FEEDBACK

Your Union news

Cost Bywyd yn y Brifysgol

Yn fy maniffesto, dwedais i roeddwn i am gael gwybod a yw myfyrwyr yn Aber yn wynebu ffioedd cudd ychwanegol yn eu cwrs ar ben eu ffioedd dysgu, a dechrau gweithio ar sut mae modd i ni leihau'r costau hyn.

 
The Cost of University Life

In my manifesto I said that I wanted to find out whether students in Aber are facing additional hidden course fees on top of their tuition, and start working out how we can bring these costs down.

 
Food Blog

When I was a student, I found it really difficult to do food shops that would last me a long while and I would end up just buying pizza’s and ready-made pasta. I may not be much of an expert now, but I think I’m slowly grasping it.

 
Blog bwyd

Pan oeddwn i'n fyfyriwr, roeddwn i'n ei chael hi'n anodd siopa am fwyd fyddai'n para'n hir a byddwn i wastad yn prynu pizzas a phasta parod. Efallai dydw i ddim yn arbenigwr nawr, ond dwi'n meddwl fy mod i'n dechrau gwella.

 
Blog ar Pantycelyn

Rhywbeth anodd iawn yw esbonio’r gymdeithas unigryw sy’n bodoli o ganlyniad i Bantycelyn, ond dwi’n credu bod rhoi tipyn o hanes am yr ymgyrch i’w hachub yn rhoi dealltwriaeth o bwysigrwydd y neuadd nid yn unig i’r brifysgol ond i Gymru gyfan.

 
Pantycelyn Blog

The unique community that exists within Pantycelyn is very difficult to explain, but I think that providing you with a little of the background to the campaign to save this iconic hall of residence will help you to understand the importance of the building, not only to the university but to the whole of Wales.

 
Teaching Awards

In just under three months, Aberystwyth Students’ Union will be hosting its 6th annual Student Led Teaching Awards. But more exciting than that is that nominations for this year’s awards are open!

 
Disgleiria, Diamond

Yn un o fy mlogiau y semester diwethaf, siaradais i am Adolygiad Diamond a gafodd ei gyhoeddi fis Medi yn dilyn adolygiad hir o gyllido addysg uwch, cyllid a chynhaliaeth myfyrwyr yng Nghymru.

 
Shine Bright Like A Diamond

In one of my blogs last semester I talked about the Diamond Review which was to be published in September following a lengthy review into higher education funding, student finance and support in Wales.

 
Yr ACF a fi

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn arolwg cenedlaethol o israddedigion yn eu blwyddyn olaf yn y DU. Mae'n gofyn sawl cwestiwn ynglyn â'ch amser a'ch profiadau yn y brifysgol.

 
Cyfranogi

Fel mae rhai ohonoch chi'n ymwybodol, roeddem yn frwd iawn ynglyn ag ymgyrch #ThisGirlCan yma yn yr Undeb.

 
Getting Involved

As some of you may be aware the #ThisGirlCan campaign was something we got very into here at the SU. The campaign itself is about getting more women involved in the provision of sport and overcoming some of the barriers that many women face when it comes to starting something new like a joining a club or simply just going to the gym for the first time.

 
Cerdyn Sborti, Deisebau a Modelau Cyllido

Ers cyn cof, yma yn Undeb y Myfyrwyr mae wedi bod y flaenoriaeth gan y Swyddog Gweithgareddau (ac mae'n un o'm rhai i) i wneud rhywbeth ynglyn â'r Cerdyn Sborti felltith.

 
Sporty Card, Petitions and Funding Models

For as long as anyone here, in the Students’ Union, and Students themselves can remember it has been a high priority for the Activities Officer (currently one of mine) to do something about the dreaded Sporty Card.