Ffarwel

No ratings yet. Log in to rate.

Daw'r blog hwn ychydig yn gynharach na'r hyn sy'n arferol ar gyfer swyddogion llawn amser, ond yn anffodus, dwi'n dweud ffarwel wrth Aber ychydig cyn diwedd fy nhymor fel Swyddog Materion Academaidd. Dwi wedi cael cynnig cyfle gwych i weithio gydag Undeb Myfyrwyr Newman fel eu Cydlynydd Cynrychiolaeth a Gweithgareddau, sy'n golygu mai dydd Iau, 3ydd o Fai fydd fy niwrnod olaf yn UMAber. Gydol mis Mai a Mehefin, bydda i'n yn gadael materion academaidd yn nwylo diogel y swyddogion a'r staff eraill yn yr Undeb. Bydd y swyddogion eraill yn monitro fy e-byst dros y misoedd nesaf a bydda i'n sicrhau fy mod i'n trosglwyddo fy ngwaith i weddill y tîm presennol a'r Swyddog Materion Academaidd newydd, Megan, cyn i mi adael.

Nid yw'n gyfrinach nad yw fy nhaith trwy Addysg Uwch wedi bod yn un gyffredin, ac ychydig flynyddoedd yn ôl, fyddwn i byth wedi rhagweld fy hun yn symud ymlaen i weithio ym myd Addysg Uwch ac Undebau Myfyrwyr. Fel y Swyddog Materion Academaidd, dwi wedi cael cymaint o brofiadau gwych, o gynnal gweithgareddau Wythnos y Glas, i gyfarfod a gweithio gyda thîm newydd o 230 o Gynrychiolwyr Academaidd gwych ac, wrth gwrs, ennyn eich hyder i fynd â barn a lleisiau bron 8000 o fyfyrwyr at lwyfannau cenedlaethol y DU a Chymru i geisio sicrhau y cewch chi'r amser gorau posib yn y Brifysgol. Er ei fod yn swnio'n gawslyd, dwi wedi cwrdd â myfyrwyr anhygoel ac wedi cael eu hysbrydoli ganddynt, yn enwedig eleni, a does dim dwywaith nad profiad a chynrychiolaeth myfyrwyr yw'r hyn dwi'n frwd drostynt.

Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur, ond ymhlith rhai o fy uchafbwyntiau mae:

  • Dechrau ein Ffair Swyddi Rhan Amser a Gwirfoddoli gyntaf erioed a'n 'Hafan Blwyddyn Olaf' ym mis Chwefror
  • Cyd-gyflwyno cynhadledd genedlaethol y cynrychiolwyr cwrs yma yn Aber
  • Ailysgrifennu ein polisi ynghylch cynrychiolwyr myfyrwyr gyda myfyrwyr a staff
  • Cydweithio ar adroddiad drwy'r brifysgol gyfan ar gostau cudd ar gyrsiau (i'w gyhoeddi'n fuan!)
  • Mynychu sawl cynhadledd genedlaethol ar ran UMAber a chael cyfle i ddylanwadu ar bolisïau addysg cenedlaethol, eistedd ar fyrddau strategol gyda'r ASA a CCAULl i enwi rhai
  • Gweithio gyda'r Brifysgol i gwblhau archwiliad llawn o brosesau'r arholiadau, a arweiniodd at broses ysgrifennu ac argraffu papurau arholiad lawer tynnach a mwy dibynadwy
  • Cael 35% o fyfyrwyr y brifysgol yn pleidleisio yn etholiadau blynyddol y gwanwyn, y nifer fwyaf erioed!
  • Trefnu a chynnal ein Gwobrau'r Staff a Myfyrwyr blynyddol (26 Ebrill, mae croeso i chi gyd ddod!)

Fel swyddog, dwi wedi gweithio'n agos gyda staff y Brifysgol a'r Undeb a dwi wedi dysgu llawer o bethau. Dwi wedi cael fy ysbrydoli gan y ffordd mae aelodau ardderchog o'r staff yn gallu rhoi cymorth i fyfyrwyr a swyddogion i wneud eu gorau glas wrth wneud beth bynnag maen nhw'n dewis ei wneud. Gobeithio bydd modd i mi gymryd popeth dwi wedi'i ddysgu dros y flwyddyn ddiwethaf a defnyddio'r wybodaeth a'r sgiliau hynny i helpu myfyrwyr eraill i fod yn wych ac yn rymus wrth arwain, ymgyrchu a chreu newid mewn sector lle mae llais myfyrwyr yn arf cynyddol bwerus.

Dwi'n gadael Aberystwyth ar ôl 4 blynedd gyda hiraeth mawr am le sydd wedi dod yn gartref i mi a lle dwi wedi cwrdd â phobl sydd wedi dod yn 'Deulu Aber' i mi heb os, ond pan ddaw'r cyfle, bydda i'n siwr o ddychwelyd (gobeithio ar gyfer yr wythnos raddio). Fydda i ddim yn gallu aros i ffwrdd am gymaint o amser â hynny! Mae hi wedi bod yn bleser mawr bod yn Swyddog Materion Academaidd. Diolch i chi am roi eich ffydd ynof fi i'ch cynrychioli chi eleni - gobeithio fy mod wedi'ch gwneud chi'n falch.

Pob lwc i chi ar gyfer y dyfodol a dwi'n gwybod y bydd pob un ohonoch dwi wedi cael y pleser o ddod i'w adnabod eleni yn mynd ymlaen i gyflawni pethau anhygoel unwaith i'ch cyfnod chi fel myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ddod i ben.

Llawer o gariad Aber,

Emma X

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

‘Troi Ty'n Gartref’

Tue 01 May 2018

Ffarwel

Mon 23 Apr 2018

A Fond Farewell

Mon 23 Apr 2018