CANLYNIADAU : UMAber yn Dathlu Chwaraeon 2020

No ratings yet. Log in to rate.

Mae UMAber yn falch o gyflwyno ail noson wobrwyo'r wythnos: Gwobrau Chwaraeon UMAber yn Dathlu 2020

Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod ymroddiad myfyrwyr i'w Clwb Chwaraeon, gan gydnabod eu cyfraniadau yn gymdeithasol, yn gystadleuol ac yn broffesiynol.

Hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu yn ogystal â'r rhai sy'n ennill y categorïau heno.

Llongyfarchiadau i chi at gyd.


GWOBR Y GYMRAEG

Mae'r clwb sy'n ennill y wobr hon wedi mynd y filltir ychwanegol i sicrhau bod eu holl weithgareddau, gwybodaeth a chyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog bob amser. Mae eu haelodau wedi gwirfoddoli mewn dwy o gystadlaethau’r Urdd eleni, lle mae angen gallu siarad Cymraeg, gan ddyfarnu a helpu i redeg y digwyddiad yn effeithlon. Mae siaradwyr Cymraeg y clwb wedi mynd ati i ddysgu'r iaith i'w cyd-chwaraewyr ac wedi cymryd camau drwy gydol y flwyddyn i sicrhau bod y diwylliant Cymreig yn cael ei feithrin a'i annog.

Llongyfarchiadau i enillwyr Gwobr y Gymraeg 2020, Pêl-rwyd!

 1. Pêl-rwyd

 

Y CYFRANIAD MWYAF (RAG)

Mae’r clwb hwn wedi adeiladu partneriaethau elusennol lleol yn gynnar yn y flwyddyn, sydd wedi arwain at alluogi clybiau a chymdeithasau eraill i ddatblygu perthnasoedd tebyg. Sylwodd y clwb hwn ar y diffyg cymorth iechyd meddwl i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, ac roeddent am wneud gwahaniaeth. Aethant ati i gydlynu'r digwyddiad ‘Tachwedd Sobr’ oedd yn gyfle i gymaint o glybiau eraill gymryd rhan yn ogystal. Llwyddodd y digwyddiad hwn, ynghyd ag eraill fel eu digwyddiad RAG 'Stars In Their Eyes’ i godi cyfanswm o £4,000. Cyfraniad enfawr i elusennau iechyd meddwl lleol, gyda’r gobaith o greu effaith sylweddol ar y cyfleusterau sydd ar gael i fyfyrwyr cyfredol a myfyrwyr y dyfodol.

Enillwyr Gwobr 'Cyfraniad Mwyaf (RAG)' 2020 yw Clwb Pêl-droed y Dynion!

 1. Pêl-droed y Dynion
 2. Dawnswyr Sioe Gerdd
 3. Pêl-rwyd

 

GWOBR GWYN EVANS

Gan dderbyn enwebiadau dirifedi am ei hymdrechion, mae'r person yma wedi bod yn rym blaenllaw ar ran ei chlwb dros y tair blynedd diwethaf. Mae wedi bod yn goreograffydd, hyfforddwr a threfnydd cyffredinol ar gyfer y rhan fwyaf o lwyddiannau niferus y grwp myfyrwyr hwn. Gan weithio’n ddiflino ddydd a nos, a bob amser roi llesiant y grwp yn gyntaf, mae wedi gwneud gwaith gwych o sicrhau bod holl aelodau’r clwb yn teimlo’n barod ac yn gallu cystadlu. Mae'r person yma wedi rhagori yn ei hymdrechion i wneud y clwb y gorau y gall fod, ac mae wedi cyflawni llawer o lwyddiannau, yn enwedig mewn cystadlaethau. Oherwydd y nifer fawr o enwebiadau a dderbyniwyd, roedd yn benderfyniad hawdd i'r panel, gan ei bod yn amlwg gweld yr ymroddiad a'r gwaith y mae wedi'i roi drwy gydol ei gyrfa yn y Brifysgol. Yn anad dim, fe'i hystyrir yn un o'r unigolion mwyaf adnabyddus, gweithgar a chroesawgar yng nghymuned Tîm Aber, gan ei gwneud yn esiampl i'w dilyn ac yn fodel rôl i hyfforddwyr dawns mewn blynyddoedd i ddod.

Llongyfarchiadau i Amy Louise Mason o Glwb Dawnswyr Sioe Gerdd!

 1. Amy Louise Mason
 2. Luke Archer
 3. Joseph Davies

 

GWOBR MARY ANNE

Bu’r unigolyn hwn yn arwr di-glod ei glwb am y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae ei ymrwymiad i'r clwb yn mynd y filltir ychwanegol, yn enwedig yn yr achos hwn lle nad yw ef ei hunan yn chwarae'r gamp mewn gwirionedd. Mae'r person hwn wedi treulio oriau di-ri yn gwbl anhunanol, dim ond i weld y clwb yn tyfu, yn ffynnu, ac yn cyflawni mwy a mwy. Mae'r person hwn yn gwneud yr hyn sy'n ofynnol heb ddisgwyl canmoliaeth, cydnabyddiaeth nac unrhyw ystyriaeth. Mae wedi gweithio'n ddiflino gan sicrhau bod y clwb yn trefnu penwythnosau’r Hen Fechgyn ac yn cymryd rhan yn Rhyngolgampau Farsiti; mae hefyd wedi trefnu timau ar gyfer digwyddiadau a dan ofal yr UM fel Superteams. Mae'n wirioneddol wych gweld unigolyn mor ymrwymedig i'r bobl sydd o'i gwmpas, ac i'r clwb y mae'n ei garu gymaint. Model rôl go iawn, ac yn gwbl anhunanol…

Llongyfarchiadau James Vickery o’r Clwb Sboncen!

 1. James Vickery
 2. Rosie Webber
 3. Aasta Walberg Schive

 

TÎM NAD YW'N RHAN O BUCS Y FLWYDDYN

Er mai dim ond ar ddiwedd y flwyddyn hon y cafodd ei sefydlu, mae'r tîm hwn wedi gwneud llawer iawn o waith i ddod yn rym sy’n werth ei ystyried. Gweithiodd y pwyllgor yn galed i drefnu gemau cyfeillgar i ddechrau, a chafodd y chwaraewyr oedd yn datblygu gryn lawer o lwyddiant. Wrth fynd ati i gymryd rhan yn eu cystadleuaeth ryng-Brifysgol gyntaf yn ddiweddarach yn y flwyddyn, roeddent yn ddiguro drwyddi draw, gan guro timau sefydledig oedd wedi bod yn chwarae ers blynyddoedd i gipio'r teitl.

Llongyfarchiadau i'r Tîm nad yw’n rhan o BUCS 2020: Pêl-law!

 1. Pêl-law
 2. Pêl-rwyd (4 bob-ochr)

 

TÎM BUCS Y FLWYDDYN

Mae'r tîm hwn wedi bod yn hollol wych y tymor hwn. Maent i gyd wedi gweithio'n galed iawn i ddatblygu eu hunain fel tîm; gan ymarfer sawl gwaith yr wythnos ac ar ben hynny, trefnu sesiynau ychwanegol sy'n gysylltiedig â ffitrwydd rygbi gyda'r Ganolfan Chwaraeon. Maen nhw wedi gorfod gwneud mwy o deithio nag unrhyw dîm arall y tymor hwn oherwydd lleoliad eu gwrthwynebwyr, ond maen nhw wastad yn gallu cynnal agwedd gadarnhaol. Nid yw eu gwaith caled wedi mynd heb i neb sylwi arno. Mae'r tîm hwn wedi bod yn ddiguro drwy gydol y tymor; gan ennill llawer o'u gemau heb ildio’r un pwynt. Maent wedi trechu pawb yn eu cynghrair BUCS, a byddant yn cael eu dyrchafu i Haen 2 (Gorllewin) y tymor nesaf, a does gennym ni ddim amheuaeth na fyddant yn profi cryn lwyddiant.

Llongyfarchiadau i'n Tîm BUCS y flwyddyn ar gyfer 2020: Rygbi'r Menywod!

 1. Rygbi'r Menywod
 2. Pwl
 3. Pêl-fasged y Menywod

 

PERSONOLIAETH CHWARAEON Y FLWYDDYN

Derbyniodd y person hwn nifer fawr o enwebiadau cryf, ac mae'n hawdd gweld pam. Pan fyddwch chi’n chwilio am rywun sy'n rhoi'r clwb yn gyntaf o flaen ei hun bob amser, yr unigolyn hwn fyddai'r cyntaf i ddod i'r meddwl. Mae e'n rhywun a fydd yn cymryd problemau pawb arall ar ei ysgwyddau ac yn gwneud popeth posib i helpu. Mae e bob amser yn un o'r bobl fwyaf doniol ar noson allan, a byth yn methu â gwneud i bawb wenu. Mae'r unigolyn hwn wedi gwasanaethu am ddwy flynedd ar y pwyllgor ac wedi bod yn rym blaenllaw yn y diwygiad llwyr yn enw da ei glwb. Boed yn ennill neu golli, mae wastad yn gwenu, a byth yn methu â chynnal lefel uchel o ran moesau. Mae'n fodel rôl gwych i lawer yn y clwb ac rydym yn deall y bydd colled fawr ar ei ôl y flwyddyn nesaf.

Llongyfarchiadau i Malcolm Herbert o Rygbi’r Undeb y Dynion!

 1. Malcolm Herbert
 2. Luke Archer
 3. Kate Baldock

 

CHWARAEWR Y FLWYDDYN

Mae'r person hwn yn adnabyddus yn genedlaethol am safon uchel ei chwarae. Mae wedi cystadlu ar safon uchel drwy gydol ei yrfa yn y Brifysgol hyd yn hyn, gan gynnwys cael ei ddewis ar gyfer Sgwad C Cymru a Thîm Prifysgolion Cymru. Mae'r person hwn yn ddeiliad ysgoloriaeth Prifysgol Aberystwyth, hefyd yn cystadlu ar lefel uchel yn Uwch Gynghrair Cymru gyda Chlwb Pêl-droed Tref Aberystwyth. Llynedd, fe helpodd ei dîm i gael dyrchafiad yn BUCS, ac eleni fe oedd y prif sgoriwr, er gwaethaf chwarae mewn safle canol-cae. Mae hefyd yn weithgar yn y gymuned; gan hyfforddi timau ieuenctid a chyfranogi yng ngweithgareddau ysgolion cynradd lleol. Mae'r person yma wedi cyflawni cymaint eisoes yn ei ddwy flynedd ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac rydym yn sicr y bydd llawer mwy o lwyddiant i ddod yn ei flwyddyn olaf y flwyddyn nesaf.

Llongyfarchiadau i Mathew Jones o Glwb Pêl-droed y Dynion!

 1. Mathew Jones
 2. Marta Pioro a Wojciech Kuziuta
 3. Tobias Johnson

 

CLWB SYDD WEDI GWELLA FWYAF ELENI

Mae'r clwb hwn wedi datblygu'n aruthrol dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf. O’r cwymp yn nifer yr aelodau’r llynedd, maent wedi bod yn fwy gweithgar ers hynny gyda mwy a mwy o aelodau'n ymuno bob wythnos. Cydweithiodd y pwyllgor i arwain cynrychiolaeth y clwb yn BUCS, er gwaethaf wynebu llawer o rwystrau ar hyd y ffordd. Cafodd eu tîm menywod lwyddiant arbennig eleni; prin yn colli gêm drwy gydol y tymor. Ar ben hynny, maent wedi creu lle gwych i fyfyrwyr feithrin dull o fyw iach, ac wedi sicrhau y gall pobl ymarfer bron bob dydd, gan eu gwneud nhw o bosibl yn un o’r timau mwyaf heini a pharod i gystadlu o fewn cymuned Tîm Aber. Ar y cyfan maent wedi rhagori mewn sawl ffordd, a dylid eu hystyried yn un o glybiau amlycaf y flwyddyn academaidd hon.

Llongyfarchiadau Nofio a Pholo Dwr!

 1. Nofio a Pholo Dwr
 2. Dawnsio Stryd Panthers
 3. Pêl-law

 

CLWB Y FLWYDDYN

Wrth ddim ond edrych ar y nifer fawr o enwebiadau a dderbyniodd y clwb hwn, fe enillon nhw’n hawdd. Llwyddodd enwebiadau gan yr holl wahanol glybiau a chymdeithasau ar draws Tîm Aber i wneud hwn yn benderfyniad hawdd i'r panel ei wneud. Maen nhw wedi cael tymor gwych yn eu cystadleuaeth gynghrair Sadwrn, gan sicrhau llwyddiant na welwyd erioed mo’i debyg, gyda gwahaniaeth goliau enfawr o 147! Fodd bynnag, yn fwy nodedig eu gwaith yn y gymuned yw'r hyn sydd wedi sicrhau mai nhw sy’n ennill y wobr hon eleni. Mae'r clwb hwn wedi ymuno â chlybiau eraill i godi swm rhagorol o arian ar gyfer MIND Aberystwyth (ychydig dros £4,000!) gan arwain digwyddiadau codi arian fel 'Tachwedd Sobr', a 'Cymryd Un, Gadael Un'. Mae aelodau wedi gwirfoddoli yn y banc bwyd lleol, Stordy Jubilee, gan helpu i ddosbarthu bwyd a chyflenwadau hanfodol ar gyfer pobl llai ffodus, heb sôn am eu hymdrechion i godi ymwybyddiaeth o LHDTC+ mewn chwaraeon. Maent wedi bod yn hynod weithgar yn cefnogi Clybiau a Chymdeithasau eraill gyda'u digwyddiadau RAG, ac wedi chwarae rhan fawr yng ngweithgareddau'r UM hefyd. Mae eu cyfryngau cymdeithasol, ac yn arbennig eu dwyieithrwydd, wedi bod heb ei ail, ac rydyn ni wedi bod wrth ein bodd yn darllen a rhannu popeth maen nhw wedi'i gyflawni. Mae’r grwp hwn wedi cael blwyddyn anhygoel.

Llongyfarchiadau i Hoci’r Dynion

 1. Hoci'r Dynion
 2. Rygbi'r Menywod
 3. Pêl-fasged y Menywod

LLIWIAU

Mae hon yn wobr y mae llawer yn gobeithio ei hennill, gydag uchafswm o 25 ar gael i'w cyflwyno bob blwyddyn.

Cyflwynir Lliwiau Llawn Chwaraeon y Brifysgol i fyfyrwyr unigol sydd wedi dangos ymroddiad eithriadol parhaus neu sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'w clwb, yn ogystal â dangos ymrwymiad i undeb y myfyrwyr a / neu chwaraeon myfyrwyr. Mewn amgylchiadau eithriadol, mae hefyd yn bosib i fyfyrwyr dderbyn lliwiau am ragori yn eu camp, gan gynnwys ennill cystadleuaeth ryngwladol / cenedlaethol neu BUCS neu gynrychioli eu camp ar lefel genedlaethol / rhyngwladol.

O'r nifer uchaf erioed o dros 200 o enwebiadau, mae'r 25 enillydd Lliwiau Chwaraeon y Brifysgol fel a ganlyn:

Amy Louise Mason - Dawnswyr Sioe Gerdd
Andrew Hughes - Harriers
Cuan Higgenbotham - Lacrosse
Esther Asukile - Pêl-rwyd
Evan Fuller - Pwl
Kate Baldock - Pel-droed y Menywod
Katie May Andrews - Ffitrwydd Awyrol
Kieran Bibby - Mynydda
Lara Wallace - Rygbi’r Menywod
Laura Robinson - Criced
Luke Archer - Hoci’r Dynion
Maisie Truman - Rygbi’r Menywod
Malcolm Herbert - Rygbi’r Undeb y Dynion
Marcus Perry - Pêl-droed y Dynion
Molly Rowell - Hoci’r Menywod
Morgan Brownlow - Pêl-droed y Dynion
Pedro Davis - Nofio a Pholo-dwr
Pheobe Nicoll - Criced
Rhys Richards - Chwaraeon Eira
Robert Thompson - Hoci’r Dynion
Sally Kilgour - Dawnswyr Sioe Gerdd
Sam Preece - Rygbi’r Gynghrair
Siân Partington - Pêl-rwyd
Thomas Lancaster - Beicio Mynydd
Yasmin Marshall - Hoci’r Menywod


Llongyfarchiadau enfawr i'r holl enwebeion ac enillwyr Gwobrau Chwaraeon UMAber yn Dathlu 2020.

Go dda chi, oddi wrthym ni i gyd yn AberSU.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576