Blwyddyn newydd dda

No ratings yet. Log in to rate.

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio eich bod chi i gyd wedi cael gwyliau Nadolig hyfryd a'ch bod chi'n barod ar gyfer semester 2. P'un a ydych chi yn eich blwyddyn gyntaf neu flwyddyn olaf, mae semester 2 wastad yn brysur ac mae llawer o bethau cyffrous yn digwydd dros y misoedd nesaf.

Rhoddodd gwyliau'r Nadolig amser i mi adlewyrchu ar fy 6 mis cyntaf fel Swyddog Materion Academaidd a'r hyn dwi wedi llwyddo i'w gyflawni o'r rhestr o addewidion a wnes i amser maith yn ôl. Isod mae rhestr o'r pethau dwi wedi'u gwneud o'r hyn ddywedais i fy mod i am eu gwneud cyn diwedd y flwyddyn.

  • Dywedais y byddwn i'n edrych ar y system amgylchiadau arbennig ac yn gwneud hon yn fwy hygyrch, gan nad yw'n bosib bob tro cael nodyn meddyg i gael estyniad. Cefais i a Molly gyfarfod gydag AQRO a nawr, mae modd defnyddio nodyn gan fferyllydd fel tystiolaeth ar gyfer estyniadau. Dylai pob fferyllydd yn Aberystwyth allu ysgrifennu nodyn rhad ac am ddim i chi ar gyfer mân anhwylderau neu pan allai cyflyrau iechyd hirdymor effeithio ar eich gallu i weithio fel yr arfer dros dro. Daeth hon i rym cyn i mi ddechrau yn y swydd felly does dim modd i mi dderbyn clod amdani, ond mae'n werth ei hyrwyddo heb os nac oni bai. O ganlyniad, rydyn ni'n ymchwilio i ganfod a yw hon yn datrys rhan fawr o'r broblem wrth wneud y system yn fwy hygyrch. Byddwn ni'n adolygu hon gydol y flwyddyn felly os oes gennych chi unrhyw adborth, rhowch wybod i mi.
  • Dywedais y byddwn i'n gweithio ar gyflogadwyedd gyda'r gwasanaeth gyrfaoedd a sicrhau eich bod chi i gyd yn gadael y brifysgol mor barod â phosib. Dwi'n dal i weithio ar greu gwasanaeth e-fentora gyda chyn-fyfyrwyr, ac ym mis Hydref cynhaliwyd ein Ffair Swyddi a Gwirfoddoli gyntaf erioed. Bydd yr un nesaf yn digwydd ar y 1 Chwefror. Lansiom ni ein hafan wirfoddoli hefyd, sy'n galluogi ein holl wirfoddolwyr i gofrestru eu horiau a'u sgiliau ar-lein, a'u hargraffu a'u defnyddio ar ôl hynny wrth wneud cais am swyddi yn y dyfodol. Hefyd, mae 2 hysbysfwrdd newydd yn yr Underground yn yr Undeb sy'n dangos digwyddiadau sy'n ymwneud â gyrfaoedd. Maen nhw'n cael eu diweddaru'n rheolaidd gyda chyfleoedd i weithio rhan-amser felly cadwch lygad arnynt!
  • Ar ôl y cyhoeddiad yn ôl ym mis Gorffennaf y byddai ffioedd yn codi yng Nghymru i £9295, gwnes i addo y byddwn i'n ymgyrchu i annog y brifysgol i ailystyried eu penderfyniad i godi eich ffioedd. Cefais i lawer o sgyrsiau gyda'n His-ganghellor ac ymunais i ag ymgyrchoedd cenedlaethol, a chafodd y penderfyniad i godi ffioedd yng Nghymru ei ddileu ym mis Medi, pan gafwyd addewid gan ein Hysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, y byddai'r ffioedd yn cael eu rhewi ar £9000 ar gyfer y ddwy flynedd nesaf.
  • Rydyn ni wedi ail-lansio'r cynllun Rydych Chi'n Wych!, i ddathlu'r holl waith mae'r staff a gwirfoddolwyr gwych yn ei wneud. Am fwy o wybodaeth, darllenwch y blog y cyhoeddais i cyn y Nadolig.
  • Un o'r pwyntiau yn fy maniffesto oedd ymgyrchu i ailgyflwyno'r Wythnos Adolygu yn Ionawr neu i roi diwedd ar arholiadau ar ddydd Sadwrn. Unwaith eto, does dim modd i mi hawlio'r clod am hyn, ond dyna ddiwedd ar arholiadau ar y Sadwrn!  Mae hyn yn golygu bod modd i chi gael seibiant drwy'r holl benwythnos gydol cyfnod yr arholiadau. Hefyd, cefais i gyfarfod ag AQRO i drafod y posibilrwydd o ailgyflwyno'r Wythnos Adolygu, ond dwi wedi cael gwybod y byddai hyn yn golygu gorfod gorffen y tymor yn hwyrach ym mis Mehefin. Ar ôl arholiadau Ionawr, bydda i'n cynnal nifer o grwpiau ffocws gyda chynrychiolwyr a myfyrwyr eraill i gael gwybod eich barn o ran sut mae trefnu arholiadau. Hefyd, bydda i'n gweithio ar gael arholiadau olynol yn ystod y semester hwn, ar ôl i 80 a mwy ohonoch chi gysylltu â mi ynglyn â hynny yn ôl yn Ionawr.
  • Gwnes i addo hefyd ymgysylltu'n fwy fel Undeb ag ôl-raddedigion i sicrhau eu bod nhw'n teimlo'n rhan o'r Undeb. Dwi wedi bod yn gweithio gyda Swyddog yr Ôl-raddedigion a staff yr Undeb i geisio creu Cymdeithas y Myfyrwyr Ôl-raddedig. Mae hon yn debyg i gymdeithas arferol, ond mae'n rhoi lle penodol i ôl-raddedigion ddod o hyd i fyfyrwyr â meddylfryd tebyg, yn enwedig myfyrwyr sydd heb gwblhau eu gradd israddedig yn Aber. Hefyd, rydyn ni'n ceisio canfod lle ar y campws i gael lolfa'r ôl-raddedigion a sicrhau bod gennym ni fwy o grwpiau ffocws a grwpiau adborth er mwyn i ôl-raddedigion ddweud wrthym ni beth sydd ei angen arnynt.

Os ydych chi am gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth dwi wedi sôn amdano (neu heb sôn amdano!), mae croeso i chi alw heibio i gael sgwrs neu anfon e-bost ataf i ar suacademic@aber.ac.uk. Dwi hefyd yn cyhoeddi diweddariad misol ar fy nhudalen Twitter (AAAberSU). Cewch ei weld hyd yn oed os nad oes cyfrif gennych chi.

Pob lwc gyda'ch holl arholiadau, a chofiwch, mae fy nrws wastad ar agor os bydd modd i mi helpu gydag unrhyw beth!

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

‘Troi Ty'n Gartref’

Tue 01 May 2018

Ffarwel

Mon 23 Apr 2018

A Fond Farewell

Mon 23 Apr 2018