthfawr, a dim ond oherwydd y cyfleoedd a roddwyd i mi y caf ddweud fy mod i wedi datblygu sgiliau cymorth cyntaf, rheoli digwyddiadau, arweinyddiaeth a llawer, llawer mwy. Mae bod yn swyddog llawn amser wedi rhoi cyfle i mi gyfrannu at addysg myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth a gwneud newidiadau cadarnhaol ynddi. Fel undebau myfyrwyr ledled y wlad, mae UMAber wedi rhoi grym i mi i ddod yn arweinydd hyderus, tosturiol ac ymroddgar fel rydw i heddiw. A dyna pam mai fy mhrif gyngor i fyfyrwyr yw manteisiwch ar bopeth mae'r Undeb yn ei gynnig i chi, a dyna pam rydw i'n #CaruUMau

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

‘Troi Ty'n Gartref’

Tue 01 May 2018

Ffarwel

Mon 23 Apr 2018

A Fond Farewell

Mon 23 Apr 2018